Stellingen Stemhulp MijnStem

Stemhulp MijnStem is een initiatief van Citisens i.s.m. DPG Media (o.m. uitgever van de titels De Gelderlander, De Stentor, Brabants Dagblad, AD, Het Parool, BN De Stem, ED, PZC), Indebuurt.nl en NU.nl.

Hieronder vindt u de stellingen en de standpunten van de Stadspartij. Let op! Niet alle stellingen zijn uiteindelijk opgenomen in MijnStem, al verandert dat niets aan onze standpunten en toelichting.

Onderwerp / StellingStandpuntArgumentatie
Cameratoezicht uitbreidenEensBij grootschalige evenementen en in gebieden met veel overlast is de Stadspartij niet op voorhand tegen cameratoezicht.
Investeren in meer wandel- en fietspadenHelemaal eensOnze mooie stad is omgeven door schitterende afwisselende landschappen willen we ook inzetten op recreatieve fietsroutes. Er zijn al een aantal aangelegd en ook de aansluiting op het Knooppunten fietsnetwerk en het regionale netwerk is tot stand gekomen.
Een lokaal vuurwerkverbod invoereneensWij zijn voor de invoering van beperkingen voor het afsteken van vuurwerk. Om mensen en huisdieren d emogelijkheid te geven de rust op te zoeken. Maar tegelijk ook om ervoor te zorgen dat vuurwerk wel veilig wordt afgestoken en er minder zwerfafval achter blijft na het afsteken
Gratis zwemlessen voor alle kinderen behoudenHelemaal eensAlle basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd (schoolzwemmen) minimaal één zwemdiploma onder begeleiding van een gediplomeerde zweminstructeur.
Buurtpreventie wordt georganiseerd doorZowel de gemeente als burgersDe gemeente heeft als taak om een veilige buurt te creëren en te handhaven op naleven van de regels terwijl de burgers een belangrijke rol spelen in het opzetten en handhaven van een veilig, laagdrempelig en direct netwerk in de buurt om elkaar te ondersteunen.
Geld vrijmaken voor het stimuleren van een gezonde levensstijlEensDe Stadspartij steunt het streven om op scholen en in sportkantines gezonde voeding aan te bieden en ongezonde snacks te weren, maar ziet daar geen actieve (financiële) rol voor de gemeente weggelegd. Vanzelfsprekend faciliteren we landelijk beleid.
Statushouders voorrang verlenen voor sociale huuwoningenOneensWij vinden dat de gemeente haar beleid moet maken op de situatie van mensen zoals de voorwaarden voor sociale huurwoningen zijn opgezet. Daarin wordt wat ons betreft geen onderscheid gemaakt tussen afkomst of anderszins.
Maximum snelheid van 30 km/h binnen de hele bebouwde kom invoerenEensWe vinden dat in woonwijken en bij veel bebouwing de snelheid omlaag kan, maar om de doorstroming in de stad te behouden vinden wij dat de rondwegen niet deze maximum snelheid hoeven te krijgen. De haalbaarheid hiervan hangt ook af van de financiele mogelijkheiden voor het geschikt maken van deze wegen.
Investeren inIets meer parkeergelegenheid dan fietspadenOm een gastvrije stad te kunnen zijn voor zowel inwoners als bezoekers die op de fiets of met de auto onze stad willen bezoeken zijn voldoende parkeervoorzieningen nodig.
Inwoners zelf laten besluiten over de inrichting van de eigen wijkEensDe veiligheid in de wijk is en blifjt de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente. Wanneer deze zaken (denk aan bijvoorbeeld ontsluiting) als randvoorwaarden gesteld worden vinden wij verdere inrichting door de inwoners een zeer goed initiatief.
GroenonderhoudIs een taak van de gemeenteGroenonderhoud draagt bij aan een fijne en vooral veilige woonomgeving en is daarom een taak van de gemeente.
Het buitengebied gebruiken voornoch woningbouw noch energieopwekkingDe Stadspartij wil het ons omringende kwetsbare buitengebied beschermen door geen bouwactiviteiten op de Eng, de Uiterwaarden en in het Binnenveld toe te staan.
Geld steken in alternatieve woonvormen als intergenerationeel wonenEensWageningen is een gastvrije stad: dat zijn we altijd geweest en dat willen we ook zou houden. Voor iedere Wageninger moeten er voldoende passende en betaalbare woningen zijn. In dat kader willen we zeker verder kijken naar mogelijkheden om alternatieve woonvormen te faciliteren al vinden we niet dat de gemeente hier disproportioneel veel geld aan moet uitgeven.
Als gemeente woningen bouwen voorIets meer starters dan gezinnenWe willen graag starters en met name jonge Wageningers die in de stad willen blijven wonen de kans geven op een fijne en betaalbare woning. Daarnaast kan de extra bouw van seniorenwoningen de doorstroom bevorderen en zo ook passende woningen voor starters opleveren.
Bij woningbouw kiezen voorIets meer sociale huur dan vrije sectorDe Stadspartij vindt dat de doelstelling uit de Woonvisie op het punt van (30%) sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (voor senioren en starters) prioriteit heeft.
Nieuwbouw in het buitengebied toestaanhelemaal oneensDe Stadspartij vindt dat we niet verder moeten uitbreiden in het buitengebied. De Eng moet ‘leeg’ blijven en bebouwing is slechts heel beperkt mogelijk en dan nog alleen wanneer het ten goede komt aan het landschap. In de uiterwaarden mag sowieso niet worden gebouwd en het verder oprukken van bebouwing in bijvoorbeeld het Binnenveld vinden wij niet acceptabel.
woningbouw mag ten koste gaan van natuurHelemaal oneensNieuwbouw is wenselijk, mits dit niet ten koste gaat van het welzijn van omwonenden, groen of gewaardeerd erfgoed. Wanneer er toch op groen gebouwd wordt, willen we dat dit gecompenseerd wordt. Waar mogelijk worden onnodig betegelde en geasfalteerde zones benut om groen te creëren.
als gemeente experimenteren met een basisbaanHelemaal eensHet experiment met het basisinkomen in Wageningen is succesvol verlopen. De Stadspartij staat positief tegenover nieuwe experimenten. Deze bieden een uitweg naar andere routes voor mensen om perspectief op de toekomst voor zichzelf te realiseren.
Nieuwe woningen bouwenBinnen de bebouwde komDe Stadspartij vindt dat we niet verder moeten uitbreiden in het buitengebied. De Eng moet ‘leeg’ blijven en bebouwing is slechts heel beperkt mogelijk en dan nog alleen wanneer het ten goede komt aan het landschap.
Meer geld uittrekken voor sportverenigingenHelemaal eensOm het ambitieniveau van sportverenigingen verder te verhogen willen we een stimuleringsfonds oprichten, waaruit verenigingen of sporters die iets extra’s doen of een bijzondere prestatie leveren, een financiële aanmoediging kunnen krijgen.
Het cultuurbudget in de gemeentebehoudenDe Stadspartij wil ook aansprekende initiatieven stimuleren om gezamenlijk, met bijvoorbeeld de Wageningse ondernemers en culturele instellingen, meer gratis toegankelijke activiteiten te organiseren in de open lucht.Kunstenaars in Wageningen zouden we de mogelijkheid willen geven om eigen werk te exposeren in publieke ruimten om bekendheid te kunnen geven aan hun werk.
Meer geld uittrekken voor de bibliotheekeensHet stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, studiecentra en bibliotheek is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De bibliotheek mag meer fondsen krijgen voor het vervullen van niet alleen haar educatieve rol maar eveneens haar sociale rol.
Het defilé waarin veteranen centraal staan de komende tien jaar behoudenhelemaal eensWij vinden dat het defilé een vast onderdeel is en moet blijven van de jaarlijkse herdenking.
Het zwembad koste wat kost behoudenhelemaal eensZwemlessen zijn cruciaal voor elke inwoner van Wageningen, zeker gezien onze nabijheid van de Rijn. Een zwembad in de stad zorgt voor goede toegankelijkheid van deze diensten voor alle inwoners.
De bouw van windmolens in de gemeente toestaanhelemaal oneensWindmolens passen niet in ons Wageningse landschap. Het gaat ten koste van onze waardevolle natuurgebieden en de aangename leefomgeving. Juist deze omgeving maakt Wageningen voor de inwoners en voor anderen een fijne stad om te verkeren. Die kwaliteiten willen we behouden.
Meer studentenhuisvesting mogelijk makennoch eens noch oneensDe Stadspartij vindt dat in principe alle studenten in Wageningen moeten kunnen wonen. Maar daar is, door de sterke groei, niet altijd ruimte voor. De Stadspartij vindt dat de afgelopen jaren veel locaties voor studenten zijn ontwikkeld of dat er is gestart met ontwikkeling. Nieuwe locaties zijn wat de Stadspartij betreft voorlopig niet bespreekbaar.
Wietteelt onder controle van de gemeente toestaaneensDe controle van wietteelt zoals eerder in het experiment gedaan zorgt voor goede producten en beschermt haar inwoners die het willen gebruiken.
De bouw van zonneparken in de gemeente toestaaneensBij zonneparken op de grond plaatsen we de kanttekening dat deze niet gepositioneerd worden in kwetsbare natuurgebieden. Ook het Binnenveld is niet bedoeld als zonnepark.
De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verhogenoneensDe OZB is geen melkkoe. Wanneer vanwege stijgende kosten voor noodzakelijke voorzieningen en investeringen de OZB tijdelijk moet worden verhoogd vinden we dit, mits beargumenteerd toelaatbaar. Maar de OZB mag niet dienen als een knop om gaten in de begroting op te vullen.
Financiële meevallers inzetten voordeels verbeteren voorzieningenWaar nodig kan dit geld gebruikt worden om noodzakelijke voorzieningen te verbeteren, de overige meevallers zouden moeten dienen om de reserves aan te vullen.
Leegstaande gebouwen laten ombouwen tot woningeneensAccommodaties (gebouwen en bijvoorbeeld speelplaatsen) kunnen multifunctioneel ingezet worden, om zo een (verbindende sociale) rol te vervullen voor de omgeving. Dit betekent echter ook, dat er geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld een speelplaats
Een pauzeknop rekeningen voor Wageningers met betalingsproblemen invoerenHelemaal eensEr zijn hier al mogelijkheden voor onder goede voorwaarden. Daarbij is volgens de Stadspartij goede begeleiding van deze Wageningers cruciaal.
Alle daken volleggen met zonnepanelenHelemaal eensZonne-energie is een duurzame energiebron. De Stadspartij ziet de inzet van zonnepanelen primair op daken en gebouwen en indien passend door middel van zonneparken op de grond.