Stellingen StemWijzer

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft Wageningen een StemWijzer laten maken door ProDemos. De StemWijzer is te vinden op Wageningen.stemwijzer.nl

In de StemWijzer gaat het bijvoorbeeld over de plekken waar woningen gebouwd worden, wel of geen windmolens, auto’s weren uit het centrum, coffeeshops en nog veel andere onderwerpen. Wat vindt u van deze onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten?

Hieronder vindt u de stellingen en de standpunten van de Stadspartij. Let op! Niet alle stellingen zijn uiteindelijk opgenomen in de StemWijzer, al verandert dat niets aan onze standpunten en toelichting.

NrOnderwerp / StellingStandpuntArgumentatie
1[Bed-bad-brood]
Wageningen moet mensen zonder geldige verblijfsvergunning geen onderdak aanbieden.
Geen van beidenDe Stadspartij vindt dat dit niet de rol van de gemeente is. De gemeente kan landelijke initiatieven en de organisaties die zich hiermee bezighouden ondersteunen bij het opvangen van vluchtelingen.
2[Handhavers]
Wageningen moet meer gemeentelijke handhavers (boa’s) aanstellen.
EensIn Wageningen is relatief weinig capaciteit voor bijzondere opsporingsambtenaren. Handhavend optreden tegen kleine vergrijpen vergroot het gevoel van veiligheid. Juist kleine overtredingen vormen voor veel inwoners een grote bron van ergernis (geluidsoverlast, fietsen waar het niet mag, foutparkeren, afval achterlaten, enz.). Wat de Stadspartij betreft komt er financiële ruimte voor meer ordehandhavers op straat.
3[Winkels dicht op zondag]
De gemeente moet het aantal koopzondagen verminderen.
OneensDe Stadspartij is voor verruiming van de winkeltijden. We laten het graag aan de
ondernemers zelf over hoe laat en wanneer zij open willen gaan. Los van de verruiming van de winkeltijden staat de proef met de maandelijkse koopzondag. Deze koopzondag is voor de ondernemers van de binnenstad een manier om gezamenlijk,
met zo veel mogelijk ondernemers, een vaste zondag in de maand open te zijn. Zo is het duidelijk voor de klanten en gasten die de binnenstad bezoeken.
4[Gratis sporten]
Alle jongeren moeten gratis lid kunnen worden van een sportclub.
OneensVoor jongeren die niet zelf het lidmaatschap op kunnen brengen zijn er mogelijkheden via onder ander het Ik Doe Mee fonds om alsnog aan te sluiten bij een sportclub. Sportclubs zijn voor een groot deel afhankelijk van lidmaatschapsgelden en de Stadspartij vindt dat het gratis lid kunnen worden misbruik voor verenigingen in de kaart speelt.
5[Burgemeester en college]
In het nieuwe college van burgemeester en wethouders moeten opnieuw twee vrouwelijke wethouders worden benoemd.
OneensDe Stadspartij vindt dat mensen op basis van hun kennis en kunde moeten worden benoemd. Bij gelijke geschiktheid kan de voorkeur uitgaan naar een specifiek persoon op basis van hoe deze zich identificeert maar dat mag wat ons betreft nooit de enige reden zijn voor benoeming.
6[Windmolens]
Wageningen moet niet meewerken aan de plaatsing van meer windmolens in de gemeente.
EensWindmolens passen niet in ons Wageningse landschap. Het gaat ten koste van onze waardevolle natuurgebieden en de aangename leefomgeving. Juist deze omgeving maakt Wageningen voor de inwoners en voor anderen een fijne stad om te verkeren. Die kwaliteiten wil de Stadspartij behouden.
7[Coffeeshops]
De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden.
OneensDe Stadspartij vindt de vestiging van nieuwe ondernemers in Wageningen prima, inclusief coffeeshops. Mits deze een locatie kiezen waar het past.
8[Tegenprestatie voor uitkering]
Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, moeten in ruil daarvoor maatschappelijk zinvol werk doen.
EensDe Stadspartij staat voor het principe dat werk vóór inkomen gaat. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een belangrijk uitgangspunt vinden wij dat de eigen kracht en hiermee eigen verantwoordelijkheid van burgers daadwerkelijk wordt aangesproken.
Bij een bijstandsuitkering mag bijvoorbeeld een tegenprestatie gevraagd worden in de vorm van vrijwilligers werk. Iedereen kan met zijn of haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan onze gemeente.
9[Gezonde voeding]
De gemeente moet zich inzetten om ongezonde voeding uit sport- en schoolkantines te weren.
EensDe Stadspartij steunt het streven om op scholen en in sportkantines gezonde voeding aan te bieden en ongezonde snacks te weren, maar ziet daar geen actieve (financiële) rol voor de gemeente weggelegd. Door de samenstelling, presentatie en prijs van het assortiment in kantines moet de gezonde keuze ‘de meest makkelijke’ keuze voor de jongere worden.
10[Referendum]
De inwoners van Wageningen moeten ook na besluitvorming in de gemeenteraad hun mening kunnen geven over belangrijke onderwerpen via een referendum.
OneensDe Stadspartij is een partij van en voor alle inwoners van Wageningen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners vanaf het allereerste begin van een plan, ontwikkeling of visie bij dat proces worden betrokken. Als er dan eenmaal een besluit is genomen door de gemeenteraad, vinden wij dat dit besluit niet meer ter discussie kan staan.
11[Milieustraat]
Het inleveren van afval bij de milieustraat moet altijd gratis zijn.
EensDe Stadspartij is van mening is dat bewoners hun eigen grof afval zelf naar een centraal punt moeten kunnen brengen. De Stadspartij vindt het belangrijk dat initiatieven zoals ‘Wageningen Schoon’ blijven bestaan en burgers worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan een schoon Wageningen.
12[Coffeeshops]
De gemeente moet de coffeeshops strenger controleren op naleving van de regels.
EensDe Stadspartij vindt dat vergunningen die verleend zijn aan coffeeshops moeten worden gehandhaafd.
13[Sociale werkplaats]
Er moeten veel meer gesubsidieerde banen komen voor langdurig werklozen.
OneensDe rol van de gemeente is volgens de Stadspartij het helpen van zoeken naar een passende baan. Via het dossier Goed Werk zijn hier steeds meer passende oplossingen voor. Gesubsidieerde banen kunnen hier onderdeel van zijn maar moeten niet als doel gecreeërd worden.
14[Bevrijdingsfestival]
Wageningen moet defilé met veteranen jaarlijks blijven organiseren.
EensDe Stadspartij vindt dat het defilé een vast onderdeel is en moet blijven van de jaarlijkse herdenking.
15[Burgerberaad]
Een Burgerberaad, bestaande uit een willekeurig samengestelde groep Wageningers, moet de gemeenteraad adviseren over actuele vraagstukken.
OneensDe Stadspartij is van mening dat er specialistische raden zijn, zoals de clientenraad en de gehandicaptenraad, die de raad adviseren op inhoudelijke onderwerpen vanuit hun specialisatie. Mensen organiseren zich op onderwerpen om hun visie en mening te delen of met raadsleden in gesprek gaan hierover.
16[Zonnepanelen op landbouwgrond]
De gemeente moet geen zonnepanelen op landbouwgrond toestaan.
OneensBij zonneparken op de grond plaatst de Stadspartij de kanttekening dat deze niet gepositioneerd worden in kwetsbare natuurgebieden. Ook het Binnenveld is niet bedoeld als zonnepark.
17[Boa's]
Boa's moeten minder aandacht besteden aan parkeerovertredingen en meer aan overtredingen van de openbare orde en het milieu.
EensIn Wageningen is relatief weinig capaciteit voor bijzondere opsporingsambtenaren. Handhavend optreden tegen kleine vergrijpen vergroot het gevoel van veiligheid. Juist kleine overtredingen vormen voor veel inwoners een grote bron van ergernis (geluidsoverlast, fietsen waar het niet mag, foutparkeren, afval achterlaten, enz.). Wat de Stadspartij betreft komt er financiële ruimte voor meer ordehandhavers op straat.
18[Kwijtschelding belastingen]
Meer inwoners met financiële problemen moeten kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen.
EensEr zijn hier al mogelijkheden voor onder goede voorwaarden. Daarbij is volgens de Stadspartij goede begeleiding van deze Wageningers cruciaal.
19[Winkels dicht op zondag]
Op christelijke feestdagen moeten de winkels gesloten zijn.
OneensDe Stadspartij is voor verruiming van de winkeltijden. We laten het graag aan de ondernemers zelf over hoe laat en wanneer zij open willen gaan. Los van de verruiming van de winkeltijden staat de proef met de maandelijkse koopzondag. Deze koopzondag is voor de ondernemers van de binnenstad een manier om gezamenlijk, met zo veel mogelijk ondernemers, een vaste zondag in de maand open te zijn. Zo is het duidelijk voor de klanten en gasten die de binnenstad bezoeken.
20[Diftar]
Mensen die weinig afval aanbieden, hoeven minder afvalstoffenheffing te betalen.
OneensDe Stadspartij is voor het aanmoedigen van verantwoord afval scheiden. Toch willen we de bureaucratie op afval verminderen om daarmee de algemene kosten voor het afvalbeleid te verminderen.
21[Bouwen in buitengebied]
Ook buiten de bebouwde kom van Wageningen moeten er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.
OneensVeel meer ruimte is er eigenlijk niet, behalve dan natuurlijk op wat inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom. De Stadspartij vindt dat we niet verder moeten uitbreiden in het buitengebied. De Eng moet ‘leeg’ blijven en bebouwing is slechts heel beperkt mogelijk en dan nog alleen wanneer het ten goede komt aan het landschap.
22[Bedrijven]
De gemeente moet proberen ook productie- en ambachtelijke bedrijven naar Wageningen te halen.
EensNudepark II kan voor productie bedrijven kansen bieden. Die bedrijven willen we in Wageningen houden, want ook arbeidsmarktperspectief voor minder hoogopgeleiden is heel belangrijk. De Stadspartij staat voor diversiteit aan arbeidsmogelijkheden.
23[Contributie sport]
De gemeente moet het lidmaatschap van een sportclub betalen voor mensen met een bijstandsuitkering.
EensHet lidmaatschap van sportclubs kan ook betaald worden uit de door de gemeente verstrekte gelden via het Ik Doe Mee fonds. De Stadspartij vindt dat dit moet blijven bestaan en wanneer dat nodig is eventueel dit fonds uitgebreid kan worden om toegankelijktheid te realiseren.
24[Laadpalen]
De gemeente moet het aantal openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s flink uitbreiden, ook al moet de onroerendezaakbelasting (ozb) daardoor omhoog.
OneensWageningen is een gastvrije stad, en dat willen we graag zo houden. Ook voor elektrische auto's. We vinden dat de OZB niet verhoogd mag worden voor extra uitgaven maar alleen voor noodzakelijke voorzieningen. We zien liever dat de gemeente voor de realisatie van deze palen op zoek gaan naar samenwerkingen.
25[Voorrang huisvesting]
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning moeten woningzoekenden uit Wageningen voorrang krijgen.
EensWageningen is een gastvrije stad: dat zijn we altijd geweest en dat willen we ook zou houden. De Stadspartij is van mening dat er voor iedere Wageninger voldoende passende en betaalbare woningen moeten zijn: voor starters, ouderen, studenten en nieuwkomers. Kinderen die in Wageningen opgroeien moeten ook de gelegenheid hebben om in hun stad te blijven wonen. Maar vanwege de druk op de woningmarkt zouden wij graag zien dat nieuwe bewoners vooral bewoners zijn met een economisch en/of sociale binding met de gemeente Wageningen.
26[Parkeerplaatsen]
Er moeten meer parkeerplaatsen komen in het centrum van Wageningen.
EensDe Stadspartij wil nog wat meer parkeerplaatsen om het verdwijnen van de parkeerplaatsen op Duivendaal te compenseren. Het is belangrijk om achteraf voor het parkeren te kunnen betalen. We willen ook een veilige en centraal gelegen fietsparkeervoorziening (geschikt voor zowel gewone fietsen als e-bikes.

27[Sportvelden]
De gemeente moet zorgen voor een betere verdeling van de sportvelden, zodat er geen nieuwe velden nodig zijn.
EensHet palet aan sporten wordt steeds groter en meer divers, waarbij ook sporten komen en gaan als gevolg van rages. Sporters kiezen er ook vaker voor om sportactiviteiten individueel of in kleinschalig verband te beoefenen. Sporten gebeurt dan ook steeds vaker in de openbare ruimte. Deze trends hebben ook onze aandacht.
De Stadspartij wil het gesprek aangaan om samen de toekomst van de Wageningse sport te bevorderen. Het is aan ons allen om samen te werken aan een duurzame sportieve toekomst, waarin iedere burger kan blijven genieten van die zaken waar sport voor staat: plezier, ontmoeting en gezondheid.
28[Loslopende honden]
Honden moeten op meer plaatsen in Wageningen los kunnen lopen.
EensNaar aanleiding van de in september aangeboden petitie van hondenbezitters in Wageningen heeft de Stadspartij het college opgeroepen met hondenbezitters in gesprek te gaan over de faciliteiten voor honden in de stad. Onderdeel daarvan zijn de noodzakelijke losloop plekken voor honden die ervoor zorgen dat honden kunnen socialiseren.
29[Sociale huurwoningen]
Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.
OneensDe Stadspartij van mening dat bij de ontwikkeling vanzelfsprekend het accent moet liggen op woningen voor senioren en starters en dus ook sociale huur en middenhuur. De Stadspartij vindt dat de doelstelling uit de Woonvisie op het punt van (30%) sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (voor senioren en starters) prioriteit heeft.
30[Binnenstad autovrij]
Het centrum van Wageningen moet autovrij worden.
OneensWageningen is een gastvrije stad, en daar hoort ook toegankelijkheid bij. Hoewel de binnenstad met haar winkels autovrij of autoluw moet blijven zoals nu, is het wel belangrijk om voldoende parkeerplaatsen bij het centrum te hebben om deze te bereiken. De Stadspartij vindt dus dat er binnen de centrumring op de huidige parkeetplaatsen best auto's mogen staan en dus autoverkeer mag rijden.
31[Meer geld voor cultuur]
Wageningen moet meer geld uittrekken voor culturele evenementen in het centrum.
EensAan kleinere initiatieven hechten wij veel belang. De Stadspartij wil ook aansprekende initiatieven stimuleren om gezamenlijk, met bijvoorbeeld de Wageningse ondernemers en culturele instellingen, meer gratis toegankelijke activiteiten te organiseren in de open lucht. Theater, (muziek)festival of een filmvertoning in de zomer biedt veel Wageningers de kans om kennis te maken met verschillende vormen van cultuur. Ook migranten in Wageningen hebben behoefte aan cultuuruitingen (traditionele muziek en dans) op een plek waar weinig overlast bezorgd wordt aan omwonenden. De Stadspartij is voorstander van het faciliteren van kleine culturele activiteiten.
Dit geldt echter niet voor enkel evenementen in het centrum maar evenementen door de hele stad.
32[Geluidsnormen]
Muziek in het centrum mag harder dan nu wordt toegestaan.
OneensDe Stadspartij vindt dat het woongenot van mensen in het centrum net als in andere delen van de stad gewaarborgd moet worden. Daarom mogen deze normen niet verhoogd worden, afgezien van de verlening van een evenementenvergunning wanneer dit beargumenteerd en tijdelijk gebeurt.
33[Seniorenwoningen]
In Wageningen moeten met voorrang levensloopbestendige woningen en hofjes voor ouderen worden gebouwd.
EensWageningen is een gastvrije stad: dat zijn we altijd geweest en dat willen we ook zou houden. Voor iedere Wageninger moeten er voldoende passende en betaalbare woningen zijn. In dat kader wil de Stadspartij zeker verder kijken naar mogelijkheden om alternatieve woonvormen te faciliteren al vinden we niet dat de gemeente hier disproportioneel veel geld aan moet uitgeven.
34[Elektrische laadpalen]
De gemeente moet geld steken in meer oplaadpalen voor elektrische auto’s.
EensDe Stadspartij vindt ook dat de gemeente moet investeren in duurzame voorzieningen in onze binnenstad, waaronder oplaadpalen voor elektische auto's. Belangrijke voorwaardes hierbij vinden we dat de stroom dop de laadpalen groen is en dat de gemeente haar eigen financiële bijdrage beperkt en slimme samenwerkingsverbanden zoekt om deze faciliteiten te realiseren.
35[Junushoff]
De gemeente moet Theater Junushoff verkopen aan een commerciële partij.
EensDe Stadspartij vindt sinds jaar en dag dat volledige privatisering en dus een commerciële exploitatie van theater Junushoff mogelijk moet zijn. Junushoff is een erg dure voorziening en dat gaat ten koste van de mogelijkheden voor andere culturele investeringen. Voorstellen om de lokale belastingen te verhogen om dit soort andere culturele activiteiten betaalbaar te maken wijst de Stadspartij dan ook van de hand. Wij pleiten voor efficiënte inzet van bestaande middelen.
36[Tegel wippen]
De gemeente moet subsidie geven aan inwoners die de tegels of stenen in hun tuin vervangen door gras of planten.
EensAls Stadspartij vinden we dat het aanvragen van een tegemoetkoming voor het vergroenen van tuin, dak of buitenkant van het huis voor iedere inwoner van Wageningen zonder bureaucratie moet kunnen. De voorwaarden van de huidige mogelijkheden tot het aanvragen voor subsidie hoeven niet gewijzigd te worden.
37[Zelf bewonen van een koophuis]
Wie een woning in Wageningen koopt, moet daar zelf in gaan wonen.
EensVoor iedere Wageninger moeten er voldoende passende en betaalbare woningen zijn: voor starters, ouderen, studenten en nieuwkomers. Kinderen die in Wageningen opgroeien moeten ook de gelegenheid hebben om in hun stad te blijven wonen. Maar vanwege de druk op de woningmarkt zou de Stadspartij graag zien dat nieuwe bewoners vooral bewoners zijn met een economisch en/of sociale binding met de gemeente Wageningen.
38[Snelle fietsverbinding]
Wageningen moet een snelle fietsverbinding aanleggen naar NS-station Ede-Wageningen.
EensDe plannen voor de ‘doorfietsroute’ Wageningen – Ede zijn in een ver gevorderd stadium. De Stadspartij vindt wel dat er vanaf deze doorfietsroute een goede aansluiting met de Campus moet worden opgezet via de Droevendaalsesteeg.
39[Hondenbelasting]
De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen.
EensIn een stad horen ook dieren thuis: zowel huisdieren als dieren in de vrije natuur. De komende raadsperiode zal de Stadspartij zich opnieuw hard maken voor een verantwoorde opvang van zwerfdieren en de afschaffing van de hondenbelasting.
40[Minder maaien]
De gemeente moet grasvelden en bermen minder vaak maaien, zodat de natuur meer kansen krijgt.
EensDe Stadspartij vindt dat er een beter en bewuster beleid komen bij het maaien van grasvelden en bermen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omgeving en de ontwikkeling van de bermen om de natuur meer kansen te geven. De veiligheid van het verkeer en de omgeving mag niet in het gedrang komen door bijvoorbeeld verminderde zichtbaarheid.
41[Kleine appartementen]
De gemeente moet zorgen dat er vooral meer kleine appartementen voor starters worden gebouwd.
EensDe komende vijf tot tier jaar is het bouwen voor starters zeer belangrijk, zo vindt de Stadspartij. Daarmee moet de vraag en aanbod op de woningmarkt meer in evenwicht komen. Er hoeven niet per se kleine appartementen gebouwd worden, ook gezinswoningen kunnen prima dienen voor starters.
42[30 km/uur]
Binnen de bebouwde kom moet een maximumsnelheid van 30 km per uur komen.
OneensDe Stadspartij vindt dat in woonwijken en bij veel bebouwing de snelheid omlaag kan, maar om de doorstroming in de stad te behouden vinden wij dat de rondwegen niet deze maximum snelheid hoeven te krijgen. De haalbaarheid hiervan hangt ook af van de financiele mogelijkheiden voor het geschikt maken van deze wegen.
43[Belastingen]
De gemeentelijke belastingen mogen niet harder stijgen dan de inflatie.
EensDe belastingdruk is al jaren maximaal en boven landelijk gemiddelde. Hoog tijd om kritisch te kijken of deze verlaagd kan worden zodat elke Wageninger wat over houdt aan de vette(re) jaren. De maatstaf blijft daarbij dat de belastingen niet meer mogen stijgen dan de inflatie.
44[Hondenpoep]
In de hele gemeente moeten hondenbezitters de poep van hun hond opruimen. De hondentoiletten kunnen daardoor verdwijnen.
EensIn september werd door hondeneigenaren een petitie aan de gemeenteraad aangeboden om van het gebied de Blauwe Bergen weer een losloopgebied te maken. Toen bleek ook dat er veel faciliteiten voor honden niet voldoen aan de wensen van de gebruikers en de hondenveldjes erg vies zijn. De Stadspartij is daarom op aanraden van deze groep voor het zelf opruimen van hondenpoep om zo schonere veldjes te maken waar honden verantwoord op kunnen worden uitgelaten.
45[Evenemententerrein]
In Wageningen moet een nieuw evenemententerrein komen, maar niet in de uiterwaarden.
OneensDe Stadspartij wil een onderzoek naar een nieuw evenemententerrein in Wageningen. Enkele terreinen gaan verdwijnen (De Dreijen, Duivendaal). De eventueel vrijkomende zuidoever van de haven en een deel van de uiterwaarden (ter hoogte van de Pabstendam) zouden nieuwe, geen overlast gevende, locaties kunnen zijn.
46[Fietsers voorrang]
Fietsers moeten binnen de bebouwde kom voorrang krijgen op auto's.
EensNaast de ‘doorfietsroutes’ vanuit onze stad, zijn er ook andere hoofdroutes voor fietsers binnen ons eigen grondgebied. De Stadspartij vindt dat fietsers moeten voorrang krijgen bij verkeersindelingen (denk aan auto-te-gast straten), maar mag dit niet ten koste gaan van de doorstroomsnelheid van het overige verkeer.
47[Begroting in evenwicht]
De gemeente mag niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
EensDe Stadspartij staat voor een gezond en solide financieel beleid met een structureel sluitende begroting. Dat betekent dat alle uitgaven moeten passen binnen de financiële kaders en dat er een verantwoorde balans ontstaat tussen investeren en bezuinigen. Het uitgangspunt hierbij is: geld volgt beleid! En niet andersom!
Met een structureel sluitende begroting is het mogelijk om in financieel opzicht weloverwogen keuzes te maken en geld uit te geven waar het kan.
48[Hout stoken]
Alleen in nieuwbouwijken moet het stoken van hout worden verboden.
OneensHout stoken zou overal binnen de bebouwde kom verboden moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en de overlast te verminderen. De Stadspartij vindt hierbij vooral het verminderen overlast voor direct omwonenden belangrijk. Daarnaast is het stoken van hout een directe bron van CO2 uitstoot wat we juist willen verminderen.
49[Jachthaven]
De jachthaven moet worden verplaatst naar de binnenstad, ook al kost dat veel geld.
EensDe Stadspartij vindt dat jachthaven, of passantenhaven, een mooie toevoeging is aan het toeristische karakter en de bereikbaarheid van de binnenstad. Door de jachthaven te verplaatsen geven we meer mogelijkheden voor toerisme in onze stad.
50[Binnenveld]
Het Binnenveld moet helemaal worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer en motoren.
EensEen belangrijk aandachtspunt van de Stadspartij is de verkeersveiligheid, zeker in het Binnenveld. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 km/h, maar handhaving blijft achterwege.
Vanwege de beperkte bereikbaarheid van Wageningen op sommige tijdstippen van de dag, blijft het autoverkeer in het Binnenveld toenemen. De Stadspartij is van mening dat alleen bestemmingsverkeer van het Binnenveld gebruik mag maken. De landschappelijke kwaliteiten van dit gebied hebben een grote aantrekkingskracht op (recreatieve) fietsers, wandelaars en sporters waardoor veiligheid en rust belangrijk is.

51[Afvalstoffenheffing]
De afvalstoffenheffing moet voortaan berekend worden op grond van het exacte aantal personen per huishouden.
OneensDe Stadspartij vreest dat een niet-gratis en beperkte toegankelijkheid de afvalscheiding vermindert en het zwerfafval sterk zal doen toenemen. Er wordt nu al honderden kilo’s afval per jaar uit bermen, gracht en de natuur in het buitengebied gehaald en dat is honderden kilo’s teveel. Afvalbeleid moet geen misbruik in hand werken, maar wel toegankelijkheid hoog in het vaandel hebben. Pas dan is afval niet meer echt afval.
52[Extra onderwijspersoneel]
Wageningen moet geld uittrekken voor extra personeel op basisscholen om leerlingen met achterstanden te helpen.
OneensDe Stadspartij vindt dit niet de rol van de gemeente, daar zijn andere samenwerkingsverbanden voor.
53[Studentenhuizen]
Eén op de 20 huizen in een straat mag een studentenhuis zijn. De gemeente moet daar streng op controleren.
EensDe Stadspartij is blij dat er paal en perk is gesteld aan het opkopen van woningen in wijken met als doel om die in te zetten voor kamergewijze verhuur voor studenten. Menging van verschillende doelgroepen in onze stad is prima, maar leefbaarheid moet wel in de gaten gehouden worden. Het leefritme van studenten en dat van niet-studerenden kan verschillen. Dat hoeft geen probleem te vormen, maar wanneer het aantal studentenkamers in een straat toeneemt, is de kans op overlast groter. Bovendien moet ook worden bedacht dat deze, veelal goedkopere koopwoningen, ook geschikt zouden zijn voor starters op de woningmarkt of senioren. De Stadspartij bepleit een verdere aanscherping van de kamergewijze verhuur.
54[Auto's voorrang]
Auto's moeten bij verkeerslichten sneller groen licht krijgen dan fietsers.
OneensNiet elke situatie leent zich hiervoor. Zo zijn er kruisingen waar op bepaalde momenten meer fietsers komen waar het veel logischer is om fietsers eerder groen licht te geven om de doorstroom te bevorderen. De Stadspartij pleit voor de inzet van slimme apparatuur om de doorstroom bij stoplichten te verbeteren.
55[Asielzoekerscentrum]
De beide asielzoekerscentra (azc) in Wageningen mogen blijven bestaan zolang dat nodig is.
EensHet azc op de Keijenbergse wordt al uitgefaseerd volgens afspraken die gemaakt zijn met het COA in 2021 en naar aanleiding van de nieuwe wet inburgering die eerder dit jaar is ingegaan. De Stadspartij vindt dat de gemeente het gesprek met organisaties als deze moet onderhouden om in het kader van landelijk beleid waar nodig en mogelijk opvang te faciliteren.
56[Schoolgebouwen]
Schoolgebouwen moeten 's avonds en in het weekend ook door verenigingen kunnen worden gebruikt.
eensDe Stadspartij vindt dat accommodaties (gebouwen en bijvoorbeeld speelplaatsen) multifunctioneel ingezet kunnen worden, om zo een (verbindende sociale) rol te vervullen voor de omgeving. Dit betekent echter ook, dat er geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld een speelplaats
57[Hoogbouw]
Wageningen moet hoger bouwen met meer groen in plaats van laagbouw met minder groen.
EensWageningen is vol en in het buitengebied is naast de natuur geen plaats voor bebouwing. De Stadspartij is van mening dat we om een levendige en leefbare stad te houden we inbreiden, de hoogte in moeten, in plaats van uitbreiden. Als we daarmee meer groen in de stad realiseren is dat mooi meegenomen.
58[Geld voor de buurt]
Wijkraden moeten van de gemeente geld krijgen om hun wijk te verfraaien.
EensEr zijn momenteel subsidies voor wijken om met voorstel subsidie aan te vragen voor projecten voor de verfraaiing van hun wijk. De Stadspartij vindt dat deze subsidies moeten blijven bestaan onder dezelfde voorwaarde. Al pleiten we wel voor minder bureaucratie en meer duidelijkheid over de aanvragen hiervan.
59[Opvang voor illegalen]
Wageningen moet meewerken om afgewezen asielzoekers terug te sturen naar het land van herkomst.
OneensDe Stadspartij vindt dat dit niet de rol van de gemeente is. De gemeente kan landelijke initiatieven en de organisaties die zich hiermee bezighouden ondersteunen bij het opvangen van vluchtelingen.
60[Lantaarnpalen]
In het buitengebied moeten veel meer lantaarnpalen komen.
OneensLantaarnpalen verstoren de leefomgeving van dieren in het buitengebied. Hoewel veiligheid in het verkeer bij de Stadspartij hoog in het vaandel staat, vinden we dat de natuur in het buitengebied centraal staat en dat daar niet heel veel meer lantaarnpalen en dus lichtvervuiling moet komen.
61[Niet parkeren binnen de gracht]
In het centrum van Wageningen (binnen de gracht) mogen geen auto's parkeren.
OneensOm een gastvrije stad te kunnen zijn voor zowel inwoners als bezoekers die op de fiets of met de auto onze stad willen bezoeken zijn voldoende parkeervoorzieningen nodig. De Stadspartij wil daarom een veilige en centraal gelegen fietsparkeervoorziening (geschikt voor zowel gewone fietsen als e-bikes) en voldoende parkeerplaatsen voor zowel gewone als elektrische auto’s.
62[Armoedebestrijding]
De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.
EensDe Stadspartij vindt dat de gemeente zich in moet spannen om armoede te bestrijden door initiatieven op te zetten die individuen of gezinnen begeleiden in de bestrijding van armoede. Dat kan door het meedenken over werk, participatie in het Ik Doe Mee fonds of begeleiding bij schulden.
63[Voorrang voor vluchtelingen]
De gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang geven op een sociale huurwoning.
OneensDe Stadspartij vindt dat de gemeente haar beleid moet maken op de situatie van mensen zoals de voorwaarden voor sociale huurwoningen zijn opgezet. Daarin wordt wat ons betreft geen onderscheid gemaakt tussen afkomst of anderszins.
64[Cameratoezicht]
In Wageningen moet meer cameratoezicht komen.
EensBij grootschalige evenementen en in gebieden met veel overlast is de Stadspartij niet op voorhand tegen cameratoezicht.
65[Stadsgracht weer open]
De voormalige stadsgracht moet worden opengegraven en gevuld met water, ook al kost dat veel geld.
EensAl jaren pleit de Stadspartij voor het weer opengraven van de stadsgracht. Wij zijn verheugd dat anderen, zoals bijvoorbeeld het Wagenings Ondernemers Contact, dit voornemen ook steunen. Maar het mag nu onderhand ook eens gaan gebeuren. Het zichtbaar en voelbaar maken van de lokale historie is zeker voor een stad met al bijna 760 jaar stadsrechten erg belangrijk. De eerste stap is het weer opgraven van de Bergpoortbrug. Wellicht dat daarna ook de oude SNS-bank, die in 1968 is neergezet op een deel van de toen gedempte gracht, kan worden gesloopt. Daardoor zou op die plek de gracht weer helemaal terug kunnen komen.
66[Jeugdzorg]
De gemeente moet aan de jeugdzorg niet meer geld uitgeven dan wat ze van het Rijk daarvoor krijgt.
OneensDe landelijke overheid heeft voor de jeugdzorg extra middelen ter beschikking gesteld. De Stadspartij zal nauwlettend volgen of deze bijdrage voldoende is voor een goede uitvoering van de Jeugdwet. Zo nodig kan er dan extra geld beschikbaar worden gesteld.