College stelt doelstellingen woonvse 2020 vast

“Het is belangrijk dat wij in onze stad inventariseren waaraan welke inwoners behoefte hebben en er vervolgens – samen met anderen – voor zorgen dat we als gemeente in die behoefte voorzien. En dan gericht op alle inwoners van onze stad: rijk, arm, zelfstandig, hulpbehoevend, jong en oud”, aldus wethouder Han ter Maat.

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een Woonvisie. Dit document geeft voor de komende jaren uitgangspunten en doelstellingen aan voor het woonbeleid in Wageningen. De huidige Woonvisie verliep in 2015 en is niet meer actueel als gevolg van de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Deze dynamiek vraagt om een andere benadering van het beleidsveld Wonen, maar ook een andere rol en samenwerking tussen overheid, corporaties en bewoners. Zo wordt er meer gekeken naar de betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. Zijn er voldoende woningen in een bepaald prijsklasse? En, zijn er voldoende aangepaste woningen voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen?

De uitgewerkte Woonvisie wordt naar verwachting in de zomer van 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd. Aansluitend volgt het proces van de prestatieafspraken met de corporaties Idealis en de Woningstichting. In dit proces worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de Woonvisie.