VEILIGERE OVERSTEEKPLAATSEN ROOSEVELTWEG

Bij twee oversteekplaatsen op de Rooseveltweg (bij de Ireneschool en bij Tarthorst/De Hoef zijn de stoplichten verwijderd en vervangen door knipperborden. Voorheen waren de stoplichten vaak buiten werking. Hierdoor was de veiligheid van de overstekende kinderen (en andere voetgangers) onvoldoende gewaarborgd.

Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “De Stadspartij heeft het initiatief genomen om deze aanpassingen aan te brengen naar aanleiding van signalen van ouders en ik heb deze met de betreffende scholen daarna besproken. Ook golden de verkeerslichten alleen voor de rijbaan en niet voor de fietspaden die er aan beide kanten naast liggen. Nu zijn ook op beide fietspaden zebrastrepen aangebracht. De knipperborden vragen extra aandacht. Door een druk op de knop kunnen de borden worden aangezet en wordt er gewaarschuwd dat er overstekers zijn die voorrang hebben. Op een eenvoudige manier hebben we nu op twee oversteekplaatsen de veiligheid voor de schoolgaande kinderen bevorderd.”