College stelt doelstellingen Woonvisie 2020 vast

“Het is belangrijk dat wij in onze stad inventariseren waaraan welke inwoners behoefte hebben en er vervolgens – samen met anderen – voor zorgen dat we als gemeente in die behoefte voorzien. En dan gericht op alle inwoners van onze stad: rijk, arm, zelfstandig, hulpbehoevend, jong en oud”, aldus wethouder Han ter Maat.

Lees verder

Kap populieren geprobeerd uit te stellen

Bij de kap van 900 populieren aan Veensteeg en Nieuwe Kanaal werd steeds gesproken over ‘gefaseerde’ kap. De fractie van de Stadspartij ging er vanuit dat de kap uitgespreid zou worden over een lange periode. Elk jaar een paar slechte bomen er tussen uit halen en nieuwe direct aanplanten. Zo blijft het beeld van de mooie populierenlanen gehandhaafd. Pas onlangs bleek ons dat ‘gefaseerd’ betekent: 900 bomen binnen twee jaar!

Lees verder

Experiment nodig om te kunnen oordelen

Onze gemeente gaat, evenals een aantal andere gemeenten, een tweejarige test doen om een aantal bijstandsgerechtigden een basisinkomen te geven met minder verplichtingen, geen armoedeval en met meer mogelijkheden om hun ambities waar te maken. Pas na die twee jaar wordt definitief besloten om er wel of niet mee door te gaan.

Lees verder

De Wageningse ziekte weer terug in de tarthorst?

Nog niet zo lang geleden kopte De Gelderlander dat ‘De Wageningse Ziekte’ (alles voortdurend vooruit schuiven om maar geen beslissing te hoeven nemen) voorbij was. Het huidige college nam namelijk, sinds de laatste verkiezingen, voortvarend (langlopende) dossiers ter hand. Maar in de laatste raadsvergadering besloten D66, GroenLinks en PvdA, tot grote ergernis van de Stadspartij, … Lees verder

Betaalsysteem 5 mei werkt niet

Stadspartij wil op bepaalde onderdelen grondige verandering

Al op de dag zelf waren er veel klachten over het ingewikkelde en slecht werkende betaalsysteem tijdens de 5 mei viering in Wageningen. Wie daarna de sociale media heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat ook de teruggave van te veel opgenomen tegoeden in heel veel gevallen heeft geleid tot gefrustreerde reacties over de bureaucratische manier van afhandelen. Daarnaast zijn ook veel horecaondernemers in Wageningen uiterst ontevreden over dit niet werkende systeem. De Stadspartij wil bij de evaluatie van de 5 mei viering toezeggingen van het college dat er volgend jaar een simpel en gebruiksvriendelijk systeem wordt ingevoerd.

Lees verder

Opwaardering Mansholtlaan/Nijenoord Allee heeft de voorkeur

De Stadspartij heeft vragen gesteld over de verkeersafwikkeling van auto en fiets op de Mansholtlaan/Nijenoord Allee. Het project lag alweer een jaar stil en de Stadspartij wil doorpakken. Het college heeft daarop de provincie verzocht in te stemmen met het opwaarderen van de Mansholtlaan/Nijenoord Allee en niet met een rondweg om de campus. Het verzoek … Lees verder

Brede belangstelling debat binnenstad

Uit de overweldigende belangstelling voor het debat over de toekomst van onze binnenstad, blijkt dat velen zich betrokken voelen bij de leefbaarheid in de stad. Daar is de Stadspartij heel blij mee. Over wat er zou moeten gebeuren in de binnenstad is op hoofdlijnen gesproken. Daar zijn leuke ideeën uit voortgekomen. Deze ideeën en reeds … Lees verder

Sportverenigingen weer de dupe!

De Stadspartij heeft verdeeld gestemd over de invoering van een vierde afvalcontainer. Een deel van de fractie is tevreden over het experiment, het andere deel maakt zich zorgen over inwoners met weinig ruimte om het huis en om het zelf moeten wegbrengen van afval. Waar de fractie niet verdeeld over is en waar we ons … Lees verder

Gewoon doorpakken in 2015

Sinds de grote verkiezingswinst in maart 2014 heeft de Stadspartij samen met de eigen wethouder, Han ter Maat, fors doorgepakt. Maar ook in 2015 gaat de Stadspartij onverminderd verder met het behartigen van uw belangen, staan we voor een eerlijk en sociaal beleid en blijven we een klimaatneutraal Wageningen zonder windmolens nastreven. Ook in 2015 … Lees verder

Stadspartij wil snel één geluid richting provincie

Sinds de provincie, op grote billboards langs de doorgaande weg in Wageningen, iedereen oproept om mee te denken om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, tuimelen organisaties van bedrijven, bewonersverenigingen, fietsbonden en politieke partijen over elkaar heen om vooral hun eigen belang uit te venten. Beter zou zijn om als gemeenteraad en betrokkenen gezamenlijk bij de provincie aan te dringen snel te starten met de plannen die al een jaar klaarliggen.

“De fractie van de Stadspartij zou graag zien dat nu snel verder gegaan wordt met de voorstellen die al vastgelegd zijn, zegt Rien Bor, gemeenteraadslid voor de Stadspartij. “De gemeenteraad heeft in 2013 via het Gemeentelijk MobiliteitsPlan (GMP) en in de Structuurvisie gekozen om met het bestaande wegennet de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Een gemeentelijk mobiliteitsonderzoek gaf toen al aan, dat tot 2030 de verbreding van de Mansholtlaan en Nijenoordallee met vrij-liggende fietsoversteken voldoende soelaas zou bieden. Dat wordt nu bevestigd door een onderzoek van de provincie waaruit ook nog eens blijkt dat zowel de verbreding van de Mansholtlaan/Nijenoordallee als ook het zogenaamde ‘Rondje Campus’ (route via Kielekampersteeg en Dijkgraaf naar de Nijenoordallee) de bereikbaarheid in vergelijkbare mate verbeteren. Nou, dan maar kiezen voor de snelste optie met het grootste draagvlak.”

Lees verder