Meer woonruimte voor starters

Wageningen moet woonruimte kunnen bieden aan wie hier wil wonen of hier wil blijven wonen. De Stadspartij wil dat ook graag zo houden. Daarom heeft de Stadspartij in 2016 de Woonvisie gesteund. Daarin staat voor welke doelgroepen de gemeente gaat bouwen. Een doelgroep waar, volgens de Stadspartij, meer aandacht aan gegeven moet worden zijn starters. Die hebben het moeilijk met de stijgende prijzen van koopwoningen en een gebrek aan betaalbare huurwoningen. De Stadspartij heeft de wethouder meegegeven dat de doelstelling uit die Woonvisie, om meer sociale huurwoningen en meer midden-huurwoningen (700 – 900 euro per maand) te bouwen, prioriteit heeft. Dat betekent dat bij grotere bouwprojecten 60% van de woningen aan deze doelstelling zal moeten voldoen. Hiermee kan worden voorkomen dat steeds meer hier geboren en opgegroeide jongeren en jonge gezinnen gedwongen worden naar gemeenten in de regio te verhuizen. Daarnaast moeten er meer goedkope koopwoningen (voor senioren en starters) komen. Met meer woningen die passen bij de huidige en toekomstige vraag, komt de woningmarkt in Wageningen weer in evenwicht. De wethouder heeft toegezegd om bij nieuwe voorstellen voor nieuwbouw en renovatie rekening te houden met deze wensen. Op die manier is en blijft iedereen welkom, ongeacht het inkomen.