Verkiezingsprogramma 2014-2018


Download hier het verkiezingsprogramma in PDF formaat
of neem hieronder kennis van de standpunten van de Stadspartij Wageningen.TIP: Klik op een titel om een slide te openen of te sluiten.


Wageningen kiest......met hart voor de stad!

Iedereen weet dat Nederland nog steeds niet uit de recessie is en dat er bezuinigd moet worden. Zowel landelijk als gemeentelijk, dus ook in Wageningen. Maar de keuzes die het dagelijks bestuur van onze stad de afgelopen vier jaar gemaakt heeft zijn niet altijd de keuzes van de Stadspartij geweest. Zo is de zorg (Wmo) verder uitgekleed, het ouderencentrum de Wielewaag wegbezuinigd, het jongerenbeleid niet van de grond gekomen en er is zodanig op cultuur ('t Venster) en de bibliotheek bezuinigd, dat vooral kinderen daar de dupe van zijn geworden.
Daarentegen zijn er wel plannen gemaakt voor een miljoenen investering (7,1 milj.) in een nieuw gemeentehuis, wil men een deel van de uiterwaarden opofferen voor de bouw van gigantische windmolens en wordt Junushoff bij de bezuinigingen ontzien.
Investeringen en plannen om de lokale economie te stimuleren zijn uitgebleven en er is geen langjarige visie ontwikkeld waar het de komende 25 jaar naar toe moet met onze stad. Dit zijn zo maar een aantal zaken die de Stadspartij echt anders gedaan zou hebben. Socialer, maar zeker ook realistischer, en met meer hart voor de stad.

In de afgelopen vier jaar vormden D66, GroenLinks en de PvdA het dagelijks bestuur van Wageningen. Deze partijen vormden een coalitie en hebben, in ieder geval tot de verkiezingen op 19 maart 2014, een meerderheid in de gemeenteraad.

De raadsleden van de Stadspartij realiseren zich terdege dat het bij elke beslissing van het gemeentelijk bestuur gaat over Wageningers en hun sociale en financiële zekerheid, dat het gaat over de leefbaarheid in de gemeente en dat het gaat over uw toekomst. De Stadspartij neemt inspraak zeer serieus. Luisteren naar uw mening en wensen is voor ons van groot belang en neemt de Stadspartij zeer serieus. Dat gaan we ook de komende vier jaar weer doen. Daarbij niemand uitgezonderd!
De Stadspartij beschikt over zeer ervaren raadsleden en een aantal betrokken en deskundige kandidaten en kandidaatsraadsleden. Hoe meer zetels in de gemeenteraad, hoe sterker wij ons beleid kunnen doorvoeren.

In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen wat voor de Stadspartij belangrijk is en welke keuzes wij maken. Het programma is niet links of rechts, ons programma is geschreven met hart voor de stad; lokaal, sociaal en realistisch. Door te stemmen op de Stadspartij weet u zeker dat uw mening telt.


Laat uw stem niet verloren gaan; stem op woensdag 19 maart 2014 en wat ons betreft op de Stadspartij!

Werkgelegenheid

Hulp uit Den Haag hoeven we in deze moeilijke tijd niet te verwachten. Sterker nog: er komt steeds minder geld uit Den Haag onze kant op. Dat betekent dat wij lokaal moeten aanpakken en doorpakken. Het is van groot belang om snel en fors te investeren in de lokale economie. De gemeente moet een krachtig promotie- en acquisitie beleid voeren om nieuwe bedrijvigheid binnen te halen. En de gemeente moet sterk meedenken en meewerken met het aanwezige bedrijfsleven om werkgelegenheid in Wageningen te behouden. De Stadspartij wil daarom zo snel mogelijk 'citymanagement & citymarketing' realiseren. Daarmee bedoelen we dat in plaats van alleen een manager voor de binnenstad aan te stellen, het takenpakket uitgebreid zou moeten worden naar de gehele stad. Meer en betere begeleiding van bedrijven die zich in Wageningen willen vestigen en bedrijven die hier al gevestigd zijn en meer reclame voor Wageningen als aantrekkelijke stad om je hier te vestigen, te wonen, te werken of te studeren.

De Stadspartij beschouwt Wageningen als het hart van Food Valley en ondersteunt het beleid dat Wageningen hét kenniscentrum blijft in Nederland en ver daar buiten op gebied van 'Life Sciences'.
De Stadspartij wil beter rekening houden met de effecten van bestemmingsplannen en verkeersmaatregelen op de economische ontwikkelingen binnen de gemeente. De ontwikkeling van bedrijventerreinen moet verantwoord, en rekening houdend met de leefruimte van omwonenden, efficiënt en duurzaam worden uitgevoerd.
De Stadpartij heeft revitalisering van het Nudepark en Industrieweg succesvol op de agenda gezet. Nu moet er voortvarend worden aangepakt. Dat mag best iets kosten, het levert ook veel op.

Internet winkels

Het gedrag van consumenten verandert en de zogenaamde 'e-commerce' versterkt de concurrentie. Dat vraagt om een nieuwe manier van zaken doen. Maar ook de bestaande wet- en regelgeving moet worden aangepast vanwege de online ontwikkelingen.
Er moeten regels komen voor de afhaalpunten en webwinkels. De Stadspartij is van mening dat dergelijke zaken thuis horen op plaatsen waar het bestemmingsplan economische activiteiten toestaat.

Kenniseconomie

Overheid en bedrijfsleven elkaar in een vroeger stadium moeten opzoeken. Nauwe samenwerking is een voorwaarde bij de uitvoering van plannen. De Stadspartij wil bijvoorbeeld dat vertegenwoordigers van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en Wageningen UR minstens eens per half jaar aanschuiven bij een speciale commissie vergadering van de gemeenteraad over de economische ontwikkelingen in Wageningen en Food Valley.
De Stadspartij wil samen met Wageningen UR 'kennisambassadeurs' benoemen. Ondernemers en wetenschappers die veel reizen in binnen- en buitenland en promoten hoe innovatief en succesvol Wageningse bedrijven en instellingen zijn. Wellicht leidt dat tot het aantrekken van meer internationaal bedrijfsleven.

Kiezen voor de kenniseconomie betekent niet dat de Stadspartij de kleine ondernemers uit het oog verliest. Juist de aanwezigheid van middenstanders en kleine winkels geeft een impuls aan de woonkwaliteit in onze stad. De Stadspartij vindt het daarom vanzelfsprekend dat belemmeringen om te ondernemen worden weggenomen. De gemeente schrapt regels en vergunningen die overbodig zijn.
Als ondernemers samen goede plannen maken kunnen ze daarbij hulp en onze politieke steun krijgen. Het midden- en kleinbedrijf moet worden gestimuleerd om meer Wageningse kennis te gebruiken.

De Stadspartij wil kleine detailhandel stimuleren en de diversiteit en eigenheid in het winkelbestand bevorderen. Leegstand moet worden voorkomen. De Stadspartij wil voor de detailhandel in de 'moeilijke' straten en buurten de OZB verlagen. Dat moet leiden tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Tegelijkertijd wil de Stadspartij een krachtige leegstandsverordening. In gebieden waar deze verordening gaat gelden, moet de eigenaar leegstand melden bij de gemeente. Gemeente en eigenaren gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Als de eigenaar niet wil meewerken kan de gemeente een gebruiker voor het gebouw aandragen. Meldt de eigenaar de leegstand niet, dan dreigt een boete.

Creatieve kanszones

Om Wageningen verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (kennisintensieve) bedrijven, is het van belang afgestudeerden blijvend aan de stad te binden door een stimulerend startersbeleid te voeren. Startende ondernemingen, ook van niet-afgestudeerden, zorgen voor veel dynamiek in de samenleving. Het starten van een onderneming is niet makkelijk en moet door de gemeente worden gefaciliteerd.
De Stadspartij wil 'kanszones' waar voor startende ondernemers, met behulp van de gemeente, interessante vestigingsvoorwaarden worden gecreëerd. Met deze zones willen wij inspelen op economische ontwikkelingen in Wageningen.
Tevens moet de gemeente er vaker voor kiezen om opdrachten te verlenen aan startende bedrijven en voorkeur te geven aan lokale bedrijven.

'Social return'

Juist omdat er veel kansen liggen maakt de Stadspartij zich grote zorgen over de financiën bij de nieuwe Participatiewet. Deze wet regelt de vergoedingen voor de sociale werkvoorziening en het budget voor begeleiding en re-integratie in de maatschappij. Vanwege landelijk beleid is daar veel minder geld voor beschikbaar.
Daarom zet de Stadspartij onder meer in op 'social return'. Dat is het opnemen van sociale voorwaarden in een inkoop- of aanbestedingstraject voor producten of diensten. Het doel is dat de investering die de gemeente doet ook een sociale winst oplevert. Dit gebeurt door onder andere (leer)werkplekken en stageplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Discriminatie van mensen met een arbeidshandicap moet worden aangepakt door uit te gaan van dat wat mensen wel kunnen.

 

Centrumvoorzieningen

Het centrum, met als centrale plek de Markt, hoort het hart te zijn van onze stad. De Markt is van en voor alle Wageningers en bij uitstek een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Het marktplein behoort een levendig en gezellig plein te zijn waar activiteiten plaatsvinden.
Een gevarieerde levendige warenmarkt heeft een belangrijke functie. De Stadspartij is van mening dat de marktkooplui zelf heel goed weten hoe het beter kan en moet. Betutteling door de overheid is onnodig en kost onnodig geld. Wij zijn blij dat de gemeente een stapje terugdoet en de marktkooplui meer vrijheid biedt. Ook het bevorderen van gestructureerd overleg tussen de marktkooplui en de winkeliers is een stap in de goede richting. Er moett gezocht worden naar mogelijkheden om de woensdag- en zaterdagmarkt in zijn oude glorie te herstellen steunen. Daar wordt immers iedereen beter van.

Ede en Veenendaal hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het opknappen van hun (dorps)centrum. Ook de voorzieningen in Bennekom worden steeds beter. Wageningen moet alle zeilen bij zetten om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Het onderhoud van de openbare ruimte is gezakt tot een dieptepunt en de parkeerproblemen voor auto en fiets zijn toegenomen. Op initiatief van de Stadspartij is bij het parkeren het achteraf betalen weer ingevoerd.

Wageningen is een gezellige uitgaansstad en dat moet zo blijven. Meer gestructureerd overleg met het Wagenings Ondernemers Contact (WOC), individuele ondernemers en horeca moet de (on)mogelijkheden sneller onthullen. De Stadspartij wil een kwalitatieve groei van de horeca faciliteren, tegelijkertijd overlast vanuit de horeca tegengaan en ondersteuning van het horecaplatform.
Bij de festiviteiten op 5 mei zie je steeds minder 'Wageningse' ondernemers iets verdienen. Ook kleine ondernemers moeten profiteren van de festiviteiten.

Woningbouw

De armoede onder huurders neemt toe. Na aftrek van hun woonlasten hebben veel huurders geen geld meer voor levensonderhoud. Sinds 1 juli van 2013 mogen de huren van onze VVD en PvdA regering harder stijgen dan de inflatie. De Stadspartij probeert lokaal de huren laag te houden door overleg met de Woningstichting en acties richting Den Haag.
Er moeten meer betaalbare grondgebonden huur- en koopwoningen, vooral gericht op jongeren (starters) en ouderen (doorstroming). Het is van groot belang dat alle generaties in Wageningen kunnen blijven wonen. Variatie in het woningaanbod zorgt er voor dat een wooncarrière in de eigen wijk of buurt mogelijk blijft. In alle wijken worden de mogelijkheden benut om een gevarieerd woningaanbod te realiseren, door aanpassingen en renovatie en niet alleen door sloop en nieuwbouw. Nieuwbouwplannen moeten minimaal voor 70% bestaan uit betaalbare (koop)woningen.
Initiatieven die leiden tot beschermde woonvormen voor mensen met beperkingen worden krachtig ondersteund.
De Stadspartij ziet kansen voor het zgn. 'kangoeroe-wonen'. Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen met een eigen voordeur, maar wel met elkaar verbonden door een trap of tussendeur. Dit type woning is geschikt voor mantelzorgers, die vlak bij de zorgbehoevende willen wonen.

 

Studentenwoningen

Er komt de komende jaren een ernstig tekort aan studentenwoningen vanwege de enorme groei die Wageningen University doormaakt. Wageningen UR, studentenhuisvester Idealis en de gemeente moeten zich inspannen die golf studenten, met voldoende kamers in Wageningen te kunnen opvangen. Door het wegvallen van de OV-kaart voor studenten in 2014 zal de druk op de kamermarkt alleen maar toenemen. De Stadspartij is van oordeel dat studenten in en bij Wageningen horen. Maar we vinden ook dat goed gekeken moet worden naar ruimtelijk geschikte plocaties, zeker als het gaat om grootschalige complexen voor studentenhuisvesting. Kamerverhuur z.g. hospitakamers moet overal in de stad mogelijk zijn; (professioneel) verhuur van panden als studentenhuisvesting in principe ook. Eventuele optredende overlast moet zoals ook elders via reguliere wegen worden aangepakt.

 

Om (onder andere) starters op de woningmarkt meer kans te bieden wil de Stadspartij extra ruimte reserveren voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf de rol van projectontwikkelaar op zich nemen. Dit kan zeer grote financiële voordelen bieden.
Inwoners hebben veel ideeën over hun eigen wijk, straat of buurt. Zij weten als geen ander waaraan hun wijk moet voldoen om er prettig te kunnen wonen. Wanneer bewonersgroepen met alternatieve plannen komen bij renovatie, nieuwbouw- of sloopprojecten, zal Stadspartij die inspanningen belonen door deze plannen net als de plannen van de gemeente en/of woningcorporaties te behandelen. Bewonersgroepen die zich willen laten adviseren en laten bijstaan door experts, moeten via de gemeente beroep kunnen doen op een nieuw 'expertisebudget'.
De Stadspartij wil bij elk stedelijk plan een culturele, sociale en economische paragraaf. Bovendien willen wij ruime wijkbudgetten om de ideeën van bewoners meer kans te geven.

 

Revitalisering

De Stadspartij is voorstander van het opknappen van verouderde buurten en wijken en maakt zich sterk voor versnelling van de revitalisatie. Overigens is revitaliseren iets anders dan slopen en dure nieuwbouw terugplaatsen. Karakteristieke straten en hofjes moeten worden behouden.
Wie een leegstaand of verkrot pand koopt en renoveert, betaalt drie jaar lang geen OZB. Renovatie met duurzame materialen en milieuvriendelijke toepassingen moet worden gestimuleerd.
De ontwikkeling en vitaliteit van het centrum van Wageningen staat of valt bij een visie over langere termijn. De Stadspartij is van mening dat er in 2014 zo snel mogelijk moet worden gestart met een structuurvisie 2030 voor Wageningen met daarin een stevige woningbouwparagraaf. Tevens moet de ontwikkeling van de centrumplannen toch echt weer opgepakt worden. Daarbij moet recht gedaan worden aan het historische karakter van onze stad.

 

Inbreiding versus uitbreiding

De Stadspartij is uiterst voorzichtig met inbreiding. Dat gaat vaak ten koste van de leefbaarheid van de stad, zoals het verdwijnen van groenvoorzieningen, speelmogelijkheden en verblijfsruimten.
De Stadspartij is als gevolg daarvan niet tegen uitbreiding. Gelet op de grote behoefte aan betaalbare grondgebonden (koop)woningen is het wenselijk om mogelijke uitbreidingslocaties open te houden. Gedegen nadenken over de manier van bouwen is verstandiger dan het kiezen voor winst op de korte termijn.
Overigens is bebouwing van de Eng en uiterwaarden voor ons onacceptabel en onbespreekbaar.

 

De Omgevingswet komt er aan, naar verwachting in 2018. Door integratie van vele sectorale wetten in de Omgevingswet zijn de autoriteiten verplicht alle relevante aspecten bij besluiten te laten meewegen. Zo worden economische, ecologische en sociale aspecten evenwichtig en gezamenlijk beoordeeld. Daarnaast worden onderzoekslasten verlaagd, waardoor enerzijds minder vooraf hoeft te worden onderzocht; anderzijds moeten beschikbare gegevens opnieuw kunnen worden gebruikt. De Stadspartij zal daar sterk de hand aan houden.

 

Schoon en leefbaar

De woon- en leefomgeving moet veilig en schoon zijn. Primaire verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de gemeente en die verantwoordelijkheid moeten wij nemen. Maar als bewoners hierin een rol willen hebben dan moet dat kunnen.
Initiatieven van burgers die de openbare ruimte willen verbeteren, beheren en onderhouden verdienen daarom onze steun en bijbehorend budget. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken en pleintjes. Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in de wijk en wat er beter of mooier kan. Bovendien scheelt dit de gemeente gewoon geld.
De Stadspartij ziet wel iets in de BuitenBeter App. Inwoners kunnen met de smartphone eenvoudig en snel problemen die zij buiten tegenkomen doorgeven.
Een losse stoeptegel, vernielingen of een verstopte riolering kan via de mobiele telefoon worden aangemeld en er kunnen foto's worden meegestuurd, zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. Er kan sneller en beter actie worden ondernomen om het probleem op te lossen.

 

De Stadspartij maakt zich sterk voor voorzieningen in de wijken; een school in de directe omgeving, kinderopvang, verenigingsgebouw, bepaalde (sport)accommodaties, buurtwinkels en toegankelijke gezondheidscentra, met ruime mogelijkheden voor actieve en passieve recreatie, waaronder (goed onderhouden) groene kinderspeelplaatsen en openbaar groen (bomen, struiken en perken).
Der Stadspartij ergert zich aan sloop zonder nieuwbouw. Het terrein van garagebedrijf Kirpestein is al jaren een schande voor Wageningen. Nu onteigenen niet mogelijk blijkt, moet gezocht worden naar andere mogelijkheden om de eigenaar tot ontwikkeling te dwingen.

 

 

Verkeer en Vervoer

Het verkeersbeleid moet in eerste instantie gericht zijn op veiligheid, doorstroming en het voorkomen van onnodige verkeersbewegingen. Afsluitingen, knippen, verbodsborden, drempels zijn geen oplossing voor verkeerd verkeersbeleid. Het gevolg is dat andere straten, die daar niet op ingericht zijn, meer autoverkeer voor hun kiezen krijgen.

 

Goede noord/zuid en oost/west fietsroutes door Wageningen zijn belangrijk. Die maken zowel de stad als de campus goed bereikbaar. Op de kruisingen van de Nijenoord Allee met de Bornsesteeg en de Rooseveltweg moeten vrij-liggende oversteken voor fietsers komen; hetzij onder- of bovengronds.
Op de Mansholtlaan – en sinds enige maanden ook op de Diedenweg – is in de ochtend sprake van opstopping en filevorming. Veel van het autoverkeer heeft de Campus als bestemming. De Stadspartij vindt dat ontsluiting van de Campus speciale aandacht verdient. De komende jaren zal ook met provinciaal geld de doorstroming op de Mansholtlaan worden aangepakt. Ook de Nijenoordallee en de Kortenoord Allee zijn in beeld om te worden verbeterd. De Stadspartij vindt wél dat de gehele automobiliteitsketen moet worden bezien (van A12 naar de stad en vanaf A50 naar de stad) om te voorkomen dat de filevorming zich verplaatst van buiten de stad naar binnen de stad. Daar zijn onze inwoners absoluut niet mee gediend!

 

Samengaan van woon- en werkgebied moet onnodig verkeer tegengaan. In toenemende mate kiezen bedrijven voor een groen imago. Bijvoorbeeld in combinatie met mobiliteitsmanagement kunnen maatregelpakketten worden gesuggereerd die de bereikbaarheid verbeteren, het klimaat verbeteren en tevens leiden tot kostenbesparing voor bedrijven. De gemeente moet bestaande en nieuwe bedrijven stimuleren om aan vervoersmanagement te doen om het woon-werkverkeer van hun personeel te stroomlijnen. Als het aan ons ligt geeft de gemeente het goede voorbeeld door aan de medewerkers een dienstfiets voor zakelijke bezoeken op korte afstand beschikbaar te stellen.

 

Bij de inrichting van straten en pleinen moet er oog zijn voor de meest kwetsbare groepen. De ruimtelijke planning van locaties is een van de meest sturende elementen voor de verkeersstromen. Enerzijds gaat het dan om de locatie zelf, maar ook om de aangeboden combinatie van functies.
De Stadspartij kiest voor investeringen in vrijliggende en comfortabele fietspaden. Het onderhoud aan voet- en fietspaden moet bovendien structureel verbeteren op de van-school-naar-huis routes.
De bewoners van een wijk mogen hun eigen verkeersplan maken, zij het met een aantal voorwaarden: het mag niet leiden tot verkeersproblemen in een aangrenzende wijk en de wettelijke normen voor lawaai en luchtvervuiling mogen niet worden overschreden. Door als stadsbestuur met bewoners samen te werken, wordt het draagvlak van beslissingen vergroot en wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis van bewoners over de praktische verkeerssituatie in hun eigen buurt.

 

Parkeervoorzieningen

Bij nieuwbouwprojecten wordt nog onvoldoende rekening gehouden met parkeervoorzieningen. De Stadspartij is van mening dat de parkeernormen omhoog moeten. En bij nieuwbouw voldoende plaatsen worden gerealiseerd op eigen grond.
Stadspartij Wageningen ondersteunt voorstellen om parkeergarages in de binnenstad te realiseren, waardoor het centrum goed bereikbaar blijft.
Betaald parkeren zou geen invloed hebben op het centrumbezoek. De Stadspartij waagt dat te betwijfelen gezien de vele inwoners die in omliggende steden inkopen doen. Verlaging van de tarieven en achteraf parkeren voor een parkeerplaats zou het tij kunnen doen keren.
Bij een goed parkeerbeleid hoort ook fietsparkeren. De gemeente moet investeren in meer fietsenstallingen, bijvoorbeeld in het centrum en bij bushaltes. Dit dringt fietsendiefstal terug, is fietsvriendelijk en vermindert de overlast voor voetgangers, ouderen en gehandicapten. De Stadspartij kiest voor een vraagvolgend fietsparkeerbeleid.

 

Milieu en Energie

In onze stad is sprake van een toenemende verstedelijking en verstening. Wageningen is in een snel tempo aan het inbreiden. Bij het alsmaar verder volbouwen en verdichten van de bebouwing van de onze stad zet de Stadspartij grote vraagtekens. Wageningen moet een aantrekkelijk woon- en leefklimaat hebben. Daar hoort het vervangen van slechte woningen bij. Maar dat is wat anders dan veel meer terugbouwen dan er gesloopt wordt.
Nieuwbouw kan en mag niet inhouden, dat de openbare ruimte steeds maar weer ten koste van de omwonenden opgeofferd wordt. Inbreiding heeft te vaak tot gevolg dat mooie, door bewoners gewaardeerde plekken, ten prooi vallen aan nieuwbouw. Openbaar groen verdwijnt dan onder blokken beton. De Stadspartij vindt dat er binnenstedelijk geen netto groenoppervlak meer mag verdwijnen. Wanneer er toch op groen gebouwd wordt, moet er in de buurt worden gecompenseerd. Waar mogelijk worden onnodig betegelde en geasfalteerde zones benut om groen te creëren.
De Stadspartij zal alles in het werk stellen om de openbare toegankelijkheid en het gehele arboretum als een "stadspark" voor de toekomst te waarborgen.

 

Windmolens

Milieu is één van de belangrijke pijlers waarop het welzijn van de bewoners van onze gemeente rust. Vandaar dat de Stadspartij natuur en milieu hoog in het vaandel heeft staan en een warm pleitbezorger is van goede voorlichting en educatie aan
(jeugdige) inwoners. De jongeren kunnen door kennis van en respect voor natuur en milieu de toekomst waarborgen.
Maatregelen die een duurzaam milieubeleid bevorderen en stimuleren hebben prioriteit. Schone energie(technologie) moet worden bevorderd. Er moet een open discussie gevoerd worden over de vraag in hoeverre landschap en natuur een bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening in de toekomst. Hierbij kan gedacht worden aan biomassa en toepassing van zonne-energie. De Stadspartij is voorstander van 'groene' daken en 'cradle to cradle'. Windmolens passen wat ons betreft niet in het Wageningse landschap. Het gaat ten koste van waardevolle natuurgebieden en Wageningen ligt in de luwte van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Beter kan aansluiting worden gezocht met provinciale of landelijke initiatieven.

 

Milieuvriendelijke bedrijvigheid

Een ecologische aanpak, waarbij het herstel van natuurlijk evenwicht en het stimuleren van de biodiversiteit voorop staan, bespaart de gemeente kosten aan onderhoud. De Stadspartij is voorstander van het in dienst nemen van een stadsecoloog die in een vroegtijdig stadium kan adviseren over het onderhoud van groen en bouwplannen daarop kan toetsen.
Duurzaamheid moet bij economische ontwikkeling voorop staan. Dat betekent dat er zuinig en slim met de binnenstedelijke bedrijventerreinen moet worden omgegaan. Milieuvriendelijke bedrijvigheid en creatieve, innovatieve industrie kunnen veel meer gestimuleerd worden, dit levert immers ook veel geld op. Nieuw te vestigen bedrijven worden mede geselecteerd op grond van hun milieuambities.
Preventie moet het sleutelwoord zijn en niet handhaving. Een strenge controle van
de overheid op de handhaving van milieuregelgeving is in de ogen van de Stadspartij het paard achter de wagen spannen. Bedrijven moeten zelf, aan de hand van een overtuigend milieuzorgsysteem, aantonen dat een goed en gezond milieu hoog in het vaandel staat.

 

Afval en hergebruik

Met het gescheiden afval ophalen is Wageningen op de goede weg. Maar het kan beter; met name bij de inzameling van grof afval. De Stadspartij is tegen het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om u uw restafval voortaan zelf naar een centraal punt te laten brengen. Dit is met name voor ouderen en minder validen een onmogelijke zaak. De inzameling van papier moet een zaak blijven van de sportverenigingen die dit al jaren voor hun rekening nemen en er een groot deel van hun vaste lasten mee financieren.
De Stadspartij wil bewustwording en hergebruik stimuleren en is van mening dat er, in navolging van Veenendaal en Ede, gestart zou moeten worden met het opzetten van een ruim georiënteerd kringloopcentrum. Een kringloopcentrum levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en is een bron van werkgelegenheid. In het kringloopcentrum moeten ook reparaties en scholingsactiviteiten plaatsvinden.

 

Groenfonds

Een groenvisie moet rekening houden met de noden en de behoeften van de bewoners. Groenontwikkeling kan op verschillende manieren gebeuren: van het aanmoedigen van kleinschalig straatgroen tot straatbomen, buurtparkjes en wijkparken. Uiteraard moeten alle openbare groenzones op een ecologische manier beheerd worden.
De Stadspartij zet zich in voor het planten van extra bomen in woonwijken, binnenstad en rond winkelcentra. De realisatie van de groenblauwe ecologische hoofdstructuur in en rond Wageningen blijft een aandachtspunt.
De Stadspartij is voorstander van een gemeentelijk „groenfonds‟. Dit fonds bevat een jaarlijks budget om het groen (en water) rond en in Wageningen te onderhouden. Naast een structureel bedrag uit de jaarlijkse begroting wordt dit groenfonds gevuld met middelen uit projectsubsidies en structurele subsidies.
Natuur en natuurwaarden moeten worden versterkt. Gebieden als de uiterwaarden, Eng en Binnenveld verdienen meer aandacht. Natuur is niet wat je aanlegt maar juist het behoud van de ontstane waarden. Dit geldt ook voor Wageningen Hoog, waar bestaande waarden door ongebreidelde kap verloren dreigen te gaan.

 

Stadslandbouw

Als echte lokale partij steunt de Stadspartij creatieve 'groene' ideeën en ontwikkelingen. En zeker als ze het imago en de aantrekkelijkheid van Wageningen vergroten. Kleinschalige stadslandbouw is een van die ontwikkelingen. De filosofie achter stadslandbouw is om de stad weer te verbinden met de productie van voedsel, zodat mensen zelf kunnen zien hoe voedsel tot stand komt. Bovendien kan stadslandbouw fungeren als groen hart van buurt of wijk.

 

Dierenwelzijn

In een stad horen ook dieren thuis: van huisdieren tot dieren in het wild. De komende raadsperiode zal de Stadspartij zich opnieuw hard maken voor een verantwoorde opvang van zwerfdieren. Een modern dierenasiel is een must.
In de beleidsplannen voor onderhoud van parken en waterkanten moet ook de bescherming van kleine leefgebieden van 'bedreigde' diersoorten worden mee genomen.

 

Senioren

We worden steeds ouder. Senioren zijn gezonder, sportiever en actiever dan ooit. Bovendien zijn senioren met al hun ervaring een verrijking voor onze samenleving. Naar deze groep moet geluisterd worden. Hun kennis en ervaring is van groot belang en initiatieven van ouderen moeten ondersteund worden.
De Stadspartij is van mening dat het voor senioren mogelijk moet zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en functioneren in de maatschappij. Maar ouderen mogen niet vereenzamen. Zelfverwaarlozing bij ouderen komt op steeds grotere schaal voor, veelal bij alleenstaanden met zeer weinig sociale contacten.

 

De Stadspartij vind het onbestaanbaar dat de coalitie (D66, GroenLinks en de PvdA) heeft besloten om het ouderen ontmoetingscentrum de Wielwaag per december 2014 te sluiten. Een motie van de Stadspartij om het pand strategisch aan te kopen werd in de gemeenteraad verworpen. Alle losse onderdelen gaan straks op allerlei verschillende locaties plaatsvinden. Het unieke is nu juist dat je op de huidige locatie ook anderen tegen het lijf loopt. Het is meer dan een plaats waar wat activiteiten zijn. Het is een inloopcentrum, een hangplek voor ouderen. Dicht bij het centrum en allerlei andere voorzieningen. De Stadspartij zal er alles aan doen om de Wielewaag en de bundeling van activiteiten te behouden.

 

Seniorenwoningen

Het ontbreekt Wageningen aan goede en goedkope(re) huur- en koopwoningen voor senioren. Het huidige beschikbare aanbod van seniorenwoningen voldoet in vele opzichten niet aan de vraag.
De Stadspartij ziet kansen voor het zogenaamde 'kangoeroe-wonen'. Een kangoeroe woning is een combinatie van twee zelfstandige woningen met een eigen voordeur, maar wel met elkaar verbonden door een trap of tussendeur. Dit type woning is geschikt voor mantelzorgers die vlakbij degenen willen wonen voor wie ze zorgen en voor de zorgbehoevende.
De Stadspartij wil voldoende zodanig gespreide woon-zorgcomplexen realiseren dat de oudere Wageningers zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

 

Zorg

Je moet het niet moeilijker maken dan het is. De Stadspartij is daarom voorstander van een dienstenaanbod op wijkniveau. Laagdrempelig en toegankelijk. Zorg kan prima in de buurt door wijkteams worden aangeboden. Niets is zo vervelend als een continue stroom van wisselende zorgverleners. De menselijke maat is zeer belangrijk voor ons.
Wij willen streven naar het samenbrengen van de voorzieningen voor gezondheidszorg in goed bereikbare gezondheidscentra. Waar gewerkt kan worden volgens het teamconcept en waar gemengde zorg onder één dak kan worden aangeboden.
Overigens stelt de Stadspartij in tegenstelling tot de landelijke partijen de kwaliteit en niet de kosten voorop bij aanbesteding van de zorg. Maar daar vragen wij ook veel inzet voor terug van de zorgverleners.

 

Ouderen maken onvoldoende gebruik van de beschikbare financiële regelingen. Een nog betere voorlichting en benadering moeten dit verbeteren. De ouderenadviseur voorziet in een grote behoefte en heeft een blijvende plek verdient. Deze functie kan verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Een goede gezondheidstoestand verhoogt de kwaliteit van het individuele leven en van de samenleving. De Stadspartij zal het thema gezondheid, beweging en sportmogelijkheden in het kader van het seniorenbeleid, een hoge priori teit geven.

 

De overheveling van veel AWBZ taken naar de gemeente zit vol bedreigingen maar ook kansen. De Stadspartij vindt het van belang dat de gemeente meer gaat samenwerken met zorgverzekeraars. Voor beiden is het van belang om problemen vroeg te signaleren en gezondheidswinst te boeken. Bijvoorbeeld obesitas, diabetes en psychosociale problemen verdienen aandacht. Bovendien drukt samenwerking de kosten.
Een zeer groot deel van alle (langdurige) zorg, hulp en dienstverlening is in handen van de direct betrokkenen, zoals partner, kinderen, familie, vrienden of buren. De zogenaamde mantelzorg. Naarmate de reguliere zorg afneemt en de (thuis)zorg steeds duurder en schaarser wordt, wordt de druk op de mantelzorger steeds groter. Het is dus vanzelfsprekend dat de gemeente meer investeert in scholing en begeleiding van de mantelzorgers om hen te ondersteunen en te ontlasten.

 

Er bestaat gevaar dat mantelzorgers en vrijwilligers worden gezien als 'nieuwe goedkope krachten' die professionals overbodig maken. De Stadspartij waakt daar voor en is van mening dat ook een ruim aanbod van de (gespecialiseerde) thuiszorg dringend noodzakelijk is.
De Stadspartij is voorstander van het Steunpunt Mantelzorg en het Alzheimer-café. Wij steunen het initiatief om te komen tot een ontmoetingsplek voor licht dementerenden. Dit kan voor onder meer voor jongdementerenden, die nog thuis wonen, een welkome aanvulling zal zijn.

 

Mobiliteit voor ouderen

Ouderen en minder validen mogen niet beperkt worden in hun bewegingen. Hiervoor is een verkeersveilige omgeving noodzakelijk: goede straatverlichting en voorzieningen en bij woningcomplexen. Lagere struiken in openbare tuinen zodat de omgeving overzichtelijk is en rustbanken langs looproutes.

 

De Stadspartij wil optimaal toezicht op begaanbaarheid van trottoirs en bereikbaarheid van openbare gebouwen en voorzieningen. Ook binnen moet alles goed bereikbaar zijn voor minder validen.
Daarbij moet de gemeente erop toezien dat de voorzieningen ook voor minder draagkrachtige ouderen en mensen met een beperking betaalbaar blijven.
De Stadspartij streeft naar doelgerichte activering van minder validen of invaliden die, als gevolg van hun beperking, in een maatschappelijk isolement zijn geraakt of dreigen raken.
Maar ook werkloze senioren hebben te weinig mogelijkheden om weer aan de slag te komen. De Stadspartij wil werk maken van de re-integratie van oudere werklozen met een bijstandsuitkering door samen te werken met sectoren en bedrijven. Een activerend arbeidsmarktbeleid is cruciaal.
Waar geen mogelijkheden zijn voor reguliere arbeidsplaatsen komt beschermde arbeid in beeld. De instrumenten die de gemeente ter beschikking staan vanuit de participatiewet zullen maximaal worden ingezet (verzoek ANBO).

 

Jongeren en Studenten

De Stadspartij vindt dat een goed jeugd- en jongerenbeleid alleen kan worden opgezet indien jongeren actief worden betrokken bij zowel voorbereiding als uitvoering. Jongeren willen tegenwoordig (terecht) aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Door vanuit dit gezichtspunt met hen te communiceren, wordt serieus aan gezamenlijke oplossingen gewerkt.

 

Binnen het jeugd- en jongerenwerk staat de Stadspartij een wijkgerichte aanpak voor. Met aandacht voor de specifieke samenstelling van de wijk en vooral met grote betrokkenheid van wijkbewoners. In wijken waar (nog) geen geschikte accommodatie voor jeugd- en jongerenwerk beschikbaar is, moet deze zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Daarbij worden bestaande verenigingen gestimuleerd hun activiteiten
uit te breiden naar deze wijken. De Stadspartij wil dat er nog meer wordt gedaan met de adviezen van de jongerenraad. De Stadspartij streeft naar een effectiever gebruik van tijdelijke accommodaties voor jongereninitiatieven op het gebied van sport en cultuur tegen een acceptabele prijsstelling.

 

Stadspas

De Stadspartij wil een stadspas invoeren om minima, maar ook jongeren te laten proeven aan verschillende soorten van vrijetijdsbesteding, zoals sport, dans, toneel, muziek en andere (re)creatieve activiteiten. Jongeren kunnen daarmee tegen zeer gereduceerd tarief lessen volgen om te ontdekken waar hun belangstelling naar uitgaat.
Daarnaast zet de Stadspartij zich in voor het creëren van meer veiligheid voor jeugd en jongeren. Verkeer bedreigt de veiligheid van kinderen, geparkeerde auto's belemmeren de speelmogelijkheden. De Stadspartij wil bij het (her)inrichten van woonbuurten met deze problemen rekening houden door het verantwoord parkeren te bevorderen. Vooral de parkeersituatie bij de scholen verdient aandacht. De Stadspartij wil blijvend investeren in veilige fiets- en wandelroutes.

 

Studenten

Wageningen is een echte studentenstad maar dat vertaalt zich niet in het gemeentelijk beleid. De Stadspartij is van mening dat er een specifiek studentenbeleid moet komen.
Het is belangrijk dat elke (internationale) student onderdak vindt en dat Wageningen zijn reputatie als studentenstad niet verspeelt. Korte wachttijden voor een kamer zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van een studentenstad. De Stadspartij pleit al jaren voor meer studentenkamers en wij zijn blij dat het college dit heeft overgenomen en dat er de afgelopen jaren behoorlijk werk van gemaakt is. Maar er is nog een wereld te winnen. De Stadspartij wil meer woningen voor studenten in het centrum van de stad met een goed evenwicht tussen reguliere woningen en studentenhuizen.
Studenten (woongroepen) zouden tegen een gunstig tarief een woning moeten kunnen kopen van woningbouwcorporaties, die de woning na afstuderen weer terugkoopt. Daarnaast moeten er meer studentenkamers worden gebouwd met een eigen voordeur en eigen voorzieningen. Hiervoor kan huursubsidie worden aangevraagd. Corporaties kunnen zo duurder bouwen en studenten kunnen goedkoper wonen.

 

Overigens is de Stadspartij van mening dat de campus van Wageningen UR primair bedoeld om onderzoek en onderwijs te huisvesten. Studentenhuisvesting, winkels, hotels en horeca horen daar eigenlijk niet thuis. De Stadspartij zal de kleinschaligheid bewaken.
De Stadspartij vindt het belangrijk dat studentenactiviteiten in Wageningen worden gestimuleerd en ondersteund. Ook moet er meer aandacht komen voor de huisvesting en het horecabeleid van studentenverenigingen.

Onderwijs

De Stadspartij wil het maximale uit kinderen halen met goede scholen die optimaal samenwerken en zorgen voor doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen. Wij ondersteunen het concept 'brede school'; onderwijs en opvang, dicht bij elkaar, evenwichtig verspreid over de stad.
Wel moet duidelijk zijn dat de school de regie heeft, want het onderwijs staat centraal. De gemeente moet zich richten op wat er aanvullend nodig is om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. De Stadspartij ziet veel samenwerkingskansen voor bijvoorbeeld sportverenigingen, BBLTHK en het Venster. Combinatiefuncties zijn zeer goed mogelijk. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Een combinatiefunctionaris kan binnen en buitenschools worden ingezet.

 

De Stadspartij streeft naar veilige en gezonde schoolgebouwen met een goed binnenklimaat. Alle basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd tenminste één zwemdiploma en maken daarnaast kennis met allerlei sportieve en culturele activiteiten, ook tijdens de buitenschoolse opvang.
De Stadspartij verwacht van de gemeente een proactief beleid om studenten te betrekken bij onderzoeken van de gemeente. In plaats van dure externe bureaus kan veel kennis vergaard worden door het uitzetten van stageplaatsen voor studenten. Het is vanzelfsprekend dat ook de andere Food Valley gemeenten hiermee hun voordeel kunnen doen.

 

Speelplaats

Vooral in het basisonderwijs is bereikbaarheid van groot belang. Basisonderwijs op wijkniveau is voor ons de norm. Accommodaties (gebouwen en bijvoorbeeld speelplaatsen) zouden multifunctioneel ingezet moeten worden, om zo een (bindende sociale) rol te vervullen voor de omgeving. Dit betekent echter ook, dat de gemeente bereid moet zijn om te investeren in bijvoorbeeld een speelplaats, die buiten lestijden voor een woonwijk beschikbaar is. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, studiecentra en bibliotheek is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs.

 

De school is een vertrouwde en veilige plek, waar een kind zichzelf kan ontplooien, kan leren samenleven, samenwerken en samen leert conflicten op te lossen. Leerkrachten en ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Duidelijk is dat leerkrachten de volledige steun en inzet van de ouders nodig hebben om dit te kunnen realiseren. Daarom vindt de Stadspartij het van groot belang dat ouders betrokken worden bij de vormgeving en uitvoering van (les)programma's over dit onderwerp. De gemeente moet zorg dragen voor veilige school-huis-routes.

 

Wageningen is er voor iedereen

Niet alleen uitsluiting op grond van ras en religie moet worden bestreden, maar ook op het gebied van sekse en seksuele geaardheid valt nog veel werk te doen. Om mee te kunnen doen is respect nodig voor elkaars achtergrond en leefwijze. De gemeente accepteert geen geweld tegen minderheidsgroepen en tolereert niet dat zij worden gediscrimineerd. De gemeente zet zich actief in voor een woonomgeving waar men zich veilig kan voelen, zowel bij uitgaansgelegenheden als in de wijken.
De Stadspartij is van mening dat seksuele diversiteit ook in religieuze kring bespreekbaar moet zijn. Betrek jongerenwerkers bij voorlichting en ondersteun initiatieven waarbij verschillende bevolkingsgroepen met elkaar de dialoog aangaan.

 

De komende jaren worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze decentralisaties bieden een goede mogelijkheid om specifieke zorgpunten in het gemeentelijk beleid op te nemen.
Discriminatie op de arbeidsmarkt moet aangepakt worden waarbij extra aandacht geschonken moet worden aan de mogelijkheid voor ouderen om aan werk te komen.
Ook moet voorkomen worden dat intolerante niet-democratische extreem linkse en/of rechtse organisaties voet aan de grond krijgen.

 

 

Minimabeleid

De Stadspartij staat voor een solidair en ruimhartig minimabeleid. Werkloosheid en armoede leiden vaak tot een sociaal isolement en dat zorgt voor een stapeling van negatieve effecten en is dus zeer ongewenst. Wij zijn van mening dat het 'liberale' college (D66, GroenLinks en PvdA) hier een flinke steek heeft laten vallen. Het blijft prioriteit nummer één om werklozen in onze stad aan werk te helpen. Via gemeentelijk beleid voor onderwijs(achterstand), werkgelegenheid, inkomen en ook welzijn en zorg moet een maximale inspanning tot re-integratie van uitkeringsgerechtigden in een betaalde baan worden verricht.
Met betrekking tot het kwijtscheldingsbeleid streeft de Stadspartij naar maximalisatie van de ruimte die de rijksoverheid biedt op deze terreinen, daaronder inbegrepen de bijzondere bijstand. Naar belanghebbenden moet een actief voorlichtingsbeleid worden gevoerd. Tegelijkertijd vraagt de Stadspartij voor die bijstandsuitkering wat terug. Tevens is de Stadspartij van mening dat er voor het krijgen van een uitkering iets terug kan worden verwacht. Het als vrijwilliger verlenen van hand- en spandiensten komt de Wageningse verenigingen en clubs ten goede. Overigens moeten dit geen reguliere werkzaamheden zijn, die eigenlijk bij een betaalde baan horen, want dan moet er natuurlijk aan degene die het werk uitvoert gewoon salaris worden betaald.
Fraude met uitkeringen moet worden bestreden en onterecht verkregen geld moet volledig worden terugbetaald.

 

Schuldhulpverlening

Dat schuldenproblematiek bijna dagelijks aan actualiteit wint, weet iedereen die de media een beetje volgt. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door stijgende lasten, inkomens dalen door stijgende werkloosheid, woningen zijn onverkoopbaar en woonlasten worden soms ondragelijk door bijvoorbeeld echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. Ook in onze gemeente groeit de verborgen armoede met de dag. In het sociale beleid van de komende jaren moet hier expliciet aandacht aan worden geschonken met gerichte maatregelen en oplossingen.

 

Schuldhulpverlening is een belangrijke sociale taak van de gemeente. Het vroegtijdig signaleren van problemen is essentieel, zodat schuldhulpverlening niet aan de orde hoeft te komen. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid voor de instanties die eventuele problemen vroegtijdig kunnen signaleren, zoals woningcorporaties, ziektekostenverzekeringen, energieleveranciers en organisaties voor thuishulp.
Alle partners moeten nog intensiever samenwerken, zodat in een vroeg stadium gestart kan worden met begeleiding. Voorwaarde is voldoende beschikbaarheid van algemeen maatschappelijk werk.
Dat betekent dat er extra middelen ingezet moeten worden om de problemen bij de schuldhulpverlening sneller op te lossen. De opbouw van sociale netwerken moet gestimuleerd worden om de noodzaak tot schuldhulpverlening te voorkomen.
Gemeentelijke beslissingen moeten voortdurend worden getoetst op sociaal-economische gevolgen.

 

 

Kunst en Cultuur

De Stadspartij heeft een brede belangstelling voor cultuur. Verbondenheid met de vele verenigingen en individuen, die de lokale cultuur uitdragen, draagt bij tot wederzijds begrip in de Wageningse samenleving. De Stadspartij wil dat de functie van cultuurmakelaar gehandhaafd blijft. De Stadspartij is van mening dat een cultuurmakelaar moet op treden als coördinator en verbindende factor tussen alle personen, groepen en instellingen in Wageningen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Juist voor de kleinere initiatieven is dat van wezenlijk belang.
Door faciliteiten beschikbaar te stellen kunnen plaatselijke cultuuruitingen gestimuleerd worden. Cultuur in de wijk moet één van de uitgangspunten worden van het gemeentelijke beleid. Iedere wijk zijn eigen "podium". Alle huidige en toekomstige wijkplannen moeten van een culturele component worden voorzien.
De Stadspartij wil ook aansprekende initiatieven stimuleren door het reserveren van flexibele subsidie om nieuwe festivals mogelijk te maken en door het culturele debat te stimuleren. Er moeten, gezamenlijk met bijvoorbeeld de Wageningse ondernemers en culturele instellingen, meer gratis toegankelijke activiteiten worden georganiseerd in de open lucht. Theater, (muziek)festival of een filmvertoning in de zomer biedt veel Wageningers de kans om kennis te maken met verschillende vormen van cultuur. De Stadspartij is voorstander van culturele zondagen.

 

Gemeenschapshuis

De Stadspartij vindt sinds haar oprichting dat volledige privatisering en dus een commerciële exploitatie van theater Junushoff mogelijk moet zijn. Per bezoeker legt de gemeente €30,-- bij. Om het verschil duidelijk te maken: bij de 200.000 bezoekers van de bibliotheek legt de gemeente per jaar €4,50 bij en bij het Venster gaat het om €7,-- per gebruiker. Junushoff is dus een erg dure voorziening en dat gaat ten koste van cultuur in de breedte. De Stadspartij zal dus voorstellen om van Junushoff een gemeenschapshuis te maken en samen te voegen met het Venster. Dat scheelt de culturele instellingen veel geld en maakt behoud van een breed aanbod mogelijk.
Popmuziek mag zich van alle kunst- en cultuurdisciplines verheugen op de grootste publieke belangstelling en daarmee is het logisch dat ook op lokaal niveau popmuziek en popmuziekinitiatieven zich ontwikkelen naar een volwassen en professionele status. Een poppodium past wat ons betreft dus prima in het gemeenschapshuis Junushoff.

 

Maak 750 jaar Stad zichtbaar

Kunstenaars in Wageningen moeten de mogelijkheid krijgen om eigen werk te exposeren in publieke ruimten om bekendheid te kunnen geven aan hun werk. Bij culturele activiteiten verdien lokale kunstenaars de voorkeur bij het verlenen van opdrachten. Het tijdelijk gebruik van leegstaande panden moet gestimuleerd worden. Structureel geld voor cultuur is dus noodzakelijk.
Kunst in de openbare ruimte is een belangrijke culturele drager. Initiatieven van lokale verenigingen of groepen burgers, om een kunstwerk op een voor hun gemeenschap centrale plaats te realiseren, moet gesteund worden.
Wageningen kent als stad een rijke historie. En dat mag goed zichtbaar zijn. Naar mening van de Stadspartij moet de gemeente kiezen voor het beschermen cultuurhistorische structuren in plaats van objecten. Dus, niet behouden ten behoeve van het behouden, maar historische veranderingen inzichtelijk houden voor het nageslacht. Fysieke restanten van de gebruiksgeschiedenis behouden bij restauratie en/of herbestemming van een monument. Herkenbaarheid en samenhang van cultuurhistorische structuren behouden. Aansturen op planontwikkeling met respect voor cultuurhistorische structuren en waardevolle structuren borgen in het bestemmingsplan.

 

Stadsgracht

Al jaren pleit de Stadspartij voor het opengraven van de stadsgracht. Wij zijn verheugd dat anderen zoals bijvoorbeeld het Wagenings Ondernemers Contact dit voornemen ook steunen. Het zichtbaar en voelbaar maken van de lokale historie is zeker voor een stad met 750 jaar stadsrechten zeer belangrijk. En dat mag best iets kosten. Het levert immers ook geld op.

Sport en Recreatie

De Stadspartij draagt de lokale sport een warm hart toe. De Stadspartij wil zowel organisatorisch als financieel blijven investeren in sport en een positieve bijdrage leveren aan het versterken van sportverenigingen.
Een vitale sportvereniging is een sportvereniging met een gezonde bedrijfsvoering die ook actief is als maatschappelijk ondernemer. Want maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, meer vrije tijd en individualisering spelen een grote rol in de verschuiving van de vraag naar sport. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de vrijwilligers, maar ook voor de verenigingen.
Het activiteiten aanbod van de verenigingen kan vergroot en verbeterd worden dit door verschillende verenigingsactiviteiten te organiseren waarbij samenwerking tussen verenigingen wordt nagestreefd. Een gezamenlijk aanbod verbetert de kennis en deskundigheid.

 

Een ander doel is om als gemeente samen met de sportclubs en bedrijfsleven verbindingen te leggen tussen onderwijs, welzijn, zorg en kinderopvang.
Het kabinet wil lokaal ondernemerschap stimuleren waarbij de gemeente samen met sport- en beweegaanbieders en relevante (semi) publieke en private partners zich inzet om met een passend sport en beweegaanbod meer mensen te bereiken.
Uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier de sport van hun keuze moeten kunnen beoefenen of als vrijwilligers functioneren. De Stadspartij is van mening dat sport toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor iedereen.
De papieren rompslomp moet voor verenigingen zo veel mogelijk worden terug gedrongen en subsidie voor bevordering van deskundigheid van vrijwilligers en besturen moet worden verruimd. Het gebruik van deze gelden moet worden gestimuleerd.
Om het ambitieniveau van sportverenigingen verder te verhogen valt te overwegen om een stimuleringsfonds op te richten, waaruit verenigingen of sporters die iets extra‟s doen of een bijzondere prestatie leveren, een financiële aanmoediging kunnen krijgen. Een sterke sportvereniging is een vereniging die een belangrijke functie heeft in de samenleving.

 

Sport terug in de wijk

In het verleden werden verenigingen gedwongen zich buiten de bebouwde kom te vestigen. De Stadspartij is van mening dat juist vestiging in de wijken sport nog toegankelijker kan maken. Wij zijn van mening dat de basissport voorzieningen in de wijken moeten worden versterkt. Tevens willen wij investeren in sportveldjes en doepleinen. Bijkomend voordeel is dat de leefkwaliteit in de wijken toeneemt. De Korfbal Vereniging Wageningen is een fusieproduct van drie korfbalverenigingen. De vereniging streeft naar een eigen korfbalhal aan de Marijkeweg. De Stadspartij steunt dit streven van harte.
Ook nieuwe sportvormen, zoals skaten, die vaak ongeorganiseerd worden beoefend, verdienen steun. Op grond van behoefteramingen zal bekeken worden welke voorzieningen moeten worden gerealiseerd om deze groep sportbeoefenaars te ondersteunen.

 

Lokale helden

De Stadspartij realiseert zich dat goed voorbeeld doet volgen. Menig Wagenings voetballertje spiegelde zich vroeger aan de spelers van de FC Wageningen.
Behoud van de historie van het stadion is voor de Stadspartij een voorwaarde. De plannen voor renovatie en herontwikkeling van het stadion worden gesteund en moeten snel tot ontwikkeling komen.
De Stadspartij is van mening dat de Gemeente Wageningen de randvoorwaarden moet creëren om topsport mogelijk te maken. De jeugd heeft niet alleen landelijke maar vooral ook lokale helden nodig als rolmodel. Overigens kunnen wij dat niet alleen en is betrokkenheid vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven onontbeerlijk. De Stadspartij wil meewerken aan topsport- en talentontwikkelingsprogramma‟s, zodat lokale topsporters en talenten (zowel valide als minder valide) het beste uit zichzelf kunnen halen.

 

Recreatie

Een leefbare gemeente kenmerkt zich onder andere door een recreatiebeleid. De behoefte aan recreatie neemt toe. Naast de bescherming van natuur en landschap moeten ook andere maatregelen genomen worden om de ontwikkeling van recreatie (en toerisme) te bevorderen. In een samenhangend beleid heeft dit ook economische voordelen. Dat betekent onder andere het realiseren, onderhouden en verbeteren
van toeristische en recreatieve fiets- en wandelroutes en het opwaarderen van de
Wageningse jachthaven. De opbrengsten uit toeristenbelasting moeten rechtstreeks ten goede komen aan voorzieningen voor toeristen, recreanten en evenementen.

 

 

Veiligheid

Door de recessie neemt de criminaliteit toe. De Stadspartij wil er voor waken dat de Randstedelijke problemen zich verplaatsen naar Wageningen. Onze stad is relatief veilig en dat willen wij graag zo houden. Iedereen die in Wageningen verblijft moet zich veilig door de stad kunnen begeven: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestaande regels moeten daarom worden gehandhaafd met duidelijke afspraken tussen politie en Openbaar Ministerie over vervolging en strafmaat. Bij schade door vandalisme wordt ingezet op het verhalen van schade op de veroorzakers.
Er moet meer werk gemaakt worden van goede verlichting en de zichtbaarheid van veiligheidsmaatregelen. Ook een horecaroute kan de veiligheid verbeteren. Een horecaroute is een verbindingsroute tussen de verschillende horecagebieden (Heerenstraat / Markt). Hierdoor wordt het uitgaanspubliek op een natuurlijke wijze met belichting naar andere gebieden geleid. Het 'zwerven' door de stad wordt hiermee voorkomen.
Waar nodig worden alcohol-, gebieds-, en/of samenscholingsverboden toegepast. Bij aanhoudend wangedrag zal het uiterste middel van huisuitzetting ingezet worden.

Financiën

De afgelopen vier jaar heeft de Stadspartij tegen elke jaarlijkse begroting gestemd die het D66, GroenLinks en PvdA-college ons heeft voorgelegd. Het is schokkend hoe vaak er nog te gemakkelijk met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Bij projecten wordt te veel begroot en wordt er geen rekening gehouden met de recessie.
Bij de ver-/nieuwbouw van het gemeentehuis worden de kosten te laag berekend en de opbrengst van de verkoop van het Stadskantoor te hoog berekend. Er wordt dus toegerekend naar het gewenste resultaat. De Stadspartij vind dit zeer onwenselijk. Werkelijke kosten van voorzieningen moeten herkenbaar en duidelijk zijn. Harde in plaats van zachte berekeningen. Hierdoor worden keuzes een stuk duidelijker en overzichtelijker
U heeft er recht op te weten waaraan uw geld wordt uitgegeven en waarom. De gemeente moet u hierbij nadrukkelijk betrekken. Er moet meer worden gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid.
Gelet op de zeer hoge tarieven en kosten voor gemeentelijke diensten is de Stadspartij tegen verdere lastenverzwaring, anders dan een aanpassing aan de inflatie.

Er moet een sluitend financieel meerjarenperspectief opgesteld worden, waarvan begrotingskaders worden afgeleid die niet mogen worden overschreden. Begrotingsoverschrijdingen dienen te worden gecorrigeerd door bezuinigingen.
Andere pijlers van een goed financieel beleid zijn een goed reserve- en voorzieningenbeleid en een realistisch afschrijvingsbeleid. Rapportages en onderzoeken moeten meer opleveren dan dat ze kosten. Geen nutteloze onderzoeken, het gaat om gemeenschapsgeld, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. De Stadspartij is tegen verdere verhoging van de OZB.
Budgeten die aan instellingen zijn toegekend maar niet zijn gebruikt mogen niet zondermeer het jaar daarop vervallen of voor een ander doel worden gebruikt. Eerst moet gekeken worden naar de oorzaken. Zijn er bijvoorbeeld problemen bij die instelling of heeft de gemeente te veel geld toegekend? Zijn de bestaande welzijnsvoorzieningen waardevast mits zij de afgesproken prestaties halen?
Er is meer inzicht is gewenst in de omvang, redenen en resultaat van de inhuur van het extern personeel. Het inhuren van derden moet transparant en toetsbaar zijn, zodat de gemeenteraad deze taak ook daadwerkelijk kan uitoefenen.

 

Subsidiezoeker

De gemeente Wageningen laat nog veel externe subsidiemogelijkheden onbenut. De Stadspartij wil daarom dat de gemeente een „subsidiezoeker‟ in dienst neemt; een speciaal opgeleide medewerker die zich bezig gaat houden met het vinden en verwerven van provinciale, landelijke en Europese subsidies.

 

Regionale samenwerking

Het rijk dwingt de gemeenten steeds vaker om samen te werken en om te fuseren met omliggende gemeenten. De Stadspartij wil dat Wageningen zelfstandig blijft en is fel gekant tegen een mogelijke fusie met bijvoorbeeld Ede. Wel staat de Stadspartij positief tegenover verdere regionale samenwerking, wanneer de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening gegarandeerd blijft en de eigenheid van Wageningen wordt bewaakt.
Er liggen kansen op het gebied van wonen, werken, recreatie, onderwijs, openbaar vervoer, milieu, natuur en verkeer. De gemeente moet ook over haar grenzen kijken om te zien hoe andere gemeenten in Nederland zaken aanpakken. Beter goed afgekeken dan slecht bedacht! Regionale samenwerking mag niet verworden tot een oncontroleerbare vierde bestuurslaag ergens tussen de gemeenteraad en het provinciaal bestuur in.

Communicatie met de burger

Nog te vaak krijgen de fractieleden van de Stadspartij berichten over geen of late reacties op ingezonden brieven, telefoontjes en mailtjes. Een aantal van de klachten gaat over gebrekkige inspraakprocedures.
De procedures moeten zodanig worden gestroomlijnd, dat op elke brief wordt gereageerd met een (niet automatische) ontvangstbevestiging en op redelijke termijn een gemotiveerd antwoord. De Stadspartij zou graag zien dat er een onafhankelijke ombudsman komt voor klachten over bereikbaarheid van de gemeenteambtenaren, afhandeling brieven, verzoeken, bezwaarschriften e.d.
Ziekte of afwezigheid van een ambtenaar geen excuus mag zijn om niet te antwoorden of te vertragen. Er wordt een gemeentelijke inspraakverordening opgesteld. Deze garandeert aan de bewoners het recht op informatie en inspraak bij elke ingreep in hun woon- en leefomgeving. De verordening legt vast op welke manier dit verloopt. Erkende bewonersgroepen worden actief bij het beleid betrokken naar aanleiding van belangrijke ingrepen. Zij worden in ieder geval om advies gevraagd. Kortom, de kiezer moet kunnen ervaren, dat zijn of haar stem er wel degelijk toe doet.

 

Digitale overheid

De digitalisering neemt zo snel in belang toe dat de gemeente nu echt werk moet gaan maken van de informatisering. Internet is niet meer weg te denken bij communicatie. De gemeente heeft geld gereserveerd voor de informatisering en de Stadspartij vindt het tijd om dit te investeren. Alle informatie die de gemeente heeft moet online te vinden zijn en vergunningen en betalingen moeten gewoon digitaal kunnen worden afgehandeld. Via je persoonlijke internetpagina is het zelfservice en 'volautomatisch'. Met online participatie en inspraak spreken we nieuwe groepen aan om mee te doen.

 

Lokale omroep

De Stadspartij is voor een onafhankelijke, laagdrempelige publieke lokale omroep (radio en televisie). Via de landelijke overheid krijgt de gemeente middelen om te investeren in de lokale omroep. De Stadspartij is van mening dat dit geld ook aan de omroep moet worden uitbetaald. Als communicatiemiddel en voorlichtingsmedium kan een lokale omroep een grote rol gaan spelen in onze gemeente, niet alleen bestuurlijk gezien, maar ook voor verenigingen en instellingen.

 

 

Openbaar bestuur

Op de kandidatenlijst van de Stadspartij staan personen die uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad raad willen zijn. Daarbij werkt de Stadspartij bij het besturen van de gemeente volgens de regels van het 'dualisme'. Het dualisme houdt een duidelijke scheiding in tussen rol en verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) en de gemeenteraad. B&W bereiden besluiten voor, de gemeenteraad stelt de kaders en controleert B&W. De gemeenteraad kan initiatieven nemen en heeft het laatste woord. De Stadspartij ondersteunt het dualisme van harte. De gemeenteraad moet niet vastgebakken zitten aan B&W.

 

De Stadspartij is voor een open sollicitatieprocedure voor wethouders. Laat toekomstige (potentiele) kandidaten - dus ook zittende wethouders- van binnen en buiten de raad maar solliciteren. Wil men goed kunnen besturen dan vereist dat bepaalde kwaliteiten. Drie wethouders is overigens wel genoeg voor een stad als Wageningen.

 

Tot Slot

Ook wanneer er geen verkiezingen zijn is de Stadspartij er voor u. Iedere inwoner heeft zijn eigen interesses en de Stadspartij wordt op allerlei terreinen aangesproken over wat de Stadspartij er van vindt. Veel partijen zijn gebonden aan landelijke richtlijnen en moet volgen wat op landelijk gebied wordt besloten, zonder rekening te houden met lokale omstandigheden. Daar heeft de Stadspartij geen last van. De Stadspartij kijkt altijd naar het algemeen belang voor de stad Wageningen en haar inwoners. Pas dan wordt gekeken naar het individuele belang, want ook de Stadspartij kan het niet iedereen naar de zin maken.

 

De Stadspartij doet zo weinig mogelijk aan politiek en zal niet tegen iets stemmen omdat de VVD voor is en zal ook niet voor iets stemmen omdat GroenLinks tegen is. We kijken bij alles naar wat de gevolgen zijn voor het stadje Wageningen en haar inwoners. Onze slogans zijn niet voor niets: 'Kiezen voor Wageningen' en 'Met hart voor de Stad'.
Door veel aanwezig te zijn en zeer actief de burgers te benaderen met een mening op allerlei gebied gaat de Stadspartij ook de komende vier jaar opnieuw voor durf en openheid in de Wageningse politiek.