Uiteindelijk betaalt u de rekening

Een kadernota is de voorloper van een begroting voor meerdere jaren. Zo’n kadernota wordt elk jaar gemaakt en daarin staat het beleid voor de komende jaren. De begroting volgt dan in november. Eigenlijk is een kadernota het belangrijkste document van het jaar. In een kadernota wordt opgeschreven welke beleidsplannen een college heeft, hoeveel dat gaat kosten en wanneer dat uitgevoerd gaat worden. In de Kadernota 2019 werd pijnlijk duidelijk dat dit college grote financiële problemen heeft. Werd vorig jaar nog miljoenen uit de landelijke ‘stroppenpot’ ontvangen, dit jaar nog geen half miljoen. Gevolg: een structureel tekort van 5 miljoen.
Er wordt in de coalitie al openlijk gesproken over een OZB-verhoging van minimaal 10%. Voeg daarbij de scherpe verhoging van de leges, extra kosten om persé in 2030 al klimaat neutraal te willen zijn en het niet teruggeven van de onterecht geheven precariobelasting. Wij vragen ons af of dit college nog wel ‘in control’ is. Voorstellen van de Stadspartij om de OZB niet te verhogen en een sluitende begroting na te streven werden arrogant door de coalitiepartijen opzij geschoven. Donkere wolken pakken zich samen boven dit college! De Stadspartij heeft grote zorgen over alle tekorten en het voortdurend voor zich uitschuiven van te nemen maatregelen en bezuinigingen. Wij vrezen dat uiteindelijk de rekening bij u komt te liggen.