Verkiezingsprogramma 2022 – 2025

 

       

 

             VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2025 

 

 

‘Als Wageningen je lief is’

 

 

 

 

 

 

 

   INHOUDSOPGAVE 

1.Inleiding

1.1 Inclusieve samenleving

2. Bestuursstijl

2.1  Lokaal bestuur
2.2 Betrokkenheid en inspraak van burgers
2.3 Referendum

3. Binnenstad

3.1 Evenementen
3.2 Parkeren
3.3 Toerisme
3.4 Stadsgracht
3.5 WUR
3.6 Stad der Bevrijding

4. Economie

4.1 Detailhandel
4.2 Productiebedrijven

5. Financiën

6. Klimaat, natuur en milieu

6.1  Energiebesparing
6.2 Klimaatneutraal.
6.3 Gedragsverandering
6.4 Zonne-energie
6.5 Windmolens en Biomassa
6.6 Afvalscheiding
6.7 Natuurwaarden
6.8 Klimaatadaptatie

7.  Kunst & Cultuur

8.  Onderwijs

8.1  Basisscholen
8.2 Studenten

9.   Openbare orde en veiligheid

10. Openbare Werken

11.  Ruimte in Wageningen

11.1 Grondbezit
11.2 Welstand

12.  Sport

12.1 Stimuleringsfonds

13.  Verkeer

13.1 Openbaar Vervoer
13.2 Fietsen en fietsverbindingen
13.3 Fietsen in de stad
13.4 Fietsen buiten de stad

  1. Wonen
    14.1 Starters en Senioren
    14.2 Studenten

15.  Zorg, Participatie & Welzijn

15.1 Zorg en welzijn
15.2 Jeugdzorg
15.3 Werk inkomen en participatie
15.4 Mantelzorg
15.5 Hulpmiddelen
15.6 Financieel

 

1 Inleiding – De Stadspartij, een partij voor alle inwoners!

 

De Stadspartij is een partij voor alle inwoners van Wageningen. We kijken samen naar het belang van de stad en haar inwoners.

De Stadspartij is een politieke partij, maar toch doen we zo weinig mogelijk aan politiek. We beoordelen bijvoorbeeld ieder voorstel op de inhoud en niet op welke partij het indient. Ook doen we niet aan stuivertje ruilen, we zien elk voorstel op zichzelf en wegen de belangen van dat voorstel tegen elkaar af. De lokale omstandigheden zijn daarin leidend, omdat we een lokale partij zijn kunnen we ons daarop richten en hoeven we ons niet aan te sluiten bij landelijk beleid. Als Stadspartij zeggen we dat we niet links zijn, niet rechts, maar recht door zee. Toch hebben we een duidelijke lijn in onze beslissingen: financieel beleid moet realistisch en sluitend zijn, ruimtelijke ontwikkeling moet uit gaan van goede informatie en duidelijke afwegingen en sociaal beleid is eerlijk en echt sociaal. In al deze en andere onderwerpen staat de stad met haar inwoners centraal. De Stadspartij heeft niet voor niets de slogan ‘Als Wageningen je lief is’.

Verkiezingen zijn een momentopname, eigenlijk vinden we de rest van de vier jaar in de raad veel leuker. We kunnen dan echt over onderwerpen met inwoners en andere raadsleden in gesprek gaan. De Stadspartij heeft belangstelling voor de interesses van elke inwoner en interesse in de belangen van de samenleving. Dat is waar wij blij van worden. Als fractieleden en fractievolgers zijn we dan ook actief aanwezig bij bijeenkomsten om te weten wat er speelt en leeft bij de inwoners. Ook in de stad leggen we regelmatig ons oor te luisteren en zijn we actief om burgers te benaderen en te luisteren naar wat er bij hen leeft. Want als lid van de gemeenteraad zitten we daar niet voor onszelf, of voor de partij maar voor uw belangen. Het is aan ons de taak die duidelijk te verwoorden, af te wegen en op basis daarvan besluiten te nemen.

De Stadspartij vindt het erg belangrijk om laagdrempelig en goed benaderbaar te zijn. Iedereen die ons benadert, via persoonlijk contact of per email krijgt dan ook snel antwoord. Daar staan we voor. Wij zijn er voor u!

1.1 Inclusieve samenleving

 De Stadspartij zet zich in voor een inclusieve samenleving. In deze inclusieve samenleving wordt  geen onderscheid  gemaakt waar het gaat om geslacht, ras, geloof of wel of geen beperking. We accepteren niet dat mensen worden uitgesloten om wie ze zijn en we zetten ons actief in om uitsluiting te voorkomen. De Stadspartij vindt dat we niet alleen reactief moeten handelen maar richt zich actief op preventie en bewustwording  van wat inclusie betekent voor de inwoners van Wageningen.

2 Bestuursstijl –  Een benaderbare en meedenkende gemeente

 Als Stadspartij staat Bestuursstijl hoog op de prioriteitenlijst. We vinden het belangrijk dat de gemeente laat zien dat ze er zijn voor inwoners. Dat kan door bijeenkomsten te organiseren en aanwezig te zijn, maar vooral ook door serieus te luisteren naar de opmerkingen, bezwaren en wensen van inwoners. Er is binnen het ambtelijk apparaat, mede dankzij onze wethouder in een vorig college, meer bewustzijn gecreëerd. Daarnaast zijn er stappen gezet om de cultuur te veranderen van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’. Het blijft nodig om op dit gebied door te pakken en te blijven ontwikkelen. Toch blijft het een verandering die er niet van de ene op de andere dag zal komen. De komende jaren wil de Stadspartij zich inzetten voor een een benaderbare en meedenkende gemeente die inwoners waar nodig helpt én serieus neemt.

2.1 Lokaal bestuur

De burgemeester en de wethouders zijn zichtbaar en benaderbaar voor inwoners van Wageningen! En zo hoort het ook vinden wij; het bestuur is er vóór de stad en haar inwoners! De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren besloten om op een andere manier te vergaderen, met als doel dat bewoners zich meer betrokken voelen bij besluitvorming door de raad en hun invloed beter kunnen uitoefenen. We willen ons de komende jaren vooral  ook meer inzetten op communicatie naar en met de inwoners. Het gaat dan vooral om de terugkoppeling van de inspraak van burgers. Wat is er gedaan met opgehaalde informatie en welke afwegingen zijn gemaakt.

2.2 Betrokkenheid en inspraak van burgers

Aan vormen van uitgebreide en vroegtijdige betrokkenheid van burgers wordt hard gewerkt binnen de gemeente Wageningen. Op tal van fronten in het sociale en in het ruimtelijk domein vinden vele bijeenkomsten en gesprekken plaats om te peilen hoe de bevolking en de belanghebbenden over een plan denken en of er nog nieuwe ideeën zijn die meegenomen kunnen worden. Op dat vlak zijn in de afgelopen vier jaar grote stappen gezet en die moeten worden voortgezet! Inspraak en betrokkenheid van burgers is van groot belang om de verbinding tussen stad en politiek te maken en te behouden!

Maar daarbij is het wel belangrijk dat burgers weten waar ze aan toe zijn. Dat wil zeggen dat de gemeente zich uitdrukkelijk moet inspannen om alle inwoners gelegenheid te geven tot inspraak en daarmee betrokkenheid. Bij deze bijeenkomsten is het belangrijk de randvoorwaarden aan te geven. Met andere woorden: waar kan wel en niet iets van gevonden worden, bijvoorbeeld omdat iets wettelijk is vastgelegd. En achteraf moet duidelijk voor de burgers terug te vinden zijn wat er met hun inspraak is gedaan.

Een vooruitgang is dat het omgevingsloket inmiddels is ingericht waardoor er sprake is van één loket waar de inwoners terecht kunnen voor hun vragen over het ruimtelijk domein.Toch lijkt het aanvragen van een vergunning, het overleg daarover of het bespreken van individuele wensen nog onvoldoende klantgericht. Dat moet echt in de komende collegeperiode opgepakt worden. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor burgers, bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Op deze manier hopen we de burger ook meer te betrekken bij de stad en initiatieven positiever te benaderen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat de gemeenteraad inhoudelijk wordt geadviseerd op specialistische onderwerpen door bijvoorbeeld adviesraden als de cliëntenraad en gehandicaptenraad.

2.3 Referendum

De Stadspartij is een partij van en voor alle inwoners van Wageningen. Om dit te kunnen waarmaken zijn wij zo veel mogelijk zichtbaar en gaan wij het gesprek aan om te horen wat mensen in Wageningen bezig houdt.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners vanaf het allereerste begin van een plan, ontwikkeling of visie bij dat proces worden betrokken. Daarom zijn we ook blij met de uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet, waarin deze betrokkenheid van burgers een verplichting wordt voor gemeenten.

Inwoners hebben daarnaast diverse mogelijkheden om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen of de besluitvorming te beïnvloeden Als er dan eenmaal een besluit is genomen door de gemeenteraad, vinden wij dat dit besluit niet meer ter discussie kan staan. Om deze redenen is de Stadspartij tegen een referendum over reeds genomen besluiten van de gemeenteraad.

3 Binnenstad – een plaats om elkaar te ontmoeten

Het centrum, met als centrale plek de Markt, is het hart van onze stad. De Markt is van en voor alle Wageningers en bij uitstek een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Het marktplein hoort een levendig en gezellig plein te zijn waar activiteiten plaatsvinden. Het is de wens van de Stadspartij om het centrum aantrekkelijk te houden.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat leegstand in het algemeen wordt aangepakt maar dat in het bijzonder naar de de binnenstad moet worden gekeken. Om verdere leegstand van winkels in de binnenstad te voorkomen is het nodig dat de detailhandel zoveel mogelijk geconcentreerd wordt tot het echte centrumgebied: Hoogstraat en de diverse zijstraten en daarnaast de Stationsstraat, Bergstraat en Bevrijdingsstraat. De Stadspartij juicht toe als de winkels in de aanloopstraten en omringende straten van de centrumring (bijv. Churchillweg) zich ook zouden willen vestigen in het centrumgebied.

Hoewel er in de omgevingsvisie bebouwde kom planmatig al veel aandacht is voor de binnenstad en de haven vinden wij als Stadspartij het nog belangrijker dat de plannen tot uitvoering worden gebracht.

3.1 Evenementen

Bij een levendige binnenstad hoort ook dat er af en toe een groot evenement mag plaatsvinden. Daarbij kun je denken aan een maximaal aantal evenementen per jaar, zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn. Wel moet er een goede plek worden gevonden om overlast zoveel mogelijk te beperken.

De Stadspartij wil een onderzoek naar een nieuw evenemententerrein in Wageningen. Enkele terreinen gaan verdwijnen (De Dreijen, Duivendaal) en het is niet meer van deze tijd om, met het oog op een goede bereikbaarheid van onze binnenstad, de grootste parkeerplaats van Wageningen een paar weken per jaar te sluiten voor bijvoorbeeld een kermis of een circus. De eventueel vrijkomende zuidoever van de haven en een deel van de uiterwaarden (ter hoogte van de Pabstendam) zouden  nieuwe, geen overlast gevende, locaties kunnen zijn.

3.2 Parkeren

Parkeertarieven in Wageningen mogen niet hoger zijn dan in de omliggende gemeenten. Wel willen we nog wat meer parkeerplaatsen om het verdwijnen van de parkeerplaatsen op Duivendaal te compenseren. Het is belangrijk om achteraf voor het parkeren te kunnen betalen. Bijna iedereen kan via de mobiele telefoon (via een parkeerapp) op de minuut nauwkeurig afrekenen en daarnaast zijn we voorstander van dagkaarten voor het parkeren. Maar toch moet het voor onze bezoekers en inwoners ook mogelijk zijn te parkeren en achteraf te kunnen betalen zonder parkeerapp. Wij willen een gastvrije stad voor iedereen!!

Om een gastvrije stad te kunnen zijn voor zowel inwoners als bezoekers die op de fiets of met de auto onze stad willen bezoeken zijn voldoende parkeervoorzieningen nodig. We willen daarom een veilige en centraal gelegen fietsparkeervoorziening (geschikt voor zowel gewone fietsen als e-bikes) en voldoende parkeerplaatsen voor zowel gewone als electrische auto’s. Voor zowel de electrische fiets als auto moeten oplaadmogelijkheden worden ingericht.

3.3 Toerisme

 Toerisme is niet alleen belangrijk voor de economie van Wageningen maar ook voor een levendige en bruisende binnenstad. Gelet op de populariteit van de 3 camperplaatsen zouden we graag een uitbreiding zien van het aantal camperplaatsen. Daarnaast zouden we graag een verplaatsing van de jachthaven naar de binnenstad zien. De jachthaven, of passantenhaven, is een mooie toevoeging aan het toeristische karakter van de binnenstad. De jachthaven moet dan uiteraard voorzien zijn van alle basisvoozieningen zoals drinkwater electra en modern sanitair.

Toerisme bevorderende ideeën hebben altijd onze financiële steun. Daarbij  te denken aan wandelroutes en andere vormen van niet milieubelastende recreatie door de Bovenste Polder. Voor wandelaars en natuurliefhebbers is dit gebied dicht bij de binnenstad een waardevolle mogelijkheid om te recreëren.

 3.4 Stadsgracht

Wageningen kent als stad een rijke historie. De Stadspartij wil de cultuurhistorische structuren en objecten graag beschermd zien.

Al jaren pleit de Stadspartij voor het weer opengraven van de stadsgracht. Wij zijn verheugd dat anderen, zoals bijvoorbeeld het Wagenings Ondernemers Contact, dit voornemen ook steunen. Maar het mag nu onderhand ook eens gaan gebeuren. Het zichtbaar en voelbaar maken van de lokale historie is zeker voor een stad met al bijna 760 jaar stadsrechten erg belangrijk. De eerste stap is het weer opgraven van de Bergpoortbrug. Wellicht dat daarna ook de oude SNS-bank, die in 1968 is neergezet op een deel van de toen gedempte gracht, kan worden gesloopt. Daardoor zou op die plek de gracht weer helemaal terug kunnen komen.

Naast het opgraven van de gracht is ook het doortrekken van het Wallenpad om de stad een speerpunt van de Stadspartij. Dat alles zou onze stad een veel mooier aanzien geven! En dat mag best iets kosten.

Het is mooi dat ook de Provincie en het Waterschap het opgraven van de gracht en daarmee het opknappen van de binnenstad belangrijk vinden. Uit een eerder gesloten intentieovereenkomst, die op initiatief van ons, met provincie en waterschap in december 2017 al is gesloten, blijkt dat er ruimte is voor vormen van subsidiëring en financiering.

3.5 Wageningen University & Research

De Stadspartij is blij dat de WUR in Wageningen is gevestigd. Wij zijn wel van mening dat Wageningen University & Research (WUR) zich in de binnenstad meer mag laten zien om daarmee de verbinding tussen de WUR en de stad met zijn burgers te leggen. Nu ook de laatste activiteit van de WUR  naar de Wageningen Campus is verhuisd, verdwijnt de laatste locatie van de universiteit uit de stad. Om de verbinding met de stad Wageningen te houden zou het mooi zijn om te laten zien, bijvoorbeeld in het centrum, wat de WUR doet en welke bijdrage zij levert aan de wereld en onze stad.

3.6 Stad der Bevrijding

 Wageningen is en blijft dé stad van de bevrijding. Jaarlijks wordt op 5 mei om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken en daarnaast vindt in Wageningen op 5 mei het Bevrijdingsdefilé plaats waarmee de bevrijding en de capitulatie worden herdacht. Wij vinden dat het defilé een vast onderdeel is en moet blijven van de jaarlijkse herdenking. Daarnaast is (buiten coronatijd) bevrijdingsdag een feestdag die zijn weerga niet kent. Duizenden mensen ‘bewonen’ op deze dag de binnenstad.

4 Economie – Wageningen, kenniscentrum Foodvalley én het hart van de Foodvalley

Ook in de komende raadsperiode zal de Stadspartij zich inspannen om de komst van zowel kennisintensieve bedrijven als productiebedrijven naar Wageningen te bevorderen en te faciliteren. De Stadspartij beschouwt Wageningen als het hart van Food Valley en ondersteunt het beleid dat Wageningen hét kenniscentrum blijft in Nederland en ver daarbuiten op gebied van ‘Life Sciences’. Een proactieve houding richting onze buurgemeente Ede, met het World Food Centre (WFC), is noodzakelijk. De Stadspartij staat als lokale partij open voor samenwerking met regiogemeenten, mits dat niet leidt tot het overhevelen van bevoegdheden naar deze regio’s, waardoor de eigen invloed te veel afneemt.

4.1 Detailhandel

 Aanmoedigen van de kenniseconomie betekent niet dat de Stadspartij de kleine ondernemers uit het oog verliest. Juist de aanwezigheid van middenstanders en kleine winkels geeft een impuls aan de woonkwaliteit in onze stad. De Stadspartij vindt het daarom vanzelfsprekend dat belemmeringen voor ondernemers worden weggenomen. Wij vinden het van belang om bestaande regels en vergunningsplichten kritisch “tegen het licht” te houden. Er zijn veel regels, zeker in de binnenstad, die soms zelfs strijdig zijn ten opzichte van elkaar.

Wanneer ondernemers samen goede plannen maken, kunnen ze daarbij hulp en onze politieke steun krijgen. Het midden- en kleinbedrijf dient te worden gestimuleerd om meer Wageningse kennis te behouden. Overigens zou de gemeente ook meer gebruik kunnen maken van de in Wageningen aanwezige kennis.

De Stadspartij wil kleine detailhandel en de lokaal producerende ondernemers stimuleren  de diversiteit en eigenheid in het winkelbestand bevorderen en stimuleert nieuwe ondernemers zich te vestigen in Wageningen op een locatie die bij de onderneming past.

4.2 Productiebedrijven

 Nudepark II  kan voor productie bedrijven kansen bieden. Deze locatie is uitstekend geschikt voor bedrijven die bijvoorbeeld op het BSP of op de Campus begonnen zijn met pionieren en later in de productiefase terecht komen. Die bedrijven willen we in Wageningen houden, want ook arbeidsmarktperspectief voor minder hoogopgeleiden is heel belangrijk. Wageningen heeft een grote diversiteit inwoners die allen kansen willen krijgen. Bovendien is juist een brede economische impuls belangrijk voor duurzame werkgelegenheid.

5 Financiën – Gezond en solide financieel beleid

De Stadspartij staat voor een gezond en solide financieel beleid met een structureel sluitende begroting. Dat betekent dat alle uitgaven moeten passen binnen de financiële kaders en dat er een verantwoorde balans ontstaat tussen investeren en bezuinigen. Het uitgangspunt hierbij is: geld volgt beleid! En niet andersom!

Met een structureel sluitende begroting is het mogelijk om in financieel opzicht weloverwogen keuzes te maken en geld uit te geven waar het kan. De Stadspartij is van mening dat financiële reserves er zijn om risico’s af te dekken. De Stadspartij vindt dat geld besteed moet worden om, in het belang van al onze inwoners, (nieuw) beleid mogelijk te maken.

6 Klimaat, natuur en milieu – Klimaatneutraal wanneer het kan

 De landelijke overheid streeft naar klimaatneutraliteit in 2050. De Stadspartij ondersteunt het lokale streven om al eerder klimaatneutraal te zijn, maar benadrukt dat dit niet ten koste moet gaan van de leefbaarheid van Wageningen. De transitie naar schonere en betere energie en warmte gaat snel, we moeten als stad ook gebruik kunnen en willen maken van deze nieuwe mogelijkheden. De kosten voor het versnellen van de transitie worden in principe niet op de burger verhaald. Het is mogelijk  voor de versnelling de gemeentelijke belastingen licht te verhogen. Dit is voor De Stadspartij bespreekbaar mits het concrete en geoormerkte inkomsten worden met een duidelijk doel dat de individuele inwoner ten goede komt.

6.1 Energiebesparing

 Maatregelen die een duurzaam milieubeleid bevorderen en stimuleren hebben prioriteit. Dat geldt in het bijzonder voor maatregelen die leiden tot besparing in het energieverbruik. Immers, dat wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Met de aangenomen warmtevisie, begin 2021, zijn de eerste stappen hierin gezet. De communicatie over de mogelijkheden hiervan naar inwoners kan beter. In duidelijke en voor een ieder toegankelijke taal worden de mogelijkheden uitgelegd.

Wij willen daarom doorgaan op de ingeslagen weg en samen met de inwoners en bedrijfsleven van Wageningen werk maken van isoleren en energie besparen. De Stadspartij is van mening dat isolatie van woningen en gebouwen en het terugdringen van energieverbruik prioriteit heeft. Bij het afgeven van omgevingsvergunningen of bouwvergunning moet hier extra op worden gelet.

Ook vinden wij het belangrijk dat bedrijven energiebesparingsmaatregelen nemen die een korte terugverdientijd hebben. Bij het toezicht op naleving van omgevingsvergunning moet dat onderdeel aandacht krijgen. Zeker ook omdat daar relatief veel CO2- emissie en besparing te halen is. Naast dat het toezicht een taak van de gemeente is, is het ook een taak de toepassing van schone energie(technologie) te bevorderen.

Energiebesparing is ervoor om te zorgen dat het leven comfortabeler, beter en goedkoper wordt voor huidige en toekomstige generaties. Dat betekent dat de transitie behalve doeltreffend ook sociaal moet zijn.

6.2 Klimaatneutraal

De Stadspartij heeft zich, zoals eerder aangegeven in ons programma, altijd geschaard achter het streven om als gemeente voor 2050 klimaatneutraal te willen zijn.

Nu we zien dat het rijk en de provincie Gelderland (Gelders Energieakkoord) het jaar 2050 als ijkmoment hanteren, wil de Stadspartij in de komende coalitieperiode helder in beeld gebracht zien welke concrete uitvoerbare maatregelen hiervoor nodig zijn. Wat betekent die doelstelling voor Wageningen en voor de inwoners van onze stad? Is het een realistisch en haalbaar streven en zo ja, tegen welke kosten qua natuur, leefomgeving en financiën?

Met de warmtevisie die is vastgesteld gaat de warmtetransitie met name op wijkniveau verder. De wijkplannen die de komende jaren worden uitgewerkt, moeten worden beoordeeld op technische haalbaarheid, kosten en effect van de plannen worden beoordeeld. Veel technieken lijken nu veelbelovend. Belangrijk is dat duidelijk wordt of deze technieken ook op redelijk korte termijn daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. Daarnaast is het belangrijk om de ontwikkelingen van nieuwe technieken in de gaten te houden.

Iedere bijdrage, hoe klein ook, om het energieverbruik en de CO2-emissie tegen te gaan wordt verwelkomd. De Stadspartij heeft de stellige indruk dat er veel meer structurele en ingrijpender maatregelen nodig zijn om de geformuleerde energie neutrale doelstellingen te halen.

Gasloos bouwen en energieneutraal bouwen is niet alleen iets voor de toekomst: dat moet vanaf nu voor alle nieuwbouw in Wageningen gelden. De uitdaging zit in de bestaande bouw: hoe krijgen we die woningen energieneutraal tegen verantwoorde kosten voor de bewoners? Recent is onderzoek gedaan naar de vraag via welke warmtesystemen we de bestaande wijken duurzaam en zo energieneutraal mogelijk kunnen krijgen. Voor bestaande wijken met woningen met een relatief lage isolatiewaarde is een hybride-warmtepomp zeer duurzaam en ook financieel nog aanvaardbaar. Daar heb je dan soms wel een beetje gas bij nodig. Daarom vindt de Stadspartij het op dit moment niet dat per se alle bestaande wijken in 2040 gasloos zou moeten zijn. Het gaat er om, om zo weinig mogelijk CO2 uitstoot te veroorzaken.

 6.3 Gedragsverandering

 Bij gedragsverandering denken wij aan het beperken van energiegebruik door privé personen en lokale bedrijven. Bijvoorbeeld door aandacht voor isolatie in bestaande bouw, de mate van energieverbruik en vormen van energieverbruik (bijv. hybride-warmtepompen of warmtenet i.p.v. verwarming met een gasgestookte CV-ketel). Om dit soort besparingen effectief te laten zijn, is duurzame bewustwording en gedragsverandering van burgers noodzakelijk.

Energiebesparende maatregelen treffen voor nieuwbouw is relatief eenvoudig: gasloos en nul-op-de-meter moet de nieuwe norm worden. Doordat we in Wageningen echter relatief weinig nieuwbouwlocaties hebben, zullen we het voornamelijk van verbeteringen in de bestaande bouw moeten hebben. Vandaar dat wij hier het grootste speerpunt zien om qua verbruik bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

6.4 Zonne-energie

Zonne-energie is een duurzame energiebron. De Stadspartij ziet de inzet van zonnepanelen primair op daken en gebouwen en indien passend door middel van zonneparken op de grond.

Bij zonneparken op de grond plaatsen we de kanttekening dat deze niet gepositioneerd worden in kwetsbare natuurgebieden. Ook het Binnenveld is niet bedoeld als zonnepark. Klimaatneutraal ten koste van lokale natuur als middel om persé voor 2050 klimaatneutraal te willen zijn, vinden we een onlogische en dubbele boodschap.

Het neerleggen van 80 ha zonnepanelen (120 voetbalvelden!) in ons buitengebied is volstrekt niet realistisch. Alleen al niet vanwege het beperkte grondoppervlak van onze stad. Maar bovendien ongewenst. De Stadspartij wil het ons omringende kwetsbare buitengebied beschermen door geen bouwactiviteiten op de Eng, de Uiterwaarden en in het Binnenveld toe te staan. Dan past het niet om 80 ha van de Eng en het Binnenveld vol te leggen met zonnepanelen! Met de Regionale Energie Strategie (RES) is vanuit onze gemeente in overleg met omliggende gemeenten een bod gedaan om te voldoen aan de energie behoeften.

De Stadspartij stelt voor dat we met name de verbinding zoeken met Ede en Barneveld. Beide gemeenten hebben grote problemen met hun uitgestrekte buitengebied: verloedering, criminaliteit, luchtkwaliteit, asbestproblematiek. In samenwerking met Ede en Barneveld kan worden onderzocht  in hoeverre er samen mogelijkheden zijn om de vrijkomende agrarische bebouwing (stallen en schuren) op te knappen en op die gebouwen vele hectares zonnepanelen te leggen. Als we elkaar daar helpen dan werken we echt samen op vele terreinen.

6.5 Windmolens en biomassa

 Windmolens passen niet in ons Wageningse landschap. Het gaat ten koste van onze waardevolle natuurgebieden en de aangename leefomgeving. Wageningen en haar omgeving kent karakteristieke en waardevolle, maar dus ook kwetsbare (natuur)gebieden (bos, de Eng, uiterwaarden en het Binnenveld). Juist deze omgeving maakt Wageningen voor de inwoners en voor anderen een fijne stad om te verkeren. Die kwaliteiten willen we behouden. Daarbij heeft Wageningen een relatief beperkt grondoppervlakte en een relatieve hoge bevolkingsdichtheid (ter vergelijking: Wageningen heeft ruim 2000 adressen per km en Ede ‘maar’ 1500).

Wind op land dicht bij woonkernen zal naar onze verwachting een achterhaald concept worden. De opslag van overtollige energie van windturbines is technisch nog niet mogelijk. Daarom is de Stadspartij van mening dat het beter is om op land (en zeker niet dicht bij woonkernen) geen windmolens te plaatsen.

De Stadspartij is dan ook van mening dat grote windturbines op ons eigen grondgebied géén effectieve, passende en duurzame oplossing zijn.

Bovendien ligt Wageningen in de luwte van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, waardoor de opbrengst van windmolens relatief laag zal zijn.

Recent onderzoek laat zien dat het rendement van windmolens in Gelderland drie keer lager is dan langs de kust of op zee. Windmolens op land renderen alleen door miljoenen aan subsidie te verstrekken. Windparken op zee kunnen zonder subsidie.

Volgens de Stadspartij kan er beter aansluiting worden gezocht bij nationale initiatieven op de Noordzee. Tussen nu en 2023 wordt 3500 megawatt wind op zee gerealiseerd en binnenkort worden nog eens 7000 megawatt extra windturbines op de Noordzee gepresenteerd. Tegen 2040 kan de energieopbrengst door middel van wind op zee uitgroeien tot maar liefst 150.000 megawatt.

Zoals het er nu uit ziet hanteert de Europese Unie na 2020 geen nationale norm meer voor duurzame energie. Daardoor verandert ‘het spel’ en zal het gaan om CO2-reductie. Daarom is de Stadspartij van mening dat alle biomassa installaties zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Biomassa installaties zijn door de verbranding van hout en andere biologische materialen regelrechte CO2 fabrieken.

Terwijl twee miljard arme mensen op aarde nog steeds afhankelijk zijn van brandhout om hun potje eten te kunnen koken (bron: Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties), zetten wij voor onze ‘luxe’ opnieuw hout in om in onze energiebehoefte te voorzien. Het gebruik van biomassa veroorzaakt extra CO2 uitstoot ten opzichte van de gangbare, fossiele alternatieven. Als de CO2 uitstoot met gas globaal op 400 gr./kWh wordt gesteld dan wordt met kolen in een moderne kolencentrale het dubbele (800 gr. CO2 = 100%) en met biomassa het driedubbele (1200 gr. CO2 = 200%) meer uitgestoten.

Helaas rekent de rijksoverheid de met biomassa opgewekte elektriciteit en warmte wel tot de hernieuwbare, groene energie. De met biomassa opgewekte elektriciteit en warmte verhogen het CO2 gehalte in de atmosfeer in plaats van te reduceren.

6.6 Afvalscheiding

Duurzaamheid zou volgens de Stadspartij bij economische ontwikkeling voorop moeten staan. Nieuw te vestigen bedrijven worden mede geselecteerd op grond van hun milieu-ambities. Het meeste afval in Nederland betreft bedrijfsafval. Bedrijven moeten zelf, aan de hand van een overtuigend milieuzorgsysteem, kunnen aantonen dat een goed en gezond milieu bij hen hoog in het vaandel staat. Hieronder valt ook afvalscheiding. Door het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen.

Met het ophalen van gescheiden afval is Wageningen op de goede weg. Bewoners zijn verplicht hun afval te scheiden. Maar het kan altijd beter; bijvoorbeeld waar het de inzameling van grof afval betreft.

De Stadspartij is van mening is dat bewoners hun eigen grof afval zelf naar een centraal punt moeten kunnen brengen. Het college is daarentegen van mening dat inwoners van Wageningen slechts zes keer per jaar hun restafval mogen wegbrengen en dat er betaald moet gaan worden voor bouwafval. De Stadspartij heeft onlangs een voorstel van de gemeenteraad gesteund om er 9 keer van te maken. Daarna moet er betaald gaan worden. Maar we zien het als een proef. Zodra blijkt dat het zwerfafval gaat toenemen, stellen we direct voor weer terug te keren naar de oude situatie van gratis weg te brengen afval.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat initiatieven zoals ‘Wageningen Schoon’ blijven bestaan en burgers worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan een schoon Wageningen.

6.7 Natuurwaarden

Het versterken van natuur en natuurwaarden vinden we van groot belang. Gebieden als de Uiterwaarden, de Eng en het Binnenveld verdienen meer aandacht. Natuur is niet wat je aanlegt, maar juist het behoud van de ontstane waarden. De Stadspartij zal zich blijven inzetten voor een zonering om Wageningen heen waarbuiten geen stedelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Wij vinden financiële inzet noodzakelijk om de natuurgebieden in het buitengebied van Wageningen met elkaar te verbinden.

De openbare toegankelijkheid van het gehele Arboretum als stadspark voor Wageningen zien wij voor de toekomst graag gewaarborgd worden.

In een stad horen ook dieren thuis: zowel huisdieren als dieren in de vrije natuur. De komende raadsperiode zal de Stadspartij zich opnieuw hard maken voor een verantwoorde opvang van zwerfdieren en de afschaffing van de hondenbelasting. Daarnaast willen we afspraken maken over de faciliteiten voor honden in de stad, waaronder losloopplekken/gebieden.

In de beleidsplannen voor onderhoud van parken en waterkanten moet ook de bescherming van kleine leefgebieden van bedreigde diersoorten worden meegenomen. Het is belangrijk een bewust beleid te voeren bij het maaien van grasvelden en bermen zodat de ontwikkeling meer kansen krijgt. Overigens mag de veiligheid van het verkeer en omgeving niet in het gedrang komen door bijvoorbeeld verminderde zichtbaarheid.

De Stadspartij vindt dat de natuur in het buitengebied centraal moet staan.Bij het inrichten van het buitengebied moet daarom rekening worden gehouden met de veiligheid van het verkeer en een veilige leefomgeving van de dieren in dit gebied.

6.8 Klimaatadaptatie

Het is belangrijk dat we inspelen op de klimaatverandering in die zin dat er steeds vaker, steeds hevigere buien zullen vallen met kans op extreme wateroverlast. Klimaatadaptatie is dan ook een aandachtspunt in zowel nieuwe als bestaande wijken. Met hulp van aanwezige kennis in Wageningen, moet het mogelijk zijn dat er goed uitvoerbare plannen ontwikkeld worden die de water afvoer in goede banen kan leiden en eventueel dit regenwater zelfs duurzaam kan inzetten.
Als Stadspartij vinden we dat het aanvragen van een tegemoetkoming voor het vergroenen van tuin, dak of buitenkant van het huis voor iedere inwoner van Wagingen zonder bureaucratie moet kunnen.

7 Kunst & Cultuur – Pop-up-podium en ontmoetingspunt voor jongeren

De Stadspartij maakt zich sterk voor cultuur. Verbondenheid met de vele verenigingen en individuen, die de lokale cultuur uitdragen, draagt bij tot wederzijds begrip in de Wageningse samenleving.

Aan kleinere initiatieven hechten wij veel belang. De Stadspartij wil ook aansprekende initiatieven stimuleren om gezamenlijk, met bijvoorbeeld de Wageningse ondernemers en culturele instellingen, meer gratis toegankelijke activiteiten te organiseren in de open lucht. Theater, (muziek)festival of een filmvertoning in de zomer biedt veel Wageningers de kans om kennis te maken met verschillende vormen van cultuur. Ook migranten in Wageningen hebben behoefte aan cultuuruitingen (traditionele muziek en dans) op een plek waar weinig overlast bezorgd wordt aan omwonenden. De Stadspartij is voorstander van het faciliteren van kleine culturele activiteiten.

Kunstenaars in Wageningen zouden we de mogelijkheid willen geven om eigen werk te exposeren in publieke ruimten om bekendheid te kunnen geven aan hun werk. Bij culturele activiteiten verdienen lokale kunstenaars de voorkeur bij het verlenen van opdrachten. Het tijdelijk gebruik van leegstaande panden door kunstenaars zou volgens de Stadspartij meer gestimuleerd mogen worden.

Het pop-up-podium en de Cultuur Zomer vinden wij leuke initiatieven die meer aandacht verdienen, juist door de samenwerking tussen verschillende groepen/locaties biedt dit veel kansen.

De Stadspartij vindt sinds jaar en dag dat volledige privatisering en dus een commerciële exploitatie van theater Junushoff mogelijk moet zijn. Junushoff is een erg dure voorziening en dat gaat ten koste van de mogelijkheden voor andere culturele investeringen. Voorstellen om de lokale belastingen te verhogen om dit soort andere culturele activiteiten betaalbaar te maken wijst de Stadspartij dan ook van de hand. Wij pleiten voor efficiënte inzet van bestaande middelen.

Er mogen meer ontmoetingspunten voor jongeren komen op plaatsen waar ze zonder overlast te veroorzaken elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ‘chillen’. Dat is voor de ontwikkeling van jongeren van groot belang. De Stadspartij ziet graag dat de gemeente daar aandacht voor heeft.

8 Onderwijs – Scholen veilig, duurzaam en multifunctioneel

De Stadspartij streeft naar veilige schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat. De Coronacrisis heeft het belang hiervan alleen maar benadrukt. Basisonderwijs op wijkniveau is voor ons de norm. Accommodaties (gebouwen en bijvoorbeeld speelplaatsen) kunnen multifunctioneel ingezet worden, om zo een (verbindende sociale) rol te vervullen voor de omgeving. Dit betekent echter ook, dat er geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld een speelplaats, die buiten lestijden voor de woonwijk beschikbaar is. Net zo goed als sportfaciliteiten, die op tijden dat ze niet benut worden, beschikbaar zouden moeten zijn voor gebruik door basisscholen. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, studiecentra en bibliotheek is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Nog functioneler zou zijn dat scholen ook geschikt gemaakt worden om te dienen als vindplaats voor zorg- en welzijnsactiviteiten zoals ontmoeting, voorlichting en avondcursussen in de wijk. Daarmee wordt het des te meer van belang dat er geld gereserveerd wordt voor achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen. Wij willen ons sterk maken voor scholen die veilig, uitnodigend, duurzaam en multifunctioneel zijn voor onze kinderen alsook voor de wijk en stad.
De Stadspartij heeft geen rol waar het gaat om de inhoud van school en onderwijs. Wel willen we meedenken over bredere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ‘groen’ onderwijs door het Groene Wiel

8.1 Basisscholen en middelbare scholen

Veilige school-huis-routes voor scholieren vinden wij van groot belang. Als Stadspartij zijn we daarom ook blij met het initiatief een basisschool in Kortenoord te bouwen.

De veilige routes voor scholieren blijven de komende jaren, met onder meer de uitvoering van Beter Bereikbaar Wageningen, een belangrijk aandachtspunt.

Alle basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd (schoolzwemmen) minimaal één zwemdiploma onder begeleiding van een gediplomeerde zweminstructeur. Ze maken daarnaast kennis met allerlei sportieve en culturele activiteiten zowel tijdens schooltijd als daarbuiten, zoals tijdens de buitenschoolse opvang.

Er is veel te doen over jeugd en gezonde voeding. De Stadspartij steunt het streven om op scholen en in sportkantines gezonde voeding aan te bieden en ongezonde snacks te weren, maar ziet daar geen actieve (financiële) rol voor de gemeente weggelegd. Door de samenstelling, presentatie en prijs van het assortiment in kantines moet de gezonde keuze ‘de meest makkelijke’ keuze voor de jongere worden.

De stad moet ook voor onze scholieren een gezellige en leuke omgeving zijn. Initiatieven als buurtspeelplaatsen, maar ook activiteiten in en rond buurtcentra zijn hier van grote toegevoegde waarde. Het is gesprek blijven met deze doelgroepen is daarin van groot belang.

8.2 Studenten

 Wageningen Universiteit maakt een stormachtige groei door. Dat betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om de universiteit, waar dat passend is te ondersteunen, om groei van studenten op te vangen. De gemeente is medeverantwoordelijk voor het welzijn van (internationale) studenten die langere tijd voor een studie verblijven  in Wageningen. De randvoorwaarden voor een leuk studieverblijf (theater, bioscoop, uitgaansleven) zijn van groot belang. Aandacht voor eenzaamheid onder studenten zien we als verantwoordelijkheid van de universiteit.

De stad moet de ontwikkeling van de universiteit kritisch blijven volgen. Wageningen heeft een zeer diverse samenstelling en dat maakt de stad uniek en levendig. Voor zowel studenten, als ook de werkende bewoners, gezinnen en ouderen, willen we de stad aantrekkelijk en leefbaar houden.

9 Openbare orde en veiligheid – Wageningen 24/7 veilig!

 Onze stad is relatief veilig en dat willen wij graag zo houden. Iedereen die in Wageningen woont, moet zich veilig door de stad kunnen begeven: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestaande regels en/of verleende vergunningen zien we daarom graag gehandhaafd (bijvoorbeeld hardere muziek dan toegestaan maar tijdens een evenement met vergunning wel akkoord) met duidelijke afspraken tussen politie en Openbaar Ministerie over vervolging en strafmaat. Bij schade door vandalisme wordt ingezet op het verhalen van schade op de veroorzakers. Er moet werk worden gemaakt  van goede verlichting en de zichtbaarheid van veiligheidsmaatregelen.

Bij grootschalige evenementen en in gebieden met veel overlast is de Stadspartij niet op voorhand tegen cameratoezicht. In Wageningen is relatief weinig capaciteit voor bijzondere opsporingsambtenaren. Handhavend optreden tegen kleine vergrijpen vergroot het gevoel van veiligheid. Juist kleine overtredingen vormen voor veel inwoners een grote bron van ergernis (geluidsoverlast, fietsen waar het niet mag, foutparkeren, afval achterlaten, enz.). Wat de Stadspartij betreft komt er financiële ruimte voor meer ordehandhavers op straat.

10 Openbare werken – een aantrekkelijke binnenstad

 In de binnenstad zijn mede op initiatief van de Stadspartij al tal van maatregelen uitgevoerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Deze maatregelen zijn beschreven in het ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad’ en zien ondermeer op het karakter en de ligging van onze stad, het aanpakken van de leegstand, ruimte voor de fiets, een herkenbare entree van de binnenstad en meer verbinding met de WUR.

De Stadspartij vindt dat het niveau van onderhoud voor de binnenstad omhoog moet. De binnenstad is hét visitekaartje van Wageningen en dat moet ook zichtbaar zijn. Zo zouden er onder andere mooie groenvoorzieningen kunnen worden toegevoegd om het centrum op te fleuren.

Het ‘opschonen’ van de stadsgracht vindt regelmatig plaats. De Stadspartij ondersteunt dergelijke initiatieven van harte en wil via het ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad’ extra budget vrijmaken voor meer initiatieven die het aangezicht van de stad verbeteren.

Om opwekking van zonne-energie via zonnepanelen op daken duurzamer te maken is het noodzakelijk dat bij het (her)planten van bomen rekening wordt gehouden met een maximum boomhoogte, zodat de effectiviteit van aangebrachte zonnepanelen, op termijn niet wordt verkleind.

11 Ruimte in Wageningen – Rode contour en geen uitbreiding in het buitengebied maar inbreiding

Wageningen is een relatief kleine gemeente qua aantal inwoners maar ook qua oppervlakte. Ruimte voor uitbreiding is er nauwelijks meer. De nieuwe woonwijk Kortenoord is bijna klaar. Daarnaast is er nog ruimte op het voormalige universiteitsterrein De Dreijen, op een groot terrein aan de Costerweg en op het terrein van het voormalige Pieter Pauwziekenhuis en het daarnaast gelegen Numico-terrein.

Veel meer ruimte is er eigenlijk niet, behalve dan natuurlijk op wat inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom. De Stadspartij vindt dat we niet verder moeten uitbreiden in het buitengebied. De Eng moet ‘leeg’ blijven en bebouwing is slechts heel beperkt mogelijk en dan nog alleen wanneer het ten goede komt aan het landschap. In de uiterwaarden mag sowieso niet worden gebouwd en het verder oprukken van bebouwing in bijvoorbeeld het Binnenveld vinden wij niet acceptabel.

De Stadspartij is van mening dat, om een leefbare en levendige stad te houden, we moeten inbreiden en de hoogte in moeten gaan met het bouwen van woningen. Met deze mogelijkheid houden we het huidige groen en is het wellicht nog mogelijk meer groen te realiseren.

11.1 Grondbezit

De gemeente heeft weinig grond in eigen bezit en hierdoor moet altijd worden onderhandeld met eigenaren en projectontwikkelaars. Wij willen aan eigenaren en ontwikkelaars aangegeven, dat er weliswaar op bepaalde locaties gebouwd mag worden, maar dat ook rekening moet worden gehouden met de doelstellingen uit de Woonvisie. Lukt dat niet, dan gaat het plan er wat ons betreft niet komen!

Dat is een lastig dilemma omdat er wel gebouwd moet gaan worden om de doelstellingen te halen, terwijl de gemeente geen eigenaar is en dus niet bepaalt of er gebouwd gaat worden. Duidelijkheid en doortastendheid is dus geboden en die biedt de Stadspartij.

Daar waar de gemeente wel eigenaar is, is de Stadspartij van mening dat bij de ontwikkeling vanzelfsprekend het accent moet liggen op woningen voor senioren en starters en dus ook sociale huur en middenhuur.

11.2 Welstand

 De gemeente kan zelf invloed uitoefenen door onnodige gemeentelijke regelgeving te schrappen. Daardoor wordt het eenvoudiger om plannen en initiatieven te honoreren die de stad ten goede komen. Om die reden is de Stadspartij voorstander van het afschaffen van welstandsregels. Welstandstoetsing van omgevingsvergunningen bij monumenten (bijvoorbeeld in de binnenstad) is overbodig omdat die voldoende beschermd worden door de Erfgoedwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening. De ‘Welstandscommissie’ (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)) houdt zich daarnaast slechts alleen op hoofdzaken en in een vroegtijdig stadium bezig met stedebouwkundige kwaliteit en beoordeling van beeldkwaliteitsplannen van nieuwe ontwikkelingen. Daarna is er voor de CRK op dit terrein geen rol meer. Dat betekent minder kosten voor de burger.

Bovendien is in de afgelopen periode duidelijk geworden dat binnen het ambtenarenapparaat onvoldoende capaciteit aanwezig is om de grote stroom ruimtelijke ontwikkelingen tijdig in bestemmingsplannen om te zetten. Daardoor is het mogelijk dat noodzakelijke plannen minder snel kunnen worden uitgevoerd.

 12 Sport – Meebewegen en meer bewegen

Elke week beleven veel Wageningers het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond en zorgt voor ontmoeting en gezelligheid tussen mensen. De Stadspartij draagt de lokale sport een warm hart toe. Meebewegen en meer bewegen, dat is onze inzet. Een visie met twee werkwoorden die het hart van onze visie op sport vormen. Meer bewegen spreekt voor zich: hoofddoel blijft om zoveel mogelijk mensen in Wageningen aan het sporten en bewegen te krijgen. Meebewegen staat voor de ambitie om iedereen in Wageningen de kans te geven om te genieten van sport en beweging. De Stadspartij wil zowel organisatorisch als financieel blijven investeren in sport en een positieve bijdrage leveren aan het versterken van sportverenigingen. We zijn geen voorstander van gratis lidmaatschappen bij sportverenigingen. Voor jongeren die de contributie niet zelf op kunnen brengen zijn er ondersteuningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het Ik Doe Mee Fonds.

Uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier de sport van hun keuze kunnen beoefenen of als vrijwilliger actief kunnen zijn. De Stadspartij is van mening dat sport toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Als sportfaciliteiten, op tijden dat ze niet benut worden, open staan voor basisscholen of anderen die een sportactiviteit willen organiseren dan zetten we onze sportaccommodaties zo multifunctioneel en duurzaam mogelijk in voor een zo breed mogelijk doelgroep.

12.1 Stimuleringsfonds

 Om het ambitieniveau van sportverenigingen verder te verhogen willen we een stimuleringsfonds oprichten, waaruit verenigingen of sporters die iets extra’s doen of een bijzondere prestatie leveren, een financiële aanmoediging kunnen krijgen.

De papieren rompslomp (administratieve vereisten) moet voor verenigingen zo veel mogelijk worden teruggedrongen en/of vereenvoudigd.

Sportverenigingen die eerder een deel van hun exploitatie haalden uit het inzamelen van oud papier krijgen nu compensatie door andere werkzaamheden voor de gemeente te verrichten. De sportverenigingen zijn voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van deze inkomsten. Een sterke sportvereniging heeft een belangrijke rol in de samenleving. De Stadspartij wil het fonds ‘groot onderhoud’ opnieuw invoeren voor sportaccommodaties.

De Stadspartij zou graag zien dat beginnende sportclubs, zonder al te veel leden, minimaal een jaar tegen gereduceerd tarief gebruik mogen maken van sporthal of sportvelden, voor zover er ruimte is en er geen verhuur aan anderen plaatsvindt. Juist deze startende sportclubs hebben een steuntje in de rug nodig. Zeker nu door het wegvallen van de oud-papieropbrengsten voor de sportclubs.

Wij merken dat burgers niet meer vasthouden aan traditionele sporten, maar op zeer diverse wijzen sport willen beleven. Het palet aan sporten wordt steeds groter en meer divers, waarbij ook sporten komen en gaan als gevolg van rages. Sporters kiezen er ook vaker voor om sportactiviteiten individueel of in kleinschalig verband te beoefenen. Sporten gebeurt dan ook steeds vaker in de openbare ruimte. Deze trends hebben ook onze aandacht.

Wij willen het gesprek aangaan om samen de toekomst van de Wageningse sport te bevorderen. Het is aan ons allen om samen te werken aan een duurzame sportieve toekomst, waarin iedere burger kan blijven genieten van die zaken waar sport voor staat: plezier, ontmoeting en gezondheid.

13 Verkeer – BBW, verzachtende maatregelen en fietsers

 Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de bereikbaarheid per auto van Wageningen. De uitkomst van de discussie was, in 2017 al, dat de regie is overgenomen door het provinciebestuur. Na diverse onderzoeken is besloten dat de Nijenoord Allee wordt aangepast/verbreed inclusief een onderdoorgang bij de Churchillweg en een westelijke inprikker bij de Mondriaanlaan/Dijkgraaf.

De Nijenoord Allee wordt door dit besluit een hele drukke weg die bijna letterlijk in de achtertuinen komt te liggen van de bewoners uit de wijken de Roghorst en Tarthorst.

De Stadspartij wil dat de gemeente Wageningen door het genomen besluit volop moet inzetten op voor de buurtbewoners verzachtende maatregelen van de voorgestelde aanpassingen. Daarnaast moet worden ingezet op de te verwachten neveneffecten van dit besluit zoals andere fietsrichtingen over de Rooseveltweg naar de Campus en het intensievere gebruik van de rotonde Rooseveltweg/Kennedylaan de oversteek van de Rooseveltweg naar de Dijkgraaf en toegang tot Noord-West via de Mondriaanlaan

De snelheid van het autoverkeer in woonwijken en overige bebouwde omgevingen moet wat de Stadspartij betreft naar maximaal 30 kilometer per uur. Op doorgaande routes blijft, om doorstroming te behouden, de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. Om de doorstroming voor zowel auto- als fietsverkeer (verder) te bevorderen pleit de Stadspartij voor inzet van slimme apparatuur bij verkeerslichten.

 13.1 Openbaar vervoer

Om vanuit Wageningen met openbaar vervoer de provincie of het land in te kunnen reizen zijn we afhankelijk van bus- en treinverbindingen. Voor inwoners van Wageningen maar ook voor niet in Wageningen wonende studenten is het hebben van goed duurzaam openbaar vervoer dan ook essentieel wanneer regelmatig over grotere afstanden moet worden gereisd.

Omdat Wageningen voor treinverkeer afhankelijk is van de stations Ede, Rhenen en Veenendaal pleit de Stadspartij voor snelle busverbindingen met deze stations.

 13.2 Fietsen en fietsverbindingen

De Stadspartij wil goede fietsverbindingen door de stad. Hoewel er al een aantal fietsverbindingen zijn verbeterd, waaronder het Nederrijnpad naar Arnhem, willen we de komende jaren doorgaan met het verbeteren van de vele fietsverbindingen in en vanuit onze stad. De Stadspartij vindt het belangrijk om de leefbaarheid in onze stad te bevorderen en zal zich daarom blijven inzetten voor het verbeteren en veilig maken van fietsroutes naar steden en plaatsen zoals Ede, Rhenen, Veenendaal en Utrecht. De plannen voor de ‘doorfietsroute’ Wageningen – Ede zijn in een ver gevorderd stadium. De Stadspartij vindt wel dat er vanaf deze doorfietsroute een goede aansluiting met de Campus moet worden opgezet via de Droevendaalsesteeg.

 13.3 Fietsen in de stad

Naast de ‘doorfietsroutes’ vanuit onze stad, zijn er ook andere hoofdroutes voor fietsers binnen ons eigen grondgebied. Dat zijn routes die, veelal door studenten worden gebruikt, om van hun woonplek naar de Campus te komen. Daarbij moeten fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer maar mag dit niet ten koste gaan van de doorstroomsnelheid van het overige verkeer. De Stadspartij vindt dat de bereikbaarheid van de Campus per fiets gefaciliteerd moet worden. Dat betekent soms wél dat de routes moeten worden verbreed of worden aangepast om overlast voor andere fietsers of bewoners van woonwijken te beperken. Belangrijk aandachtspunt is dat naast het autoverkeer door de toename van het aantal e-bikes, en daarmee de fietssnelheid, er aandacht is voor de veiligheid op de fietspaden.

13.4 Fietsen buiten de stad

 Onze mooie stad is omgeven door schitterende afwisselende landschappen willen we ook inzetten op recreatieve fietsroutes. Er zijn al een aantal aangelegd en ook de aansluiting op het Knooppunten fietsnetwerk en het regionale netwerk is tot stand gekomen. Een belangrijk aandachtspunt van de Stadspartij is de verkeersveiligheid, zeker in het Binnenveld. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 km/h, maar handhaving blijft achterwege.

Vanwege de beperkte bereikbaarheid van Wageningen op sommige tijdstippen van de dag, blijft het autoverkeer in het Binnenveld toenemen. De Stadspartij is van mening dat alleen bestemmingsverkeer van het Binnenveld gebruik mag maken. De landschappelijke kwaliteiten van dit gebied hebben een grote aantrekkingskracht op (recreatieve) fietsers, wandelaars en sporters waardoor veiligheid en rust belangrijk is.

14 Wonen – Passende en voldoende betaalbare woningen

 De zoektocht naar een woning neemt ook in Wageningen steeds dramatischer vormen aan. Bij de laatste huizen van Buitenoord, deelplan 4, van Kortenoord, was het aantal inschrijvingen gigantisch. Voor 23 sociale koopwoningen hadden zich achthonderd huishoudens ingeschreven. Voor 66 twee-onder-een-kapwoningen hadden zich 656 huishoudens aangemeld. Tegelijkertijd kwam het college, op verzoek van de Stadspartij, met de resultaten van een onderzoek naar hoeveel gezinnen zich jaarlijks van buiten Wageningen hier vestigen. Uit dat onderzoek blijkt dat er jaarlijks ongeveer 100 huishoudens de Randstad verruilen voor Wageningen en dat uit buurgemeenten jaarlijks bijna 200 huishoudens voor Wageningen kiezen.

Wageningen is een gastvrije stad: dat zijn we altijd geweest en dat willen we ook zou houden. Voor iedere Wageninger moeten er voldoende passende en betaalbare woningen zijn: voor starters, ouderen, studenten en nieuwkomers. Kinderen die in Wageningen opgroeien moeten ook de gelegenheid hebben om in hun stad te blijven wonen. Maar vanwege de druk op de woningmarkt zouden wij graag zien dat nieuwe bewoners vooral bewoners zijn met een economisch en/of sociale binding met de gemeente Wageningen.

Wageningen moet een aantrekkelijk woon- en leefklimaat hebben, dat aansluit bij de diversiteit van inwoners. Daar hoort het renoveren of vervangen van verouderde woningen bij, zoals in de omgeving van de Julianastraat. Nieuwbouw is wenselijk, mits dit niet ten koste gaat van het welzijn van omwonenden, groen of gewaardeerd erfgoed.

Wanneer er toch op groen gebouwd wordt, willen we dat dit gecompenseerd wordt. Waar mogelijk worden onnodig betegelde en geasfalteerde zones benut om groen te creëren.

 14.1 Starters en senioren

In de Woonvisie wordt aangegeven voor welke doelgroepen er in de komende vijf tot tien jaar gebouwd gaat worden. Dan hebben we het in het bijzonder over senioren en starters op de woningmarkt.

Door de vergrijzing moet er de komende jaren bij de ontwikkeling van woningbouwplannen aandacht gegeven worden aan senioren. Senioren huisvesting is bij voorkeur rond het centrum en in de nabijheid van openbaar vervoer en winkelvoorzieningen en is bij voorkeur levensbestendig. Senioren die aangewezen zijn op huurwoningen of op goedkope(re) koopwoningen hebben soms ondersteuning nodig.
Daarnaast staan we open om alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld hofjes voor ouderen, te faciliteren.

Voor de starters op de woningmarkt moet voldoende woningaanbod worden gerealiseerd. Het woningaanbod voor starters bestaat wat de Stadspartij betreft zowel uit (nieuw te bouwen) appartementen als (laagbouw) eensgezinswoningen.

De Stadspartij vindt dat de doelstelling uit de Woonvisie op het punt van (30%) sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (voor senioren en starters) prioriteit heeft. Middenhuur woningen (tussen de € 750 en € 1.000 per maand) vinden we belangrijk, omdat deze woningen nodig zijn om diegenen te huisvesten, die net te veel verdienen voor sociale huur, maar weer te weinig om (gemakkelijk) een woning te kunnen kopen. Middenhuur is een fundamenteel onderdeel binnen de woningvoorraad van gemeenten. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners komt de woningmarkt in evenwicht.

 14.2 Studenten

Wageningen Universiteit  heeft een stormachtige groei doorgemaakt. De stad moet de ontwikkeling van de universiteit positief kritisch blijven volgen. Studentenhuisvesting is een belangrijk onderwerp in onze stad. De Stadspartij vindt dat in principe alle studenten in Wageningen moeten kunnen wonen. Maar daar is op dit moment, door de sterke groei, niet altijd ruimte voor. Wanneer noodgedwongen huisvesting in Ede, Bennekom of Renkum gezocht moet worden, is dat bij voorkeur tijdelijk. De Stadspartij vindt dat de afgelopen jaren veel locaties voor studenten  zijn ontwikkeld of dat er is gestart met ontwikkeling. Nieuwe locaties zijn wat de Stadspartij betreft voorlopig niet bespreekbaar.

De Stadspartij is blij dat er paal en perk is gesteld aan het opkopen van woningen in wijken met als doel om die in te zetten voor kamergewijze verhuur voor studenten. Menging van verschillende doelgroepen in onze stad is prima, maar leefbaarheid moet wel in de gaten gehouden worden. Het leefritme van studenten en dat van niet-studerenden kan verschillen. Dat hoeft geen probleem te vormen, maar wanneer het aantal studentenkamers in een straat toeneemt, is de kans op overlast groter. Bovendien moet ook worden bedacht dat deze, veelal goedkopere koopwoningen, ook geschikt zouden zijn voor starters op de woningmarkt of senioren. De Stadspartij bepleit een verdere aanscherping van de kamergewijze verhuur.

15 Zorg, participatie en welzijn – De inwoner centraal

De gemeenten zijn verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet. De gedachte is dat gemeenten dichter bij burgers staan en dus ook het best weten wat hun burgers nodig hebben en daardoor maatwerk kunnen leveren. Wageningen heeft destijds  Samen Wageningen opgericht. Inwoners van Wageningen en sociale organisaties hebben samen de zorg onder handen genomen en met elkaar afspraken gemaakt om het anders te doen. Met als uitgangspunt dat de maatschappelijke effecten centraal staan. De Stadspartij deelt de uitgangspunten van Samen Wageningen, te weten:

  • Voorkomen van problemen
  • De inwoner staat centraal
  • We doen het samen
  • We gaan uit van vertrouwen en we zijn
  • Actief op zoek naar vernieuwing

Samen willen we bereiken dat de inwoners regie over hun eigen leven hebben en de ‘zorg voor elkaar’ onderdeel is van de normen en waarden.

Voor de uitvoering van de taken heeft de landelijke overheid te weinig geld ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Zoals we weten is dit ook in Wageningen het geval en wordt er jaarlijks meer geld uitgegeven dan wordt ontvangen. De Stadspartij zet in om de landelijke overheid te bewegen meer geld ter beschikking te stellen.

Wageningen heeft een ruimhartig toewijzingsbeleid gehanteerd. Dit vonden we een goede keuze, omdat niemand de dupe mocht worden van het nieuwe beleid. Nu weten we als gemeente beter hoe we onze taken moeten invullen. De Stadspartij vindt dan ook dat het nu tijd wordt voor een verfijning op de uitvoering. Meer aandacht voor de zorgvuldige toewijzing van zorg, de kwaliteit van aanbieders, duur en verloop van ondersteuningstrajecten (aandacht voor op- en afschalen van zorg) en voor de effecten van de inzet van de dienstverlening door aanbieders.

Veranderingen in deze complexe wetten en de uitvoering hiervan blijven plaatsvinden. Dat vraagt veel specialistische expertise. Soms is het daarom nodig om aan te sluiten bij andere gemeenten in de regio. Tegelijkertijd hebben we de uitdaging om te blijven waken voor een goede lokale invulling gezien het eigen karakter van Wageningen in de regio.

15.1 Zorg en Welzijn

 De Stadspartij is voorstander van laagdrempelige en toegankelijke zorg- en welzijnsdiensten op wijkniveau. Door de constante verandering in het maatschappelijke en sociale domein horen wij dat er nog veel onduidelijkheden bestaan bij inwoners over allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd merken we op dat kwetsbare burgers nog lastig te bereiken zijn. Het is daarom belangrijk dat informatie en zorg dichtbij en gemakkelijk gevonden kan worden. Onze voorkeur hebben servicepunten op wijkniveau die bij voorkeur gecombineerd worden met andere (reeds bestaande) wijkvoorzieningen in de vorm van multifunctionele vind- en ontmoetingsplaatsen. We denken dat preventie (op basis van analyse van de gemeente) en vroeg-signalering daarmee beter mogelijk is. Ook denken we dat zorgvragen niet altijd het best door professionals worden opgepakt, maar dat de wijk samen met welzijnswerk en vrijwilligers ook een grote(re) rol kunnen vervullen.

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen vervult een belangrijke rol om vrijwilligers in Wageningen te ondersteunen en te vinden. Vrijwilligers zijn van groot belang om diverse belangrijke activiteiten mogelijk te kunnen maken die het welzijn in onze stad vergroten. Denk bijvoorbeeld aan (taal)- maatjesprojecten, voedselbank en de diverse festivals die bijna geheel dankzij vrijwilligers kunnen bestaan.

Als professionele ondersteuning nodig is moet de gemeente ervoor zorgen dat bij toewijzing van zorg deze passend is en ook daadwerkelijk terecht komt bij inwoners die dat het meest nodig hebben. Toewijzing moet zeer nauwkeurig gebeuren. Zorg en dienstverlening dient van (aantoonbaar) goede kwaliteit te zijn. Iedereen die zorg nodig heeft moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij de juiste ondersteuning krijgt.

Door de vergrijzing hebben we te maken met een extra aandachtspunt in onze stad waar juist vele jonge bewoners het straatbeeld kleuren. Ouderen worden steeds ouder en hebben mede hierdoor specifieke aandacht nodig om te waarborgen dat zij veilig langer thuis kunnen blijven wonen. Dat zij zich veilig over straat en ook in huis kunnen blijven verplaatsen. Specifiek vragen wij aandacht voor het tijdig signaleren van onzichtbaar leed als eenzaamheid, depressie en dementie.

15.2 Jeugdzorg

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Een deel van de zorgtaken voor kinderen en jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast blijkt het lastig om de zorg passend te blijven organiseren als de jongere 18 wordt en daarmee onder andere wetgeving valt, namelijk de WMO. Belangrijk onderdeel vinden wij de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties.

De Stadspartij wil dat in de jeugdzorg zaken beter op elkaar afgestemd worden en gaat zich hiervoor in zetten. Dat betekent ook dat we vinden dat er beter inzicht moeten komen in knelpunten waar ouders en jongeren tegen aanlopen, bijvoorbeeld door klanttevredenheidsonderzoeken. De afgelopen jaren is meer inzicht gekomen in de resultaten zijn van de inzet van jeugdhulp in  Wageningen. We zijn er helaas nog niet. De Stadspartij wil zich inzetten om de resultaten transparanter te maken en te sturen op  preventie, doelmatigheid en effectiviteit.

15.3 Werk, inkomen en participatie

 Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen; dat is het doel van de Participatiewet. Het principe is dat werk vóór inkomen gaat. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan en vindt steeds meer passende oplossingen. Lukt dit niet? Dan liggen er wellicht nog mogelijkheden in gesubsidieerde banen of komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De gemeente heeft de centrale rol en daarmee ook de vrijheid om op hun eigen manier het lokale participatiebeleid in te vullen. Een belangrijk uitgangspunt vinden wij dat de eigen kracht en hiermee eigen verantwoordelijkheid van burgers daadwerkelijk wordt aangesproken.

Bij een bijstandsuitkering mag bijvoorbeeld een tegenprestatie gevraagd worden in de vorm van vrijwilligers werk. Iedereen kan met zijn of haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan onze gemeente. Soms is hier wat extra ondersteuning bij nodig. Het experiment met het basisinkomen in Wageningen is succesvol verlopen. De Stadspartij staat positief tegenover nieuwe experimenten. Deze bieden een uitweg naar andere routes voor mensen om perspectief op de toekomst voor zichzelf te realiseren.

Waar mogelijk legt de gemeente de verbinding tussen de Participatiewet en de WMO. Dat daadwerkelijk ontschotting van middelen en dus ondersteuning gaat plaatsvinden ten behoeve van de burger vinden wij van belang. Geen onnodige bureaucratie en drempels voor de best passende ondersteuning.

Werkpunt Wageningen is een samenwerking van de gemeente Wageningen met Compleet Mensenwerk. Werkpunt heeft als doel dat iedereen zo volledig en zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij. Veel mensen zijn hier succes begeleid.

We blijven met interesse volgen hoe het Werkpunt Wageningen de dienstverlening voor deze doelgroepen uitvoert.

Belangrijk is het vroeg signaleren van problemen. De Stadspartij vindt dat de gemeente zich in moet spannen om armoede te bestrijden door initiatieven op te zetten en inwoners te begeleiden naar een gezond financieel plaatje. Dat kan door meedenken over werk, participatie of begeleiding bij schulden (zoals bijvoorbeeld reële betalingsregelingen en/of kwijtschelding).

15.4 Mantelzorg

Er zijn diverse redenen waarom mantelzorgers onder druk staan en wij als Stadpartij aandacht vragen voor ondersteuning van deze doelgroep.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft en de zorg beter vol kan houden.

Daarom vindt de Stadspartij het belangrijk dat breed aandacht is voor respijtzorg zoals meer huiskamers op wijkniveau voor de dagopvang van diverse zorgbehoeften en de inzet van vrijwilligers. Met dit soort initiatieven worden mantelzorgers ontlast. Daarnaast vindt de Stadspartij voorlichting, advies en lotgenotencontact van belang. Zoals het Steunpunt Mantelzorg, mantelzorgconsulenten, een ontmoetingsplaats voor (licht)dementerenden en het Alzheimercafé.

15.5 Hulpmiddelen

Senioren worden steeds actiever en het gebruik van scootmobiels stijgt nog steeds. Het is daarom belangrijk dat zij zich veilig kunnen verplaatsen. De Stadspartij wil dat de gemeente mede ten behoeve van ouderen en mensen met een beperking zorg heeft voor goede straatverlichting, veilige trottoirs, oversteekplaatsen en lage overzichtelijke groenvoorziening.

Hulmiddelen en voorzieningen moeten betaalbaar blijven. De gemeente moet erop toezien dat de minder draagkrachtige senioren en inwoners met een beperking gebruik kunnen blijven maken van deze voorzieningen/hulmiddelen. De Stadspartij heeft als doel om inwoners die door hun handicap in een maatschappelijk isolement (dreigen) raken doelgericht te helpen en te activeren.

15.6 Financieel

De begroting van de gemeente Wageningen kent een aantal substantiële risico’s. De afgelopen jaren zijn op het gebied van participatie, jeugdzorg en WMO tekorten ontstaan. Het zijn allemaal open einde regelingen.

Voor financiële (bij)sturing, om ervoor te zorgen dat tekorten niet onnodig oplopen, zien we kansen in zorgvuldige toegang, tussentijdse evaluatie en bijsturing van trajecten en de in de inzet van zorg technologieën en e-health. Dat er daarbij ook aandacht is voor de veelgenoemde grote administratieve ballast en inefficiënte uitvoeringspraktijk vinden we vanzelfsprekend.

De landelijke overheid heeft voor de jeugdzorg extra middelen ter beschikking gesteld. Wij zullen nauwlettend volgen of deze bijdrage voldoende is voor een goede uitvoering van de Jeugdwet.

Wanneer de sociale voorzieningen, ondanks sturing, financieel niet meer op een aanvaardbaar niveau kan worden gehouden zullen we ons richten om op zorgvuldige wijze de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein in lijn te brengen. Bij de besluitvorming zullen we waar mogelijk rekening houden met de belangen van een ieder die afhankelijk is van deze voorzieningen.