Verbetering van de weg naar Renkum

De provincie Gelderland voert in 2017 groot onderhoud uit aan de N225 tussen de Diedenweg en de A50. “De gemeente heeft in nauwe samenwerking met de provincie mogelijkheden gezien om met deze werkzaamheden de bestaande klachten over geluidsoverlast en verkeersveiligheid aan te pakken”, aldus de wethouder van de Stadspartij, Han ter Maat. “Daarmee vergroten we ook de veiligheid van de oversteek naar de sportvelden op de Eng. Ik ben blij dat de provincie bereid is om op deze provinciale weg aanpassingen te doen en daarmee rekening houdt met de wensen die vanuit de bewoners en door mij vanuit het college zijn geuit.”
De huidige grens van de bebouwde kom verplaatst naar de oostzijde van de kruising met de Bosrandweg. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van die kruising verlaagd naar 50 km/h. Om ervoor te zorgen dat het verkeer zich beter aan de maximumsnelheid houdt, wordt ook de inrichting van de weg beter aangepast aan de ligging binnen de bebouwde kom. Met het verlagen van de snelheid en het aanbrengen van geluidbeperkend asfalt is de verwachting dat de overlast voor aanwonenden afneemt. Deze maatregelen vergroten ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers richting de Eng naar de sportvelden.