ONTWERP WELSTANDSNOTA WAGENINGEN GAAT DE INSPRAAK IN

Het college van Wageningen heeft het gemeentelijk welstandsbeleid aangepast door een nieuwe Welstandsnota vast te stellen. De ontwerp-Welstandsnota ligt vanaf donderdag 14 september 2017 zes weken ter inzage. Dat betekent dat inwoners en belanghebbenden de komende weken hun reacties kunnen geven op het nieuwe voorgestelde beleid. Op woensdag 4 oktober 2017 wordt een inspraakavond georganiseerd en ook dan is het mogelijk om een reactie te geven. In een Welstandnota worden de criteria vastgelegd waaraan bouwplannen worden getoetst.
Na de inspraakperiode neemt het college opnieuw een besluit en legt dan de Welstandsnota voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de definitieve Welstandsnota vast.
Aanleiding voor het opstellen van de nieuwe nota was de motie van de Stadspartij waarin werd opgeroepen om zo veel mogelijk gebieden in onze stad welstandsvrij te maken.
Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: ”Ervaringen bij andere gemeenten laten zien dat het loslaten van een streng welstandsbeleid nauwelijks negatieve effecten heeft. Anderzijds zie je ook in onze stad gebouwen staan die wel met een welstandstoets zijn gebouwd, terwijl de uitstraling ervan niet de kwaliteit heeft die je graag in de stad zou zien. Dus er is alle reden om eens goed te kijken of het allemaal wel en overal nodig is. Daarbij komt ook dat bijvoorbeeld de monumentale panden in de binnenstad en langs monumentale wegen ook al via een monumentenstatus worden beschermd”.