Veegplan voor bestemmingsplan buitengebied

Op initiatief van de Stadspartij heeft het college van B&W besloten een zogenaamd ‘veegplan’ voor het bestemmingplan van het buitengebied van Wageningen te houden. Bij de behandeling in de gemeenteraad van het Bestemmingsplan Buitengebied op 30 september jl. had de Stadspartij daar via een motie op aangedrongen. Die motie is vervolgens door de raad unaniem aangenomen. Een veegplan handelt in één keer alle kleine verzoeken tot wijziging af.

Voorheen moesten inwoners in het buitengebied, die kleine veranderingen wilden in het bestemmingsplan een ingewikkelde en dure procedure doorlopen om die veranderingen voor elkaar te krijgen. In een motie heeft de Stadspartij gevraagd dat te veranderen en met iets meer oog voor de kleinschalige wensen van bewoners in het buitengebied de aanvragen te benaderen.

“We zijn blij dat het college van B&W positief op onze motie heeft gereageerd”, zegt Rien Bor, gemeenteraadslid voor de Stadspartij Wageningen. “Dit biedt de inwoners van het buitengebied van onze gemeente de gelegenheid om éénmalig en kosteloos kleinschalige veranderingen in het bestemmingsplan te laten opnemen. Woensdag 18 december is die mogelijkheid bekend gemaakt op de website van de gemeente en in de krant. De periode van indienen van verzoeken voor een beperkte ontwikkeling loopt tot en met 15 januari 2014”.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad welke ontwikkelingen worden toegestaan en via het “veegplan” alsnog in het Bestemmingsplan Buitengebied terecht gaan komen.

Toetsen

“De Stadspartij vindt wel dat bij die ontwikkelingen rekening gehouden moet worden met de kwetsbaarheid van het buitengebied”, meent Bor. “De verzoeken tot aanpassing zullen door de gemeenteraad dan ook worden getoetst op twee aspecten: past het in bestaand beleid en is er sprake van een beperkte ontwikkelingen. Ook scheelt het de inwoners veel tijd en geld. Het getuigt van goed bestuur dat B&W op deze wijze uitvoering heeft gegeven aan de motie van de Stadspartij. Ik roep dan ook iedereen op die in het buitengebied woont en iets in het bestemmingsplan wil wijzigen, om na te gaan of deze mogelijkheid voor hem of haar kansen biedt”

Alle grotere ontwikkelingen worden niet meegenomen in het veegplan, maar moeten een zelfstandige planologische procedure doorlopen.