VERKIEZINGSPROGRAMMA

PROGRAMMA 2018 -2022

“Als Wageningen je lief is ”

De Stadspartij is er voor alle inwoners van Wageningen en kijkt altijd naar het algemeen belang van de stad en haar inwoners.

De Stadspartij doet zo weinig mogelijk aan politiek. Dat betekent dat wij ieder voorstel beoordelen op inhoud en niet op welke partij het voorstel indient. Veel partijen zijn gebonden aan landelijke richtlijnen en moeten landelijk beleid volgen, zonder rekening te houden met lokale omstandigheden. Daar heeft de Stadspartij, als lokale partij, geen last van. Wij zullen niet ‘tegen’ iets stemmen, omdat bijvoorbeeld D66 of de VVD ‘voor’ is en wij zullen ook niet ‘voor’ iets stemmen, omdat bijvoorbeeld GroenLinks of PvdA ‘tegen’ is.

We wegen voortdurend de gevolgen van een besluit af voor de stad Wageningen en haar inwoners. Onze slogans zijn niet voor niets: ‘Als Wageningen je lief is’ en ‘Met hart voor de stad’. Ook wanneer er geen verkiezingen zijn is de Stadspartij er voor u. Iedere inwoner heeft zijn of haar eigen interesses en belangen en dat maakt de samenleving zo boeiend.

Om goed te weten wat er speelt en leeft bij onze inwoners zijn wij, de fractieleden, de fractievolgers en de wethouder, op allerlei lokale bijeenkomsten aanwezig. Maar natuurlijk ook gewoon in de stad. Op allerlei plaatsen zijn we actief om burgers te benaderen en zo te luisteren naar wat er bij hen leeft. Alleen dankzij dit intensieve contact met allerlei belanghebbenden in Wageningen kunnen wij als Stadspartij de belangen van burgers, zoals u, goed verwoorden. De Stadspartij vindt het erg belangrijk om laagdrempelig en goed benaderbaar te zijn. Iedereen die ons benadert, via persoonlijk contact of per email krijgt dan ook snel antwoord. Daar staan we voor. Wij zijn er voor u!


Klik op een titel om een onderwerp te openen of te sluiten.

Bestuursstijl

Op initiatief van de Stadspartij is tijdens de coalitieonderhandelingen, na de verkiezingen van maart 2014, de portefeuille Bestuursstijl ontwikkeld en ingevuld. Reden voor een portefeuille Bestuursstijl is dat de Stadspartij vond dat de gemeente meer laat zien dat zij er zijn voor de inwoners van onze stad Dat moet blijken uit het zichtbaar zijn, het meedoen aan bijeenkomsten en aanwezig zijn, maar vooral ook het luisteren naar de inwoners en de opmerkingen, bezwaren of wensen echt serieus nemen. Jarenlang hebben de inwoners van onze stad het gevoel gehad dat vooral van ambtelijke zijde onvoldoende werd geluisterd, dat het geen enkele zin had om opmerkingen te maken, dat je vaak niet eens antwoord kreeg, laat staan je een gevoel van serieus-genomen-te-worden kreeg.
Ondertussen kunnen we constateren dat binnen de ambtelijke organisatie, zonder dat dat met extra gemeenschapsgeld gepaard is gegaan, is ingegrepen. Eerst in het management en nu wordt de organisatie verder ingericht en vorm gegeven. Alles met als doel de cultuur zo om te vormen dat er veel meer gewerkt wordt vanuit de ‘ja, mits’ in plaats van de ‘nee, tenzij’ gedachte. Die verandering gaat niet van de ene op de andere dag, maar er zijn goede stappen gezet die voor de komende jaren het nodige doen verwachten.

2.1 Lokaal bestuur
De burgemeester en de wethouders zijn zichtbaar en benaderbaar voor inwoners van Wageningen! En zo hoort het ook vinden wij; het bestuur is er vóór de stad en haar inwoners!
De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren besloten om op een andere manier te vergaderen, met als doel dat bewoners zich meer betrokken voelen bij besluitvorming door de raad en hun invloed beter kunnen uitoefenen. Helaas heeft deze aanpassing niet tot extra inspraak van bewoners geleid. De Stadspartij blijft zich inspannen om te zoeken naar manieren waarop burgers zich meer uitgenodigd voelen om wél hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen.

2.2 Betrokkenheid en inspraak van burgers
Aan vormen van uitgebreide en vroegtijdige betrokkenheid van burgers wordt hard gewerkt binnen de gemeente Wageningen. Op tal van fronten in het sociale en in het ruimtelijk domein vinden vele bijeenkomsten en gesprekken plaats om te peilen hoe de bevolking en de belanghebbenden over een plan denken en of er nog nieuwe ideeën zijn die meegenomen kunnen worden. Op dat vlak zijn in de afgelopen vier jaar grote stappen gezet en die moeten worden voortgezet! Inspraak en betrokkenheid van burgers is van groot belang om de verbinding tussen stad en politiek te maken en te behouden!
De Stadspartij wil vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet (2021) nu alvast toewerken naar één loket voor vragen van inwoners over het ruimtelijk domein. Het aanvragen van een vergunning, het overleg daarover of het bespreken van individuele wensen en bouwplannen is nog onvoldoende klantgericht. Dat moet echt in de komende collegeperiode opgepakt worden. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor burgers, bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Op deze manier hopen we de burger ook meer te betrekken bij de stad en initiatieven positiever te benaderen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen.

2.3 Referendum
De Stadspartij is een partij van en voor alle inwoners van Wageningen. Om dit te kunnen waarmaken zijn wij zo veel mogelijk zichtbaar en gaan wij het gesprek aan om te horen wat mensen in Wageningen bezig houdt.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners vanaf het allereerste begin van een plan, ontwikkeling of visie bij dat proces worden betrokken. Daarom zijn we ook blij met de uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet, waarin deze betrokkenheid van burgers een verplichting wordt voor gemeenten. Inwoners hebben daarnaast diverse mogelijkheden om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen of de besluitvorming te beïnvloeden.
Als er dan eenmaal een besluit is genomen door de gemeenteraad, vinden wij dat dit besluit niet meer ter discussie kan staan. Om deze redenen is de Stadspartij tegen een referendum.

Binnenstad

Het centrum, met als centrale plek de Markt, is het hart van onze stad. De Markt is van en voor alle Wageningers en bij uitstek een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Het marktplein hoort een levendig en gezellig plein te zijn waar activiteiten plaatsvinden. Het is de wens van de Stadspartij om het centrum aantrekkelijk te houden. Er zou meer geld moeten worden uitgetrokken om met evenementen de binnenstad levendig te houden. De wethouder van de Stadspartij heeft het initiatief genomen om via bijeenkomsten naar boven te halen welke wensen er leven. Dit is verwoord in de ‘Visie voor de Binnenstad’, die met en door de inwoners is opgesteld. Belangrijker nog is dat er daadwerkelijk een vervolg aan is gegeven in de vorm van een uitvoeringsprogramma wat al loopt sinds 2014. Zo is er een begin gemaakt met het verfraaien van de zijstraatjes van de Hoogstraat, is er een grote zwerf-fietsschoonmaak gehouden en in bepaalde straatjes is een verbod gekomen op het stallen van fietsen. Maar we zijn er nog niet. We willen meer parkeerplaatsen aan de Costerweg en we willen de leegstand van winkels aanpakken door te onderzoeken of er sancties mogelijk zijn op leegstand. Om leegstand van winkels in de binnenstad te voorkomen, is het nodig dat de detailhandel zoveel mogelijk geconcentreerd wordt tot het echte centrumgebied: Hoogstraat, zijstraten, Stationsstraat, Bergstraat en Bevrijdingsstraat. Als de winkels in de aanloopstraten en omringende straten van de centrumring (bijv. Churchillweg) zich ook zouden willen vestigen in het centrumgebied, dan zou de Stadspartij dat toejuichen.
De Stadspartij vindt ook dat er een goede, veilige en een centraal gelegen fietsparkeervoorziening moet komen bijv. op het Beuningplein. Een stalling waar ook e-bikes veilig kunnen worden gestald, nu dergelijke fietsen in steeds grotere getale in het verkeer voorkomen. Bovendien kun je beter per fiets dan per auto onze binnenstad bezoeken!
In verband met de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de inwoners van de binnenstad zou ‘Het Plantsoen’ een 30 km weg moeten worden. De Stadspartij is van mening dat daarmee in 2018 al kan worden begonnen.

3.1 Evenementen
Bij een levendige binnenstad hoort ook dat er af en toe een groot evenement mag plaatsvinden. Daarbij kun je denken aan een maximaal aantal evenementen per jaar, zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn. Wel moet er een goede plek worden gevonden om overlast zoveel mogelijk te beperken. De Stadspartij heeft zich sterk gemaakt voor een slimmere inning van de reclamebelasting en eenmalig (voor een periode van twee jaar) € 50.000,- extra beschikbaar gesteld waaruit acties en evenementen voor de binnenstad worden betaald.
De Stadspartij wil een onderzoek naar een nieuw evenemententerrein in Wageningen. Enkele terreinen gaan verdwijnen (De Dreijen, Duivendaal) en het is niet meer van deze tijd om, met het oog op een goede bereikbaarheid van onze binnenstad, de grootste parkeerplaats van Wageningen een paar weken per jaar te sluiten voor bijvoorbeeld een kermis of een circus. De eventueel vrijkomende zuidoever van de haven zou een nieuwe, geen overlast gevende, locatie kunnen zijn.

3.2 Parkeren
Parkeertarieven in Wageningen mogen niet hoger zijn dan in de omliggende gemeenten. Langs de Costerweg en wellicht nog een paar andere plaatsen, willen we meer parkeerplaatsen, om het verdwijnen van de parkeerplaatsen op Duivendaal te compenseren. Op initiatief van de Stadspartij is het achteraf betalen van parkeergeld weer ingevoerd. Tegenwoordig kan iedereen via zijn mobiel (via alle aanbieders van parkeerapps) op de minuut nauwkeurig afrekenen.
In Wageningen zijn heel veel kleinere parkeerplaatsen met beperkte capaciteit. Dat leidt tot veel zogenaamd zoekverkeer, vooral aan de rand van de binnenstad. Daarmee wordt de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad niet gediend.
De Stadspartij wil onderzoeken of het mogelijk is om Het Plantsoen autoluw te maken en daar voorrang te geven aan fietser en wandelaar. Dat betekent ook het verwijderen van de parkeerplekken daar. In ruil daarvoor moeten er meer ‘blauwe’ parkeerplaatsen komen waar korte tijd geparkeerd kan worden om snel even iets op te halen bij een winkel.
De mogelijkheid om buiten de gracht te parkeren (bijv. bij de Hof van Wageningen) en de optie om via de Lawickse Allee de parkeerplaats de Gevangentoren te bereiken, moet de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder vergroten. Dan hoeven de auto’s niet langer via het Plantsoen en via de Stationsstraat de stad in om naar een parkeerplek te zoeken. Compensatie van verloren gegane parkeerplaatsen is natuurlijk wel nodig.

3.3 Toerisme
Toerisme is onder andere belangrijk voor de levendigheid van de binnenstad. De camperplaatsen op de Pabstendam zijn een succes. We zouden graag zien, dat bij de aanleg van de Deltadijk, er geïnvesteerd wordt in een kleine passantenhaven. Een paar aanlegsteigers, op loopafstand van de stad, met enkele basisbehoeften  voor de passanten: water, elektra, afvalbak, (eenvoudig) sanitair.
Toerisme bevorderende ideeën hebben onze financiële steun. Daarbij valt te denken aan wandelroutes en andere vormen van niet milieubelastende recreatie door de Bovenste Polder. Voor wandelaars en natuurliefhebbers is dit gebied dicht bij de binnenstad een waardevolle mogelijkheid om te recreëren.
De andere uiterwaarden van Wageningen zouden we daarentegen juist meer van het publiek af willen schermen.

3.4 Stadsgracht
Wageningen kent als stad een rijke historie. De Stadspartij wil deze cultuurhistorische structuren en objecten graag beschermd zien.
Al jaren pleit de Stadspartij voor het weer opengraven van de stadsgracht. Wij zijn verheugd dat anderen, zoals bijvoorbeeld het Wagenings Ondernemers Contact, dit voornemen ook steunen. Maar het mag nu onderhand ook eens gaan gebeuren. Het zichtbaar en voelbaar maken van de lokale historie is zeker voor een stad met 755 jaar stadsrechten zeer belangrijk. De eerste stap is het weer opgraven van de Bergpoortbrug. Wellicht dat daarna ook de oude SNS-bank, die in 1968 is neergezet op een deel van de toen gedempte gracht, kan worden gesloopt. Daardoor zou op die plek de gracht weer helemaal terug kunnen komen.
Naast het opgraven van de gracht is ook het doortrekken van het Wallenpad om de stad een speerpunt van de Stadspartij. Dat alles zou onze stad een veel mooier aanzien geven! En dat mag best iets kosten.

Het is mooi dat ook de Provincie en het Waterschap het opgraven van de gracht en daarmee het opknappen van de binnenstad belangrijk vinden. Uit de intentieovereenkomst, die op initiatief van onze wethouder met provincie en waterschap in december 2017 is gesloten, blijkt dat er ruimte is voor vormen van subsidiëring en financiering.

3.5 Wageningen University & Research
De Stadspartij is ook van mening dat Wageningen University & Research (WUR) zich in de binnenstad meer mag laten zien om daarmee de verbinding tussen de WUR en stad met zijn burgers te leggen. Nu ook de activiteiten die in de aula plaatsvinden naar de Wageningen Campus worden verhuisd, verdwijnt de laatste locatie van de universiteit uit de stad. Het zou getuigen van waardering voor de stad Wageningen wanneer de universiteit bijvoorbeeld in een pand in de binnenstad zou laten zien wat de WUR doet en welke bijdrage zij levert aan de wereld en aan onze stad. De Stadspartij is blij dat de WUR hier is en vindt tegelijkertijd dat er ook iets mag worden terug gedaan. Ook om de binnenstad aantrekkelijker te maken en meer de verbinding te leggen met ‘gewone’ Wageningers.

3.6 Stad der Bevrijding
Wageningen is en blijft dé stad der bevrijding. Eénmaal per jaar is de binnenstad op 4 en 5 mei bomvol om massaal stil te staan bij de gedenkwaardige gebeurtenissen van toen. We horen van kleine ondernemers dat zij nauwelijks of niet profiteren van deze enorme drukte. De Stadspartij hecht er waarde aan dat juist lokale ondernemers omzet kunnen behalen tijdens dergelijke omvangrijke lokale festiviteiten.
De Stadspartij pleit voor het splitsen van de activiteiten rond 4 en 5 mei in twee aparte stichtingen: één voor de herdenking inclusief het défilé en één voor de viering op 5 mei. Het bevrijdingsfeest moet volgens de Stadspartij een echt Wagenings feest blijven in eigen beheer, waar Wageningse ondernemers bovendien iets aan kunnen verdienen.

Economie
Zoals aan de ondernemers is toegezegd, is begonnen met de revitalisatie (herinrichting en modernisering) van de industrieterreinen. Als eerste is begonnen met de Industrieweg en het terrein tot aan de Costerweg. Daarna volgt de oostkant van het Nudepark. Om de leegstand op het Business Science Park (BSP) tegen te gaan is een beheerder aangesteld die aansluiting moet gaan zoeken met Wageningen Campus. De Stadspartij zou graag zien dat het BSP gezien wordt als Wageningen Campus West. Met de komst van Unilever, TNO, Chinees zuivelbedrijf en diverse snelgroeiende startup’s, gaat de ontwikkeling van Wageningen Campus zo snel, dat aansluiting gezocht moet worden met het BSP. Het gentechnologie bedrijf Keygene gaat op het BSP uitbreiden.
In de komende raadsperiode zal de Stadspartij zich inspannen om de komst van zowel kennisintensieve bedrijven als productiebedrijven naar Wageningen te bevorderen en te faciliteren.
De Stadspartij beschouwt Wageningen als het hart van Food Valley en ondersteunt het beleid dat Wageningen hét kenniscentrum blijft in Nederland en ver daarbuiten op gebied van ‘Life Sciences’. Een proactieve houding richting onze buurgemeente Ede, met het World Food Centre (WFC), is noodzakelijk. De Stadspartij staat als lokale partij open voor samenwerking met regiogemeenten, mits dat niet leidt tot het overhevelen van bevoegdheden naar deze regio’s, waardoor de eigen invloed te veel afneemt.

4.1 Detailhandel
Aanmoedigen van de kenniseconomie betekent niet dat de Stadspartij de kleine ondernemers uit het oog verliest. Juist de aanwezigheid van middenstanders en kleine winkels geeft een impuls aan de woonkwaliteit in onze stad. De Stadspartij vindt het daarom vanzelfsprekend dat belemmeringen voor ondernemers worden weggenomen. Wij vinden het van belang om bestaande regels en vergunningsplichten kritisch “tegen het licht” te houden. Er zijn veel regels, zeker in de binnenstad, die soms zelfs strijdig zijn ten opzichte van elkaar. In het -in 2018- op te stellen ‘Omgevingsplan Binnenstad’ moet dit worden opgepakt.
Zo vindt de Stadspartij dat horecaondernemers in de binnenstad gebonden zouden moeten zijn aan een maximale sluitingstijd. Bewoners van de binnenstad hebben ook recht op nachtrust.
Wanneer ondernemers samen goede plannen maken, kunnen ze daarbij hulp en onze politieke steun krijgen. Het midden- en kleinbedrijf dient te worden gestimuleerd om meer Wageningse kennis te behouden. Overigens zou de gemeente ook meer gebruik kunnen maken van de in Wageningen aanwezige kennis.
De Stadspartij wil kleine detailhandel stimuleren en de diversiteit en eigenheid in het winkelbestand bevorderen. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag.
Om leegstand van winkels in de binnenstad te voorkomen, is het nodig dat de detailhandel zoveel mogelijk geconcentreerd wordt tot het echte centrumgebied: Hoogstraat, zijstraten, Stationsstraat, Bergstraat en Bevrijdingsstraat. De winkels in de aanloopstraten en omringende straten van de centrumring (bijv. Churchillweg) kunnen er natuurlijk blijven. Maar wanneer zij zich ook zouden willen vestigen in het centrumgebied, dan vindt de Stadspartij dat een goede zaak.

4.2 Productiebedrijven
De gemeenteraad heeft onder druk van zeer zware financiële claims moeten besluiten tot de ontwikkeling van Nudepark II. Daar wordt begonnen met de ontwikkeling van fase 1, bestemd voor niet-kennisintensieve bedrijven. Die productiebedrijven kunnen de brede werkgelegenheid bevorderen voor werknemers met diverse achtergronden van vmbo tot hbo. Nudepark II fase 1 kan voor dergelijke bedrijven kansen bieden. Deze locatie is uitstekend geschikt voor bedrijven die bijvoorbeeld op het BSP of op de Campus begonnen zijn met pionieren en later in de productiefase terecht komen. Die bedrijven willen we in Wageningen houden, want ook arbeidsmarktperspectief voor minder hoogopgeleiden is heel belangrijk. Wageningen heeft een grote diversiteit inwoners die allen kansen willen krijgen. Bovendien is juist een brede economische impuls belangrijk voor duurzame werkgelegenheid.
Meer en betere begeleiding van bedrijven die zich in Wageningen willen vestigen en voor bedrijven die hier al gevestigd zijn, is daarvoor nodig. Meer reclame voor Wageningen als aantrekkelijke stad om je hier te vestigen, te wonen, te werken of te studeren past in ons verlangen naar professionele citymarketing.

Financiën

In de afgelopen jaren heeft de Stadspartij nadrukkelijk aangedrongen op een sluitende begroting. Ook een gemeente kan niet meer uitgeven dan er binnenkomt. De laatste jaren lukt dat goed. Toch zijn er financiële zorgen. De Rijksoverheid gooit steeds meer taken en verantwoordelijkheden over de schutting van de gemeenten en geeft daar consequent te weinig budget bij. Het meest schrijnende voorbeeld is de overheveling van het sociaal beleid (Jeugdzorg, Participatie en WMO) naar de gemeente. In Wageningen is afgesproken dat inwoners die gebruik moeten maken van sociale regelingen er niet op achteruit mogen gaan. Nu blijkt dat Wageningen 1,7 miljoen te kort komt in het sociaal domein. De toelage voor deze zorgtaken vanuit de rijksoverheid is ontoereikend. Dat is bij veel gemeenten in Nederland het geval. De Stadspartij vindt niet dat alléén de gemeente verantwoordelijk is voor die tekorten. De komende periode dienen oplossingen gevonden moeten worden hoe de gemeente daar mee om kan gaan.
Bij een bijstandsuitkering mag een tegenprestatie gevraagd worden in de vorm van vrijwilligerswerk. Iedereen kan met zijn of haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan onze gemeente. Soms is hier wat extra ondersteuning bij nodig. Het experiment met het basisinkomen is een mooie gelegenheid om een ander systeem van sociale regelingen uit te proberen.
Verder staat Wageningen er financieel redelijk voor. Ook de komende periode zal de Stadspartij alleen een sluitende begroting van het college accepteren. De begroting kent een aantal substantiële risico’s. Volgend jaar kunnen op het gebied van participatie, jeugdzorg en WMO (grotere) tekorten ontstaan. Het zijn allemaal open einde regelingen. Het belang van de inwoners staat wat de Stadspartij betreft voorop.

Klimaat, natuur en milieu

De landelijke overheid streeft naar klimaatneutraliteit in 2050. De Stadspartij ondersteunt het lokale streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De Stadspartij vindt ook dat de overgang (transitie) naar schonere energie-opwekkers sneller moet en kan. We vonden het jammer dat het zonnepanelenpark op het Nudepark 2 (fase 2) door de gemeenteraad werd afgeblazen. We willen dat er zo snel mogelijk naar nieuwe locaties gezocht gaan worden. Bovendien zou er in het algemeen door de gemeente meer geïnvesteerd kunnen worden om de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2030 te bereiken. Als daarvoor de gemeentelijke belasting licht verhoogd zou moeten worden, vindt de Stadspartij dit bespreekbaar.

6.1 Energiebesparing
Maatregelen die een duurzaam milieubeleid bevorderen en stimuleren hebben prioriteit. Dat geldt in het bijzonder voor maatregelen die leiden tot besparing in het energieverbruik. Immers, dat wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Aan het begin van dit jaar werd Groningen alweer opgeschrikt door een zware aardbeving, veroorzaakt door gaswinning die nodig is om onze huizen en kantoren warm te houden. Inmiddels wil zelfs de NAM de gasproductie reduceren, maar dat kan niet zonder hulp van de eindgebruikers. De Stadspartij kiest er daarom voor om in de klimaatdiscussie vooral in te zetten op energiebesparing. Minder gasverbruik is goed voor het klimaat, de portemonnee van de Wageningers (en voor de veiligheid van de Groningers). Wij willen daarom doorgaan op de ingeslagen weg en samen met de inwoners en bedrijfsleven van Wageningen werk maken van energie besparen en isoleren.
De Stadspartij is van mening dat isolatie van woningen en gebouwen en terugdringing van het energieverbruik prioriteit heeft. Bij het afgeven van omgevingsvergunningen of bouwvergunning dient hier extra op te worden gelet.
Daarnaast vinden wij het van belang dat bedrijven energiebesparingsmaatregelen nemen die een korte terugverdientijd hebben. Bij het toezicht op naleving van omgevingsvergunning moet dat aspect aandacht krijgen, aangezien daar relatief veel CO2- emissie en ook besparing te halen is. Dit toezicht is een taak van de gemeente evenals het bevorderen van de toepassing van schone energie(technologie).
Maar daarmee zijn we er nog (lang) niet, zeker niet als we als gemeente in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Uit het Klimaatplan 2017-2020 blijkt dat we nu 8,1% energiebesparing gerealiseerd hebben terwijl dat in 2012 al 15% had moeten zijn en in 2030 al 51%. Voor de opwekking van duurzame energie is er 11% gerealiseerd, versus streefpercentages van 16 en 27% die zijn geformuleerd.

6.2 Klimaatneutraal
De Stadspartij heeft zich, zoals eerder aangegeven in ons programma, altijd geschaard achter het streven om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. Nu we zien dat het rijk en de provincie Gelderland (Gelders Energieakkoord) het jaar 2050 als ijkmoment hanteren, wil de Stadspartij in de komende coalitieperiode helder in beeld gebracht zien welke concrete uitvoerbare maatregelen nodig zijn, om klimaatneutraliteit in 2030 als doelstelling overeind te houden. Wat betekent die doelstelling voor Wageningen en voor de inwoners van onze stad? Is het een realistisch en haalbaar streven en zo ja, tegen welke kosten qua natuur, leefomgeving en financiën?
Nieuwe technieken als geothermie en warmtetransitie op wijkniveau (er wordt gedacht aan pilots in de Benedenbuurt en de Nude) om zo bestaande woonhuizen te verwarmen, moeten de komende 4 jaar op technische haalbaarheid, kosten, effect worden beoordeeld. Deze technieken lijken nu veelbelovend. Belangrijk is dat duidelijk wordt of deze technieken op redelijk korte termijn daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. Immers over 4 jaar is het al 2022 en dan resteren nog slechts 8 jaren om in 2030 de na te streven doelstelling te kunnen halen.
Iedere bijdrage, hoe klein ook, om het energieverbruik en de CO2-emissie tegen te gaan wordt verwelkomd. De Stadspartij heeft de stellige indruk dat er veel meer structurele en ingrijpender maatregelen nodig zijn om de geformuleerde energie neutrale doelstellingen te halen; ook voor 2050, laat staan voor 2030.

6.3 Gedragsverandering
Bij gedragsverandering denken wij aan het beperken van energiegebruik door privé personen en lokale bedrijven. Bijvoorbeeld door aandacht voor isolatie in bestaande bouw, de mate van energieverbruik en vormen van energieverbruik (bijv. hybride-warmtepompen of warmtenet i.p.v. verwarming met een gasgestookte CV-ketel). Om dit soort besparingen effectief te laten zijn, is duurzame bewustwording en gedragsverandering van burgers noodzakelijk.
Energiebesparende maatregelen treffen voor nieuwbouw is relatief eenvoudig: gasloos en nul-op-de-meter moet de nieuwe norm worden. Doordat we in Wageningen echter relatief weinig nieuwbouwlocaties hebben, zullen we het voornamelijk van verbeteringen in de bestaande bouw moeten hebben. Vandaar dat wij hier het grootste speerpunt zien, om qua verbruik bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

6.4 Zonne-energie
Zonne-energie is een duurzame energiebron. De Stadspartij ziet de inzet van zonnepanelen primair op daken en gebouwen en indien passend door middel van zonneparken op de grond.
Bij zonneparken op de grond plaatsen we de kanttekening dat deze niet gepositioneerd worden in kwetsbare natuurgebieden. Ook het Binnenveld is niet bedoeld als zonnepark. Klimaatneutraal ten koste van lokale natuur als middel om per sé in 2030 klimaatneutraal te willen zijn vinden we een onlogische en dubbele boodschap.

6.5 Windmolens
Windmolens passen niet in ons Wageningse landschap. Het gaat ten koste van onze waardevolle natuurgebieden en de aangename leefomgeving. Wageningen kent en haar omgeving kent karakteristieke, waardevolle,  maar dus ook kwetsbare (natuur)gebieden (bos, de Eng, uiterwaarden en het Binnenveld). Juist deze omgeving maakt Wageningen voor de inwoners en voor anderen een fijne stad om te verkeren. Die kwaliteiten willen we behouden. Daarbij heeft Wageningen een relatief beperkt grondoppervlakte en een relatieve hoge bevolkingsdichtheid.
Wageningen ligt in de luwte van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, waardoor de opbrengst van windmolens relatief laag zal zijn. Volgens de Stadspartij kan er beter aansluiting worden gezocht bij nationale initiatieven op de Noordzee. Tussen nu en 2023 wordt 3500 megawatt wind op zee gerealiseerd en binnenkort worden nog eens 7000 megawatt extra windturbines op de Noordzee gepresenteerd. Tegen 2040 kan de energieopbrengst door middel van wind op zee uitgroeien in potentie tot maar liefst 150. 000 megawatt.

Zoals het er nu uit ziet hanteert de Europese Unie na 2020 geen nationale norm meer voor duurzame energie. Daardoor verandert ‘het spel’ en zal het gaan om CO2-reductie. Met energiebesparing en verbeteren van de energie-efficiency is dit goedkoper te realiseren dan met wind op land. Wind op land dicht bij woonkernen zal dan naar onze verwachting een achterhaald concept worden. Zo lang de opslag van overtollige energie van windturbines technisch niet mogelijk is en de back up in windstille perioden niet duurzaam is, is de Stadspartij van mening dat het beter is om op land (en zeker niet dicht bij woonkernen) geen windmolens te plaatsen.
De gemeente Den Haag neemt nu al het voortouw met de discussie om de bestaande windturbines weg te halen!
Bovenstaande overwegingen beziend is de Stadspartij van oordeel dat grote windturbines op ons eigen grondgebied géén effectieve, passende en duurzame oplossing zijn.

6.6 Afvalscheiding
Duurzaamheid zou volgens de stadspartij bij economische ontwikkeling voorop moeten staan. Nieuw te vestigen bedrijven worden mede geselecteerd op grond van hun milieuambities. Het meeste afval in Nederland betreft bedrijfsafval. Bedrijven moeten zelf, aan de hand van een overtuigend milieuzorgsysteem, kunnen aantonen dat een goede en gezond milieu bij hen hoog in het vaandel staat. Hieronder valt ook afvalscheiding. Door het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen.

Met het ophalen van gescheiden afval is Wageningen op de goede weg. Bewoners zijn verplicht hun afval te scheiden. Maar het kan altijd beter; bijvoorbeeld waar het de inzameling van grof afval betreft.
De Stadspartij is tegen het huidige voorstel dat bewoners restafval voortaan zelf naar een centraal punt moeten brengen. Dit is voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen en minder validen geen uitvoerbaar beleid.
Invoering van het ‘Diftar systeem’ (verschillende tarieven voor elke kilo afval) ziet de Stadspartij niet zitten. Het zelf wegbrengen van afval moet gratis blijven.

De inzameling van papier door sportverenigingen is door de gemeente afgeschaft. De sportverenigingen konden met de opbrengt van deze inzameling een groot deel van hun vaste lasten bekostigen. De gemeente heeft ze destijds een contract tot 2019 aangeboden voor andere taken m.b.t. afvalscheiding om dat inkomensverlies op te vangen. De sportverenigingen zijn bij hun voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van deze inkomsten en om die reden wil de Stadspartij benadrukken dat zij sterk zal pleiten voor verlenging van deze overeenkomst om daarmee de inkomsten van de sportverenigingen te borgen.

6.7 Natuurwaarden
Het versterken van natuur en natuurwaarden vinden we van groot belang. Gebieden als de Uiterwaarden, de Eng en het Binnenveld verdienen meer aandacht. Natuur is niet wat je aanlegt, maar juist het behoud van de ontstane waarden. De Stadspartij gaat zich inzetten voor een zonering om Wageningen heen waarbuiten geen stedelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Wij vinden financiële inzet noodzakelijk om de natuurgebieden in het buitengebied van Wageningen met elkaar te verbinden.
De openbare toegankelijkheid van het gehele Arboretum als stadspark voor Wageningen zien wij voor de toekomst graag gewaarborgd worden.
In een stad horen ook dieren thuis: zowel huisdieren als dieren in de vrije natuur. De komende raadsperiode zal de Stadspartij zich opnieuw hard maken voor een verantwoorde opvang van zwerfdieren en de afschaffing van de hondenbelasting. In de beleidsplannen voor onderhoud van parken en waterkanten moet ook de bescherming van kleine leefgebieden van bedreigde diersoorten worden meegenomen.

6.8 Klimaatadaptatie
Het is belangrijk dat we inspelen op de klimaatverandering in die zin dat er steeds vaker, steeds heviger buien zullen vallen met kans op extreme wateroverlast. Klimaatadaptatie is dan ook een aandachtpunt in zowel nieuwe als bestaande wijken. Met hulp van aanwezige kennis in Wageningen, moet het mogelijk zijn dan er goed uitvoerbare plannen ontwikkeld worden die de waterafvoer in goede banen kan leiden en eventueel dit regenwater zelfs duurzaam kan inzetten.

6.9 Vliegveld Lelystad
De Stadspartij maakt zich grote zorgen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad in 2019 en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid en het milieu in Wageningen. Zowel de aanvliegroute als de vertrekroute zijn pal over Wageningen gepland. Gezien de indeling van het luchtruim vliegt er dan tussen 06.00 en 23.00 uur elke 8 minuten een vliegtuig zeer laag over Wageningen. Dat leidt tot onaanvaardbare geluidsoverlast. De Stadspartij heeft de politieke partijen in de gemeenteraad opgeroepen om hun contacten in de Tweede Kamer te gebruiken, om via hen te proberen de vliegroutes te verplaatsen van de Veluwe naar het IJsselmeer. Maar die oproep heeft tot nu toe weinig effect. De lokale vertegenwoordigers van de Haagse coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) hebben blijkbaar weinig invloed op hun Haagse partijgenoten.
De Stadspartij heeft het voornemen om na de gemeenteraadsverkiezingen te proberen alle lokale partijen van de provincie Gelderland en Overijssel te mobiliseren om de protesten te bundelen. Lokale partijen bezetten ongeveer een derde van alle raadszetels. Misschien dat dat de landelijke politici aan het denken kan zetten.

Kunst & cultuur

De Stadspartij maakt zich sterk voor cultuur. Verbondenheid met de vele verenigingen en individuen, die de lokale cultuur uitdragen, draagt bij tot wederzijds begrip in de Wageningse samenleving.
De Stadspartij ondersteunt het streven naar een cultuurplein in Wageningen. Het voormalige postkantoor zou daar, samen met het nabijgelegen Junushoff, uitermate geschikt voor zijn. Die plaats kan dan dienen als verbindende factor tussen alle personen, groepen en instellingen in Wageningen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Juist voor de kleinere initiatieven is dat van groot belang. De Stadspartij wil ook aansprekende initiatieven stimuleren om gezamenlijk met bijvoorbeeld de Wageningse ondernemers en culturele instellingen, meer gratis toegankelijke activiteiten te organiseren in de open lucht. Theater, (muziek)festival of een filmvertoning in de zomer biedt veel Wageningers de kans om kennis te maken met verschillende vormen van cultuur. Ook migranten in Wageningen hebben behoefte aan cultuuruitingen (traditionele muziek en dans) op een plek waar weinig overlast bezorgd wordt aan omwonenden. De Stadspartij is voorstander van het faciliteren van zulke culturele activiteiten.
Kunstenaars in Wageningen zouden we de mogelijkheid willen geven om eigen werk te exposeren in publieke ruimten om bekendheid te kunnen geven aan hun werk. Bij culturele activiteiten verdienen lokale kunstenaars de voorkeur bij het verlenen van opdrachten. Het tijdelijk gebruik van leegstaande panden door kunstenaars zou volgens de Stadspartij meer gestimuleerd mogen worden.

7.1 Poppodium
De Stadspartij vindt sinds jaar en dag dat volledige privatisering en dus een commerciële exploitatie van theater Junushoff mogelijk moet zijn. Junushoff is een erg dure voorziening en dat gaat ten koste van de mogelijkheden voor andere culturele investeringen. De Stadspartij zal dus voorstellen om Junushoff aan het cultuurplein toe te voegen. Dan kunnen bijvoorbeeld ook de activiteiten van het Venster weer opgepakt worden en daar een plaats krijgen. Het voorstel om de lokale belastingen te verhogen om dit soort culturele activiteiten betaalbaar te maken wijst de Stadspartij dan ook van de hand. Wij pleiten voor efficiënte inzet van bestaande middelen.

Popmuziek mag zich van alle kunst- en cultuurdisciplines verheugen op de grootste publieke belangstelling. Daarmee is het begrijpelijk dat ook op lokaal niveau popmuziek en aanverwante initiatieven zich kunnen ontwikkelen naar een meer volwassen en soms zelfs professionele status. Een poppodium past wat ons betreft prima in het concept cultuurplein, mits daar externe investeerders voor gevonden worden.
Qua locatie voor een poppodium en andere culturele activiteiten zou (mocht in de loop van 2018 blijken dat een dergelijke ontwikkeling van het voormalige postkantoor financieel niet haalbaar is) kunnen worden bezien of de aula van de universiteit aan de Generaal Foulkesweg of de ‘boerderij’ aan de Marijkeweg (International Club) reële alternatieven zijn.

Er mogen meer ontmoetingspunten voor jongeren komen op plaatsen waar ze zonder overlast te veroorzaken elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ‘chillen’. Dat is voor de ontwikkeling van jongeren van groot belang. De Stadspartij ziet graag dat de gemeente daar aandacht voor heeft.

Onderwijs

De Stadspartij streeft naar veilige schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat. Dat is één van de redenen om de nieuwbouw van de Ireneschool van harte te ondersteunen. Ook in de nieuwbouwwijk Kortenoord ziet de Stadspartij graag een brede school gevestigd. Basisonderwijs op wijkniveau is voor ons de norm. Accommodaties (gebouwen en bijvoorbeeld speelplaatsen) kunnen multifunctioneel ingezet worden, om zo een (verbindende sociale) rol te vervullen voor de omgeving. Dit betekent echter ook, dat er geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld een speelplaats, die buiten lestijden voor de woonwijk beschikbaar is. Net zo goed als sportfaciliteiten, die op tijden dat ze niet benut worden, beschikbaar zouden moeten zijn voor gebruik door basisscholen. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, studiecentra en bibliotheek is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Nog functioneler zou zijn dat scholen ook geschikt gemaakt worden om te dienen als vindplaats voor zorg- en welzijnsactiviteiten zoals ontmoeting, voorlichting en avondcursussen in de wijk.
Daarmee wordt het des te meer van belang dat er geld gereserveerd wordt voor achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen. Wij willen ons sterk maken voor scholen die veilig, uitnodigend, duurzaam en multifunctioneel zijn voor onze kinderen alsook voor de wijk en stad.

8.1 Basisscholen
Veilige school-huis-routes voor scholieren vinden wij van groot belang. Daarom heeft de Stadspartij, in overleg met de scholen, ervoor gezorgd dat de schoolroutes op twee plaatsen over de Rooseveltweg aanzienlijk veiliger zijn geworden. De stoplichten, die niet altijd even goed werkten, zijn vervangen door een breder zebrapad met daarbij grote opvallende waarschuwingsborden. Ook bij de plannen voor een veilige fietsroute door de Tarthorst betrekken we scholen nadrukkelijk.

Alle basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd (schoolzwemmen) minimaal één zwemdiploma onder begeleiding van een gediplomeerde zweminstructeur. Ze maken daarnaast kennis met allerlei sportieve en culturele activiteiten zowel tijdens schooltijd als daarbuiten, zoals tijdens de buitenschoolse opvang.
Er is veel te doen over jeugd en gezonde voeding. De Stadspartij steunt het streven om op scholen en in sportkantines gezonde voeding aan te bieden en ongezonde snacks te weren, maar ziet daar geen actieve (financiële) rol voor de gemeente weggelegd. Door de samenstelling, presentatie en prijs van het assortiment in kantines moet de gezonde keuze ‘de meest makkelijke’ keuze voor de jongere worden.

8.2 Studenten
Wageningen Universiteit maakt een stormachtige groei door. Dat betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om de universiteit, waar dat passend is, te ondersteunen, om de groei van studenten op te vangen. De gemeente is medeverantwoordelijk voor het welzijn van (internationale) studenten die te gast zijn in Wageningen. De randvoorwaarden voor een leuk studieverblijf (theater, bioscoop, uitgaansleven) zijn van groot belang. Aandacht voor eenzaamheid onder studenten zien we als verantwoordelijkheid van de universiteit.

De stad moet de ontwikkeling van de universiteit kritisch blijven volgen. Wageningen heeft een zeer diverse samenstelling en dat maakt de stad uniek en levendig. Echter voor zowel studenten, als ook de werkende bewoners, gezinnen en ouderen willen we de stad aantrekkelijk en leefbaar houden.

Openbare orde en veiligheid

Onze stad is relatief veilig en dat willen wij graag zo houden. Iedereen die in Wageningen woont, moet zich veilig door de stad kunnen begeven: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestaande regels zien we daarom graag gehandhaafd met duidelijke afspraken tussen politie en Openbaar Ministerie over vervolging en strafmaat. Bij schade door vandalisme wordt ingezet op het verhalen van schade op de veroorzakers. Er moet werk gemaakt worden van goede verlichting en de zichtbaarheid van veiligheidsmaatregelen.

Bij grootschalige evenementen en in gebieden met veel overlast is de Stadspartij niet op voorhand tegen cameratoezicht. Het moet dan wel aantoonbaar zijn dat in die gebieden door cameratoezicht de overlast sterk wordt teruggedrongen. In Wageningen is relatief weinig capaciteit voor bijzondere opsporingsambtenaren. Handhavend optreden tegen kleine vergrijpen vergroot het gevoel van veiligheid. Juist kleine overtredingen vormen voor veel inwoners een grote bron van ergernis (geluidsoverlast, fietsen waar het niet mag, foutparkeren, afval achterlaten, enz.). Wat de Stadspartij betreft komt er financiële ruimte voor meer ordehandhavers op straat.
De Stadspartij is voorstander van experimenten met gereguleerde wietteelt. Wageningen gaat zich aanmelden voor zo’n experiment. De hoop daarbij is dat er minder illegale wietplantages komen, wat de veiligheid sterk ten goede komt, omdat de politie zich in dat geval met andere zaken kan bezighouden. Overigens ontstaan de meeste branden door onveilige elektrische installaties bij de illegale teelt. Bovendien komt er dan een einde aan de onlogische regel dat coffeeshops wel mogen verkopen, maar niet mogen produceren en wiet in voorraad hebben.

Openbare werken

In de binnenstad zijn mede op initiatief van de Stadspartij al tal van maatregelen uitgevoerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Deze maatregelen zijn terug te vinden in het ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad’. Voorbeelden zijn vernieuwing van bestratingen, vervangen van verlichting door ‘warme’ ledlampen en het ophangen van armaturen in de straten aan kabels, bankjes, uniforme huisnummers, de aanpak van de Passage en het Conventplein. Ook zijn al op tal van plaatsen ‘fietsnietjes’ (buizen om de fiets aan vast te zetten) neergezet om zo de binnenstad veiliger en aantrekkelijker te maken.
De grote fietslockers in de Beuningstraat zijn weggehaald. Daarvoor zijn ook fietsnietjes in de plaats gekomen. Tevens is begonnen met het aantrekkelijker maken van de Beuningstraat, wat in 2018 afgerond wordt.
De Stadspartij vindt dat het niveau van onderhoud voor de binnenstad omhoog moet. De binnenstad is hét visitekaartje van Wageningen en dat moet ook zichtbaar zijn. Zo zouden er onder andere mooie groenvoorzieningen kunnen worden toegevoegd om het centrum op te fleuren.
Het ‘opschonen’ van de stadsgracht heeft in 2017 op particulier initiatief plaatsgevonden. De Stadspartij ondersteunt dergelijke initiatieven van harte en wil via het ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad’ extra budget vrijmaken voor meer initiatieven die het aangezicht van de stad verbeteren.

Invoering van het ‘Diftar systeem’ (verschillende tarieven voor elke kilo afval) ziet de Stadpartij niet zitten. Het zelf wegbrengen van afval moet gratis blijven.

Om opwekking van zonne-energie via zonnepanelen op daken duurzamer te maken is noodzakelijk dat bij het (her)planten van bomen rekening gehouden wordt met een maximum boomhoogte, zodat de effectiviteit van door inwoners of anderen aangebrachte zonnepanelen, op termijn niet wordt verkleind.

Ruimte in Wageningen
Wageningen is een relatief kleine gemeente qua aantal inwoners maar ook qua oppervlakte. Ruimte voor uitbreiding is er nauwelijks meer. De nieuwe woonwijk Kortenoord kent nog een deelplan 3 dat in uitvoering wordt genomen. Op het terrein van het voormalige Pieter Pauwziekenhuis en het daarnaast gelegen Numico-terrein is ook nog ruimte. Maar dan alleen passend in de omgeving.
Meer ruimte is er eigenlijk niet, behalve dan natuurlijk op inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom. De Stadspartij vindt dat we niet verder moeten uitbreiden in het buitengebied. De Eng moet ‘leeg’ blijven en bebouwing is slechts heel beperkt mogelijk en dan nog alleen wanneer het ten goede komt aan het landschap. In de uiterwaarden mag sowieso niet worden gebouwd en het verder oprukken van bebouwing in het Binnenveld vinden wij niet acceptabel. Tevens leggen we een rode contour (zonering) rond Kortenoord, Noordwest en de Campus die de grens aangeeft tot waar in de toekomst gebouwd mag worden. Hiermee moeten we het doen qua uitbreiding. Dat geldt ook voor nieuwe bedrijven die zich in Wageningen willen vestigen.

11.1 Bestaande locaties
Dan hebben we binnen de bebouwde kom alleen nog bestaande locaties te ontwikkelen. Bij de Mouterij aan de Churchillweg is een bestemmingsplan vastgesteld met daarin een combinatie van verschillende woningtypen. Het onaantrekkelijke gebouw van Diedenoord is gesloopt en de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Voor een ander deel van de Churchillweg (Winners en Profile) zijn plannen in ontwikkeling, zodat daar na vaststelling van een bestemmingsplan in 2018/2019 ook kan worden gebouwd. Dat geldt ook voor Duivendaal. De Stadspartij hoopt dat het daarnaast gelegen Hof van Wageningen ook snel (her)ontwikkeld kan worden.
Op het ‘lelijkste’ plekje van Wageningen (het Kirpestein-terrein) gaat in 2018 ook gebouwd worden. In 2017 is het, na een motie van de Stadspartij, waarin gedreigd werd met onteigening, gelukt tot overeenstemming te komen met de eigenaar. Dat geldt ook voor de Brinkresidence op de Stadsbrink. Ook daar gaat aan de achterkant gebouwd worden aan 35 huurwoningen speciaal voor senioren.
Er liggen nog een paar ruimtelijke ontwikkelingen in het verschiet als het aan de Stadspartij ligt: de voormalige SNS-bank, het postkantoor en de Gerdesstraat. Voor de Gerdesstraat en omgeving zou het goed zijn om een stedebouwkundig plan te laten maken om de binnenstad vanaf de Stadsbrink beter zichtbaar te maken. Daardoor wordt Wageningen aantrekkelijker en de binnenstad levendiger.
Tot slot zijn er plannen voor de herontwikkeling van de Olympiahal. Op die plaats kan dan uitstekend gewoond gaan worden door senioren en starters in het sociale huursegment. Ook de ontwikkeling van de eerste fase van het gebied De Dreijen staat op het punt te beginnen. Op De Dreijen kan op termijn nog veel gebouwd worden. Daarom wordt nu gestart met een beperkt deel (hoek Arboretumlaan/Ritzema Bosweg). Het overige deel van de Dreijen zal pas na vijf jaar op zijn vroegst worden ontwikkeld.

11.2 Grondbezit
De gemeente heeft weinig grond in eigen bezit en hierdoor dient altijd te worden onderhandeld met eigenaren en projectontwikkelaars. Onze wethouder heeft aan eigenaren en ontwikkelaars aangegeven, dat er weliswaar op bepaalde locaties gebouwd mag worden, maar dat ook rekening gehouden moet worden met de doelstellingen uit de Woonvisie. Gebeurt dat niet, dan gaat het plan er niet komen!
Dat is een lastig dilemma omdat er wel gebouwd moet gaan worden om de doelstellingen te halen, terwijl de gemeente geen eigenaar is en dus niet bepaalt of er gebouwd gaat worden. Duidelijkheid en doortastendheid is dus geboden en die biedt de Stadspartij.
Daar waar de gemeente wel eigenaar is (bijvoorbeeld het Stadskantoor en de Olympiahal) is de Stadspartij van mening dat bij de ontwikkeling vanzelfsprekend het accent moet liggen op woningen voor senioren en starters en dus ook sociale huur en middenhuur.

11.3 Welstand
De gemeente kan zelf invloed uitoefenen door onnodige gemeentelijke regelgeving te schrappen. Daardoor wordt het eenvoudiger om plannen en initiatieven te honoreren die de stad ten goede komen. Om die reden is de Stadspartij voorstander van het afschaffen van welstandsregels.
Welstandstoetsing van omgevingsvergunningen bij monumenten (bijvoorbeeld in de binnenstad) is overbodig omdat die voldoende beschermd worden door de Erfgoedwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening. De ‘Welstandscommissie’ (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)) houdt zich daarnaast slechts alleen op hoofdzaken en in een vroegtijdig stadium bezig met stedebouwkundige kwaliteit en beoordeling van beeldkwaliteitsplannen van nieuwe ontwikkelingen. Daarna is er voor de CRK op dit terrein geen rol meer. Dat betekent minder kosten voor de burger omdat er niet allerlei tekeningen en plannen hoeven te worden gemaakt en leges betaald voor vergunningen.

Bovendien is in de afgelopen periode duidelijk geworden dat binnen het ambtenarenapparaat onvoldoende capaciteit aanwezig is om de grote stroom ruimtelijke ontwikkelingen tijdig in bestemmingsplannen om te zetten. Daardoor is het mogelijk dat noodzakelijke plannen minder snel kunnen worden uitgevoerd. Ook is sprake van ‘achterstallig onderhoud’. Toezeggingen voor herzieningen kunnen niet voldoende snel worden nagekomen. De Stadspartij vindt het belangrijk dat de komende periode een inhaalslag wordt uitgevoerd met extra inzet van capaciteit en middelen, zodat bij de inwerkingtreding van de nieuwe landelijke omgevingswet een actueel bestand van de bestemmingsplannen aanwezig is.

11.4 Grebbedijk
Ook loopt er sinds twee jaar de aanpak van de Grebbedijk. Die dijk moet worden opgehoogd en versterkt. Het project Grebbedijk / Deltadijk biedt kansen voor onze stad. Realisatie zal rond 2020 plaatsvinden.
De Stadspartij vindt de volgende punten belangrijk bij het opstellen van de plannen rondom deze dijk.

– versterking van het deel van de Grebbedijk dat het dichtst bij  de binnenstad ligt, moet aan de uiterwaardenkant plaatsvinden.
– de Plasserwaard en Blauwe Kamer houden het accent op natuur(ontwikkeling);
– het oostelijk deel van de Bovenste Polder houdt ook accent op natuur(ontwikkeling) en extensieve recreatie (wandelen);
– het westelijk deel van de Bovenste Polder (stuk tussen Pabstendam en Havenkanaal) kan eventueel worden ingericht voor vormen van iets minder extensieve vormen van waterrecreatie, inclusief aandacht voor veilige waterrecreatieroutes;
– bij wandelroutes moet aansluiting worden gezocht bij wandelroutes vanuit de binnenstad. Van daaruit kan verbinding gelegd worden met de Rijn en uiterwaarden;
– de kop van de haven moet aantrekkelijker worden gemaakt;
– de zuidoever van de haven vrijmaken, zodat doorkijk ontstaat van de kop van de haven naar uiterwaarden en Rijn en men uitgenodigd wordt om te wandelen;
– nagaan of het mogelijk is om dichter bij de stad een passantenhaven aan te leggen om het toerisme te bevorderen (Wageningen aan de Rijn);

Sport

Elke week beleven veel Wageningers het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond en zorgt voor ontmoeting en gezelligheid tussen mensen. De Stadspartij draagt de lokale sport een warm hart toe. Meebewegen en meer bewegen, dat is onze inzet. Een visie met twee werkwoorden die het hart van onze visie op sport vormen. Meer bewegen spreekt voor zich: hoofddoel blijft om zoveel mogelijk mensen in Wageningen aan het sporten en bewegen te krijgen. Meebewegen staat voor de ambitie om iedereen in Wageningen de kans te geven om te genieten van sport en beweging. De Stadspartij wil zowel organisatorisch als financieel blijven investeren in sport en een positieve bijdrage leveren aan het versterken van sportverenigingen. Dit kwam de afgelopen periode vooral tot uiting door onze steun aan de kunstgrasvelden bij enkele Wageningse clubs, zonnepanelenactie bij ONA’53, gehandicapten roeien en de inspanningen om het stadion op de Wageningse Berg te renoveren. Een grote opgave was het realiseren van de sporthal aan de Marijkeweg, welke medio 2018 zijn poorten zal openen. Om dit mogelijk te maken moest de bodem worden gesaneerd.
Uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier de sport van hun keuze kunnen beoefenen of als vrijwilliger actief kunnen zijn. De Stadspartij is van mening dat sport toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Als sportfaciliteiten, op tijden dat ze niet benut worden, open staan voor basisscholen of anderen die een sportactiviteit willen organiseren dan zetten we onze sportaccommodaties zo multifunctioneel en duurzaam mogelijk in voor een zo breed mogelijk doelgroep.

12.1 Stimuleringsfonds
Om het ambitieniveau van sportverenigingen verder te verhogen willen we een stimuleringsfonds oprichten, waaruit verenigingen of sporters die iets extra’s doen of een bijzondere prestatie leveren, een financiële aanmoediging kunnen krijgen.
De papieren rompslomp (administratieve vereisten) moet voor verenigingen zo veel mogelijk worden teruggedrongen en/of vereenvoudigd.
Sportverenigingen die eerder een deel van hun exploitatie haalden uit het inzamelen van oud papier krijgen nu compensatie door andere werkzaamheden voor de gemeente te verrichten. Het contract met de gemeente, dat in 2019 afloopt, moet absoluut voor onbepaalde tijd verlengd worden. De sportverenigingen zijn voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van deze inkomsten. Een sterke sportvereniging heeft een belangrijke rol in de samenleving. De Stadspartij wil het fonds ‘groot onderhoud’ opnieuw invoeren voor sportaccommodaties.
De Stadspartij zou graag zien dat beginnende sportclubs, zonder al te veel leden, minimaal een jaar tegen gereduceerd tarief gebruik mogen maken van sporthal of sportvelden, voor zover er ruimte is en er geen verhuur aan anderen plaatsvindt.

Wij merken dat burgers niet meer vasthouden aan traditionele sporten, maar op zeer diverse wijzen sport willen beleven. Het palet aan sporten wordt steeds groter en meer divers, waarbij ook sporten komen en gaan als gevolg van rages. Sporters kiezen er ook vaker voor om sportactiviteiten individueel of in kleinschalig verband te beoefenen. Sporten gebeurt dan ook steeds vaker in de openbare ruimte. Deze trends hebben ook onze aandacht.
Wij willen het gesprek aangaan om samen de toekomst van de Wageningse sport te bevorderen. Het is aan ons allen om samen te werken aan een duurzame sportieve toekomst, waarin iedere Wagenaar kan blijven genieten van die zaken waar sport voor staat: plezier, ontmoeting en gezondheid.

Verkeer
Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de bereikbaarheid per auto van Wageningen. De Stadspartij heeft, toen de kosten van de diverse maatregelen duidelijk werden, gekozen voor een weg ‘over’ de Wageningen Campus en niet voor een verbreding van de Nijenoord. Een bijkomende reden voor deze keuze is om de wijken Tarthorst en Roghorst te beschermen tegen een hele drukke weg die bijna letterlijk in hun achtertuin zou komen. De weg ‘over ‘ de Wageningen Campus kan alleen onder de strikte voorwaarde, dat de nieuwe weg op maximale afstand van Noordwest komt te liggen.
Hoewel het provinciebestuur, tot onze grote ergernis, de regie heeft overgenomen, blijft de Stadspartij streven naar een weg die zo ver mogelijk af ligt van de wijk Noordwest met een aansluiting op de Nijenoord Allee ten oosten van de studentenflat de Dijkgraaf. De Stadspartij vindt dat we als gemeente wél, binnen bepaalde grenzen, moeten aansluiten bij de regievoering door de provincie om een weg over de Campus mogelijk te maken. Dat is beter dan afwachtend en mokkend aan de zijlijn te blijven staan en een tracé over ons heen te laten komen. Gezien de ambities van Wageningen en de positieve economische ontwikkeling, zal ook de komende jaren bereikbaarheid een belangrijk onderwerp blijven. De Stadspartij wil dat de gemeente Wageningen hier een stevige rol in neemt.

13.1 Sluipverkeer
Door onze ligging ten opzichte van de A12 en A50 is het voor automobilisten verleidelijk om de Mansholtlaan, de Diedenweg en Ritzema Bosweg als sluiproute te gebruiken. Dat zien we ook gebeuren als er bij het knooppunt Grijsoord een file aanwezig is op de A12/A50. Vooral het ‘sluipende’ vrachtverkeer leidt dan tot overlast. De Stadspartij vindt dat we alles moeten doen om dat sluipverkeer tegen te gaan. Daarbij denken we aan het plaatsen van signaleringsborden op de snelwegen A12 en A50 met informatie over reistijden en aan het treffen van maatregelen op de provinciale wegen N225 en N781. Doel moet zijn dat het reizen via Wageningen als sluiproute wordt afgeremd. Daarbij gaat de Stadspartij niet zover dat de Diedenweg moet worden afgesloten voor vrachtverkeer, omdat dit verkeer zich dan op een andere wijze door de stad gaat begeven met kans op meer hinder en onveiligheid. Een snelheidsbeperking van bijvoorbeeld 80 naar 70 km/h op de beide provinciale wegen zou wel een optie zijn.
Eén stap in die richting is al gezet door op de Ritzema Bosweg de grens van bebouwde kom, met een maximale snelheid van 50 km/h, te verlengen naar de rotonde op de Wageningse Berg. Ook is er geluidsarm asfalt aangebracht, waardoor de geluidsoverlast in de wijk de Sahara afgenomen is. Deze ingreep draagt ook bij aan het minder aantrekkelijk maken van deze route als sluiproute. Wat de Stadspartij betreft mag de bebouwde kom bij de rotonde boven op de Wageningse Berg beginnen. Dat geldt ook voor de westkant van de stad voor het weggedeelte tussen de rotonde bij de Marijkeweg en de rotonde bij de Gamma. De bebouwde kom zou bij die laatste rotonde moeten beginnen, dan kan de maximum snelheid van 50 km/heringevoerd worden. Dat verbetert het leefmilieu, met name ook in de Nude.
De Geertjesweg is al jarenlang een 30 km/u weg, maar de inrichting er van is zo, dat er nog steeds veel te hard wordt gereden. Deze weg is wél een ontsluitingsroute van de oostelijke wijken, dus de weg moet ‘open’ blijven. Uit oogpunt van verkeersveiligheid wordt de inrichting van de Geertjesweg de komende collegeperiode opgepakt.

13.2 Openbaar vervoer
Om de verkeersdruk richting Renkum verder te verminderen gaat de Stadspartij zich inzetten voor de ‘Rijnlijn’ (een elektrische trolleybus, betaald door de provincie) die vanuit Arnhem naar de Campus moet rijden.
Dat geldt ook voor een ietwat frequentere busverbinding van Arnhem naar Wageningen, en van de stations Rhenen, Veenendaal en Ede naar onze stad. Openbaar vervoer is in het bijzonder voor de studenten die niet in Wageningen wonen, essentieel. Overigens is de gemeente niet financieel verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, maar afhankelijk van ov-aanbieders en de provincie.

13.3 Fietsen en fietsverbindingen
De Stadspartij wil goede fietsverbindingen door de stad. De komende jaren zullen we doorgaan met het verbeteren van de vele fietsverbindingen in en vanuit onze stad. De Stadspartij vindt het belangrijk om de leefbaarheid in onze stad te bevorderen Onze motie voor een fietsoversteek bij de rotonde vanuit Kortenoord naar het oosten is aangenomen.
Fietsroutes vanuit Wageningen naar andere steden zijn ook belangrijk. In 2018 zal de ‘doorfietsroute’ van Wageningen naar Arnhem gerealiseerd worden. Dat maakt het voor fietsers mogelijk om op een comfortabele, veilige en snelle manier via de Veerweg en vervolgens via de uiterwaarden bij Renkum en Doorwerth naar Arnhem te fietsen en daar aan te sluiten op andere fietsnetwerken. In 2017 is gestart met het zoeken van een tracé voor een ‘doorfietsroute’ van Wageningen naar Ede. Het lijkt de Stadspartij het beste als die route vanuit het centrum via de Churchillweg, Hoevestein naar het kruispunt bij Het Gesprek gaat lopen. Dat is de meeste gangbare route en die kan dan ook aansluiten op de route vanuit Ede (via centrum Bennekom en de Bovenweg/Grintweg). In dat kader kan dan ook de Churchillweg een 30 km/h-weg worden, waar auto’s te gast zijn en fietsers comfortabeler en veiliger kunnen fietsen dan nu het geval is.
De flessenhals in de Churchillweg ter hoogte van de Sportstraat kan dan ook tegelijkertijd worden verwijderd. Bovendien kunnen de studenten, die in de loop van 2019 op de locatie Kirpestein komen te wonen, ook via deze nieuwe fietsroute gemakkelijk naar de Campus.

13.4 Fietsen in de stad
Naast de ‘doorfietsroutes’ vanuit onze stad, zijn er ook andere hoofdroutes voor fietsers binnen ons eigen grondgebied. Dat zijn routes die, veelal door studenten worden gebruikt om van hun woonplek naar de Campus te komen. Daarbij moeten fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer.
De Stadspartij vindt dat de grootschalige locaties voor huisvesting van studenten zo gekozen moeten worden, dat bereikbaarheid van de Campus per fiets relatief gemakkelijk gefaciliteerd kan worden. Dat betekent soms wél dat de routes moeten worden verbreed of worden aangepast om overlast voor andere fietsers of bewoners van woonwijken te beperken.
De Stadspartij vindt dat er al in 2018 een goede fietsroute moet komen vanaf de Costerweg, Marijkeweg en dan zowel via de Kortenoordallee, Nijenoordallee of Ooststeeg naar de Campus maar tevens via de Van Uvenweg, achter Pomona langs en dan via Rooseveltweg/Tarthorst naar de Campus.
Deze twee doorgaande hoofdfietsroutes zijn nodig, om de overlast die op bepaalde tijden van de dag kan plaatsvinden, te spreiden. Ook omdat langs deze routes nieuwe complexen voor studenten zijn geplaatst zoals de Costerweg 65 en de Kop van Kortenoord.

13.5 Fietsen buiten de stad
Omdat onze stad omgeven is door schitterende landschappen willen we ook inzetten op recreatieve fietsroutes. Enkele zijn al aangelegd en ook de aansluiting op het Knooppunten fietsnetwerk en het regionale netwerk is tot stand gekomen. Aandachtspunt is de verkeersveiligheid, zeker in het Binnenveld. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 km/h, maar handhaving blijft achterwege. Vanwege de beperkte bereikbaarheid van Wageningen op sommige tijdstippen van de dag, blijft het autoverkeer in het Binnenveld toenemen De Stadspartij is van mening dat alleen bestemmingsverkeer van het Binnenveld gebruik mag maken. De landschappelijke kwaliteiten van dit gebied hebben een grote aantrekkingskracht op (recreatieve) fietsers, wandelaars en sporters waardoor veiligheid en rust belangrijk is.

Wonen
Wageningen is een gastvrije stad: dat zijn we altijd geweest en dat willen we ook zou houden. Voor iedere Wageninger moeten er voldoende passende en betaalbare woningen zijn: voor starters, ouderen, studenten en nieuwkomers.
Wageningen moet een aantrekkelijk woon- en leefklimaat hebben, dat aansluit bij de diversiteit van inwoners.
Daar hoort het vervangen van verouderde woningen bij, zoals in de omgeving van de Julianastraat. Nieuwbouw is wenselijk, mits dit niet ten koste gaat van het welzijn van omwonenden, groen of gewaardeerd erfgoed.
Wanneer er toch op groen gebouwd wordt, willen we dat dit gecompenseerd wordt. Waar mogelijk worden onnodig betegelde en geasfalteerde zones benut om groen te creëren.

14.1 Starters en senioren
In de Woonvisie wordt aangegeven voor welke doelgroepen er in de komende vijf tot tien jaar gebouwd gaat worden. Dan hebben we het in het bijzonder over senioren en starters op de woningmarkt. Maar daarnaast gaan we ook alle zeilen bijzetten om de universiteit te ondersteunen om groei van studenten op te vangen.
Door de vergrijzing moet er de komende jaren bij de ontwikkeling van woningbouwplannen aandacht gegeven worden aan senioren. Senioren huisvesting is bij voorkeur rond het centrum en in de nabijheid van openbaar vervoer en winkelvoorzieningen.
Nu is het zo dat senioren geen uniforme groep inwoners is en dus ook deze groep bewoners verschillende woonwensen hebben. Om een beter inzicht in het type woningen te krijgen dat voor senioren gebouwd zou moeten worden, wordt er aanvang 2018 een woonwensen-onderzoek onder senioren gehouden. Zo komt er een beter inzicht wat voor soort woningen er gebouwd moeten worden in de toekomst.
Senioren die aangewezen zijn op huurwoningen of op goedkope koopwoningen hebben soms ondersteuning nodig.
De Stadspartij vindt dat de doelstelling uit de Woonvisie op het punt van (30%) sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (voor senioren en starters) prioriteit heeft. Middenhuur woningen (tussen de € 700 en € 900 per maand) vinden we belangrijk, omdat deze woningen nodig zijn om diegenen te huisvesten, die net te veel verdienen voor sociale huur, maar weer te weinig om (gemakkelijk) een woning te kunnen kopen. Middenhuur is een fundamenteel onderdeel binnen de woningvoorraad van gemeenten. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners, komt de woningmarkt in evenwicht.

14.2 Studenten
Wageningen Universiteit maakt een stormachtige groei door. Dat betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om de universiteit te ondersteunen om groei van studenten op te vangen.
De stad moet de ontwikkeling van de universiteit positief kritisch blijven volgen.
Studentenhuisvesting is een belangrijk onderwerp in onze stad. De Stadspartij vindt dat in principe alle studenten in Wageningen moet kunnen wonen. Maar daar is op dit moment, door de sterke groei, niet altijd ruimte voor. Wanneer noodgedwongen huisvesting in Ede, Bennekom of Renkum gezocht moet worden, is dat bij voorkeur tijdelijk. Er zijn in 2017 een aantal geschikte locaties benoemd voor grootschalige huisvesting van studenten. De Stadspartij vindt dat de nu geselecteerde locaties ook de locaties zijn die eerst moeten worden ontwikkeld. Dan denken we aan de Costerweg 65, het Kirpestein-terrein, de Bornsesteeg, Marijkeweg, De Kop van Kortenoord en Achter de Aula. Nieuwe locaties zijn wat de Stadspartij betreft voorlopig niet bespreekbaar.
De Stadspartij is blij dat er paal en perk wordt gesteld aan het opkopen van woningen in wijken met als doel om die in te zetten voor kamergewijze verhuur voor studenten. Menging van verschillende doelgroepen in onze stad is prima, maar de leefbaarheid moet wel in de gaten gehouden worden. Het leefritme van studenten en dat van niet-studerenden kan verschillen. Dat hoeft geen probleem te vormen, maar wanneer het aantal studentenkamers in een straat toeneemt, is de kans op overlast groter. Bovendien moet ook worden bedacht dat deze, veelal goedkopere koopwoningen, ook geschikt zouden zijn voor starters op de woningmarkt of senioren

14.3 Statushouders
De Stadspartij vindt dat we een bijdrage moeten leveren aan de huisvesting van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Elke gemeente heeft van de provincie een taakstelling gekregen. De gemeente Wageningen voldoet aan die opdracht. De Woningstichting en Idealis dragen daar gelukkig in hoge mate aan bij. De Stadspartij vindt niet dat we meer statushouders zouden moeten huisvesten dan onze taakstelling, aangezien dat dan kan leiden tot verdrijving van woningen voor andere inwoners van Wageningen, die ook wachten op een sociale huurwoning.

Zorg, participatie en welzijn

Sinds 2015 zijn gemeenten belast met de uitvoering van drie wetten; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet. In korte tijd zijn erg veel taken op gebied van zorg, welzijn en participatie bij de gemeente terecht gekomen. De gedachte hierachter is dat gemeenten dichter bij burgers staan en dus ook het best weten wat hun burgers nodig hebben en daardoor maatwerk kunnen leveren. Wageningen heeft deze uitdaging aangepakt door Samen Wageningen op te richten. Inwoners van Wageningen en sociale organisaties hebben samen de zorg onder handen genomen en met elkaar afspraken gemaakt om het anders te doen.

Gemeenten waren niet voldoende voorbereid op deze nieuwe taken en tegelijkertijd was het feitelijk een bezuinigingsactie. Een dubbele uitdaging dus. Gemeenten hebben toenemend met tekorten op budgetten te maken. Zoals we weten is dit ook in Wageningen het geval. Wageningen heeft een ruimhartig toewijzingsbeleid gehanteerd. Dit vonden we een goede keuze, omdat niemand de dupe mocht worden van het nieuwe beleid. Nu weten we als gemeente beter hoe we onze taken moeten invullen. De Stadspartij vindt dan ook dat het nu tijd wordt voor een verfijning op de uitvoering. Meer aandacht voor de zorgvuldige toewijzing van zorg, de kwaliteit van aanbieders, duur en verloop van ondersteuningstrajecten (aandacht voor op- en afschalen van zorg) en voor de effecten van de inzet van de dienstverlening door aanbieders.

Veranderingen in deze complexe wetten en de uitvoering hiervan blijven plaatsvinden. Dat vraagt veel specialistische expertise. Soms is het daarom nodig om aan te sluiten bij andere gemeenten. Zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke zorginkoop van jeugdzorg door Jeugdhulpregio Foodvalley. Tegelijkertijd hebben we de uitdaging om te blijven waken voor een goede lokale invulling gezien het eigen karakter van Wageningen in de regio.

15.1 Zorg en Welzijn
De Stadspartij is voorstander van laagdrempelige en toegankelijke zorg- en welzijnsdiensten op wijkniveau. Door de grote veranderingen in het maatschappelijke en sociale domein horen wij dat er nog veel onduidelijkheden bestaan bij inwoners over allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd merken we op dat kwetsbare burgers nog lastig te bereiken zijn. Het is daarom belangrijk dat informatie en zorg dichtbij en gemakkelijk gevonden kan worden. Onze voorkeur hebben servicepunten op wijkniveau die bij voorkeur gecombineerd worden met andere (reeds bestaande) wijkvoorzieningen in de vorm van multifunctionele vind- en ontmoetingsplaatsen.
We denken dat preventie en vroeg-signalering daarmee beter mogelijk is. Ook denken we dat zorgvragen niet altijd het best door professionals worden opgepakt, maar dat de wijk samen met welzijnswerk en vrijwilligers ook een grote rol kunnen vervullen.
Het Vrijwilligers Centrum Wageningen vervult een belangrijke rol om vrijwilligers in Wageningen te ondersteunen en te vinden. Vrijwilligers zijn van groot belang om diverse belangrijke activiteiten mogelijk te kunnen maken die het welzijn in onze stad vergroten. Denk bijvoorbeeld aan (taal)-maatjesprojecten, voedselbank en de diverse festivals die bijna geheel dankzij vrijwilligers kunnen bestaan.

Als professionele ondersteuning nodig is moeten gemeente ervoor zorgen dat bij toewijzing van zorg deze ook daadwerkelijk terecht komt bij inwoners die dat het meest nodig hebben. Toewijzing moet zeer nauwkeurig gebeuren.
Zorg en dienstverlening dient van (aantoonbaar) goede kwaliteit te zijn. Iedereen die zorg nodig heeft moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij de juiste ondersteuning krijgt.

Door de vergrijzing hebben we te maken met een extra aandachtspunt in onze stad waar juist de vele jonge bewoners het straatbeeld kleuren. Ouderen worden steeds ouder en hebben mede hierdoor specifieke aandacht nodig om te waarborgen dat zij veilig langer thuis kunnen blijven wonen. Dat zij zich veilig over straat en ook in huis kunnen blijven verplaatsen. Specifiek vragen wij aandacht voor het tijdig signaleren onzichtbaar leed van eenzaamheid, depressie en dementie. De Stadspartij zal het initiatief van Alzheimer Nederland steunen om ook in Wageningen te streven naar een de dementie vriendelijk samenleving.

15.2 Jeugdzorg
Enkele jaren geleden hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de jeugdzorg in Nederland. Taken die onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de Jeugdwet. In deze Jeugdwet staat dat de gemeente in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Een ander deel van de zorgtaken voor kinderen en jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ofwel nog steeds financiële versnippering en daardoor soms schotten. Veel jongeren vallen alsnog tussen “wal en schip”. Ook blijkt het lastig om de zorg passend te blijven organiseren als de jongere 18 wordt en daarmee onder andere wetgeving valt, namelijk de WMO.
Vanaf 2018 is er met het afschaffen van de DBC’s (een financieringsmethodiek) weer en nieuwe uitdaging ingevoerd die uiteindelijk moet leiden naar een uniformere uitvoeringspraktijk.
Belangrijk onderdeel vinden wij de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties

De Stadspartij wil dat in de jeugdzorg zaken beter op elkaar afgestemd worden en gaat zich hiervoor in zetten. Dat betekend ook dat we vinden dat er beter inzicht moeten komen in knelpunten waar ouders en jongeren tegen aanlopen, bijvoorbeeld door klanttevredenheidsonderzoeken. Ook vinden we dat er aandacht moet komen om inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van de inzet van huidige jeugdhulp voor Wageningen.

15.3 Werk, inkomen en participatie
Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen; dat was het doel van de Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingevoerd. Het principe is dat: werk vóór inkomen gaat. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De gemeente heeft de centrale rol en daarmee ook de vrijheid om op hun eigen manier het lokale participatiebeleid in te vullen. Een belangrijk uitgangspunt vinden wij dat de eigen kracht en hiermee eigen verantwoordelijkheid van burgers daadwerkelijk wordt aangesproken.
Bij een bijstandsuitkering mag bijvoorbeeld een tegenprestatie gevraagd worden in de vorm van vrijwilligerswerk. Iedereen kan met zijn of haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan onze gemeente. Soms is hier wat extra ondersteuning bij nodig. Het experiment met het basisinkomen is een mooie gelegenheid om een ander systeem van sociale regelingen uit te proberen en te onderzoeken hoe mensen het best gemotiveerd worden.

Waar mogelijk legt de gemeente de verbinding tussen de Participatiewet en de WMO. Dat daadwerkelijk ontschotting van middelen en dus ondersteuning gaat plaatsvinden ten behoeve van de burger vinden wij van belang. Geen onnodige bureaucratie en drempels voor de best passende ondersteuning.
Het ontmantelen van de sociale werkvoorziening de Permar maakt mogelijk dat wij als gemeente vanaf 2018 een eigen invulling geven aan de ondersteuning van mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch). Er zijn ongeveer 180 Wageningse WSW-ers in dienst gekomen van de gemeente. We gaan met interesse volgen hoe het Werkpunt Wageningen een verbeterslag gaat maken in de dienstverlening voor deze doelgroepen.
Belangrijk is het vroeg signaleren van problemen. Zo kan er eerder hulp geboden worden bij gezondheid en schulden.

15.4 Mantelzorg
Er zijn diverse redenen waarom mantelzorgers onder druk staan en wij als Stadpartij aandacht vragen voor ondersteuning van deze doelgroep.
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft en de zorg beter vol kan houden.
Daarom vindt de Stadspartij het belangrijk dat breed aandacht is voor respijtzorg zoals meer huiskamers op wijkniveau voor de dagopvang van diverse zorgbehoeften en de inzet van vrijwilligers. Met dit soort initiatieven worden mantelzorgers ontlast. Daarnaast vindt de Stadspartij voorlichting, advies en lotgenotencontact van belang. Zoals het Steunpunt Mantelzorg, mantelzorgconsulenten, een ontmoetingsplaats voor (licht)dementerenden en het Alzheimercafé.

15.5 VN-verdrag
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is in 2016 door Nederland
goedgekeurd. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de rechten van mensen met een beperking. Het gaat hierbij om langdurige beperkingen: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit verdrag en hebben de plicht een uitvoeringsplan op te stellen. Dit plan moet op beleidsterreinen vastgelegd worden zoals de WMO. De Stadspartij onderschrijft dit verdrag en zal de totstandkoming van het uitvoeringsplan bevorderen.

15.6 Hulpmiddelen
Senioren worden steeds actiever en het gebruik van scootmobiels stijgt nog steeds. Het is daarom belangrijk dat zij zich veilig kunnen verplaatsen. De Stadspartij wil dat de gemeente mede ten behoeve van ouderen en mensen met een beperking zorg heeft voor goede straatverlichting, veilige trottoirs, oversteekplaatsen en lage overzichtelijke groenvoorziening.
Voorzieningen moeten betaalbaar blijven. De gemeente moet erop toezien dat de minder daadkrachtige senioren en inwoners met een beperking gebruik kunnen blijven maken van deze voorzieningen. De Stadspartij heeft als doel om inwoners die door hun handicap in een maatschappelijk isolement (dreigen) raken doelgericht te helpen en te activeren.

15.7 Financieel
De begroting van de gemeente Wageningen kent een aantal substantiële risico’s. Volgend jaar kunnen op het gebied van participatie, jeugdzorg en WMO tekorten ontstaan. Het zijn allemaal open einde regelingen
Voor financiële (bij)sturing, om ervoor te zorgen dat tekorten niet onnodig oplopen, zien we kansen in zorgvuldige toegang, tussentijdse evaluatie en bijsturing van trajecten en de in de inzet van zorg technologieën en (e-health). Dat er daarbij ook aandacht is voor de veelgenoemde grote administratieve ballast en inefficiënte uitvoeringspraktijk vinden we vanzelfsprekend.
Wanneer de sociale voorzieningen ondanks sturing niet meer op niveau gehouden kunnen worden, moeten de lokale belastingen kunnen worden verhoogd.