statushouders & wachttijden

Elk half jaar maakt het kabinet bekend hoeveel statushouders (vluchteling met verblijfsvergunning) elke gemeente moet opnemen. Ook voor Wageningen. Op dit moment kan Wageningen het goed aan. In veel andere gemeenten is angst dat er een overspannen markt voor (sociale) huurwoningen gaat ontstaan. Bij de behandeling van de nieuwe Woonvisie, heeft de Stadspartij aangegeven, dat dat in Wageningen niet mag gebeuren.

Voldoende en betaalbare woningen met een zo kort mogelijke wachttijd. Dat zijn drie onderdelen van de Woonvisie waar de Stadspartij heel blij mee is, maar die alle drie niet vanzelfsprekend zijn.

Hoewel de kaders nog uitgewerkt moeten worden, wil de Stadspartij voorkomen dat andere groepen dan statushouders (starters, inwoners met laag inkomen) worden verdrongen. En wat accepteer je als zo kort mogelijke wachttijd: 1, 2 of 3 jaar? De Stadspartij houdt dit voor alle woningzoekenden scherp in de gaten en vraagt het college snel extra sociale woningen te bouwen.