Zelf de inspraak regelen!

Op 1 januari wordt de Omgevingswet ingevoerd! Vanaf dat moment ligt de zorg voor de omgeving niet meer alleen bij de gemeente, maar ook bij inwoners en bedrijven. Wanneer een inwoner, ondernemer, projectontwikkelaar of organisatie het initiatief neemt voor een verandering van de omgeving, organiseert diegene ook zelf de inspraak. Wanneer de gemeente de initiatiefnemer is, organiseert de gemeente ook zelf het deelnameproces. Dat betekent dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Bijvoorbeeld wanneer iemand een plan heeft om nieuwe woningen te bouwen is die initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het goed verlopen van de inspraak. Uiteraard zullen we er vanuit de gemeenteraad op toezien dat dat zorgvuldig gebeurt. Overigens betekent meedenken en meedoen niet hetzelfde als gelijk krijgen. Vaak hebben inwoners verschillende belangen bij een plan en lukt het niet om aan al die belangen te voldoen. De gemeenteraad moet vooral kijken naar het algemeen belang. Participatie is voor de Stadspartij een belangrijk middel om zo goed mogelijk de verschillende belangen in beeld te krijgen, zodat we een betere afweging kunnen maken bij het nemen van besluiten over nieuwe plannen.